ВЪЗРАЖЕНИЕ ДО АСП ОТНОСНО РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

Агенция Социално Подпомагане

ДО
Г-ЖА РУМЯНА ПЕТКОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
СОФИЯ

КОПИЕ:
ДО
Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА
МИНИСТЪР
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
СОФИЯ

ВЪЗРАЖЕНИЕ

от

СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

„ПОДКРЕПА“

ОТНОСНО: Ваши Заповеди № РД01-0684 / 16.04.2021 г., № РД01-0693 / 19.04.2021 г., РД01-0697 / 19.04.2021 г.,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

С настоящото възразяваме срещу издадените от Вас Заповеди № РД01-0684 / 16.04.2021 г., № РД01-0693 / 19.04.2021 г., РД01-0697 / 19.04.2021 г., поради следното:

С Ваша Заповед № РД01-0684 / 16.04.2021 г., Вие определяте ред за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати за изпълнение на дейности по закон от служителите на АСП за първото тримесечие на 2021 г.

Твърдим, че тази Ваша Заповед съдържа незаконосъобразни разпореждания, защото:

1.

В т.2 на заповедта, Вие нареждате, че „при определяне на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати за изпълнение на дейности по закон от служителите на агенцията за първото тримесечие за 2021 г., което се изплаща през месец април 2021 г., НЕ СЕ ПРИЛАГА раздел IV и съответните приложения към него от Вътрешните правила за заплатите в Агенцията за социално подпомагане, изменени и допълнени със Заповед № РД01-1356/16.07.2019 г.”.

Независимо от обстоятелството, че Вътрешните правила за заплатите се приемат и утвърждават от Изпълнителния директор на агенцията, след тяхното утвърждаване и влизане в сила, същите са задължителни за прилагане, включително и по отношение на самия Изпълнителния директор. С разпореждането Ви да не се прилагат определени разпоредби от ВПРЗ и приложенията към тях, Вие превишавате своите правомощия. Разполагате с правната възможност да извършите изменения и/или допълнения в издадените от Вас правила, но извън тези процедури, действието на издадените и утвърдени Вътрешни правила не може да се дерогира с Ваша Заповед по Ваше усмотрение при съобразяване с конюнктурни нужди и обстоятелства. Процедурата по изменение и допълнение на Вътрешните правила за работна заплата се подчинява на същите нормативно установени условия и ред, регламентиращи начина на приемане на ВПРЗ. Българското законодателство урежда и гарантира правото на работниците и служителите, чрез синдикалните организации, в които членуват, да участват в подготовката на проекти за вътрешни актове на предприятието (фирма, организация, администрация, ведомство). На това установено в полза на синдикатите право, съответства задължението на работодателя/органа по назначаване да покани ръководните органи на тези организации да участват в подготовката на съответния акт. Коментираното право на синдикатите е уредено в чл.37 от Кодекса на труда и в чл.44, ал.3 от Закона за държавния служител. Отношение към конкретната процедура, свързана с изготвяне, респективно изменение или допълнение на ВПРЗ има и текста на чл.22, ал.1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, където е посочено, че „Организацията на работната заплата в предприятията се регламентира във вътрешни правила за работната заплата, които са вътрешен акт на предприятието по смисъла на чл. 37 от Кодекса на труда”. Участието на работниците и служителите в подготовката на вътрешните актове често се доурежда и чрез клаузи на колективен трудов договор или споразумение, в които можем да открием допълнителна организационно-техническа регламентация на процедурата. В този смисъл, могат да бъдат посочени текстовете на чл.13, т.2 от КТД за АСП (№ ФСО1-0769/16.10.2019 г.) и чл.6 от Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения в АСП ((№ ФСО1-0770/16.10.2019 г.). С други думи, чрез въпросното разпореждане, Изпълнителният директор на АСП дерогира действащите ВПРЗ, без да извършва изменения и допълнения в тях, заобикаляйки задълженията си произтичащи от чл.37 от Кодекса на труда и чл.44, ал.3 от ЗДСл и цитираните разпоредби в сключените и действащи КТД и Споразумение.

Правилата и реда за начисляване и изплащане на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати са нормативно установени чрез разпоредбите на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Съгласно чл.25, ал.5 от наредбата, във вътрешните правила за заплатите на административните структури се определят:

  • административните звена и/или служителите, които ще бъдат оценявани, включително служителите, командировани по реда на чл. 86а от Закона за държавния служител;
  • длъжностните лица, които ще определят оценките;
  • за служителите, командировани по реда на чл. 86а от Закона за държавния служител, длъжностното лице, което определя оценката, е ръководителят в приемащата администрация, който възлага задачите и отговаря за дейността на командирования;
  • степените на оценката, включително за служителите, командировани по реда на чл. 86а от Закона за държавния служител;
  • конкретните показатели, критерии, алгоритми и изисквания за определяне на оценките съобразно спецификата на дейността на съответната административна структура;
  • източниците за финансиране на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати.

Видно от цитирания нормативен текст, определянето на реда за изплащане на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати, вкл. конкретните показатели, критерии, алгоритми и изисквания, се определят ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИТЕ на административните структури, А НЕ СЪС ЗАПОВЕД на ръководителя на структурата. Следователно, с Вашата заповед, чрез разпореждането в т.2 от същата, Вие нарушавате разпоредбата на чл.25, ал.5 от НЗСДА.

2.

С Ваше разпореждане, разписано в т.4.2. на Заповед № РД01-0684 / 16.04.2021 г., нареждате, да не се изплащат допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на „служители, изпълняващи дейности по проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане” по ОПРЧР 2014-2020 и които имат право да получат допълнително възнаграждение, свързано с изпълнението на социални дейности при специфични рискови условия през м. април 2021 г.”.

В тази си част заповедта отново е незаконосъобразна, защото не отчита следното:

Средствата за допълнително възнаграждение в рамките на проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрила на детето, социалните услуги и социалното подпомагане” се осигуряват от ОПРЧР и по никакъв начин не са свързани с плащанията на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, както между другото, самата Вие констатирате във Ваше писмо с изх. № 9100-0094 от 12.04.2021 г., адресирано до директорите на Регионалните дирекции „Социално подпомагане”.

Не е налице каквато и да е връзка и припокриване между предназначението на двата вида допълнителни възнаграждения. В единия случай, те се дължат като подкрепа в условията на пандемия за служителите, ежедневно извършващи социална работа с най-рисковите групи от заразяване и разпростиране на вируса. В другия случай, допълнителното възнаграждение е дължимо с оглед на постигнати резултати и оценяване на изпълнението и се определят въз основа на оценка на структурните звена в административната структура и/или на отделните служители. Дори да приемем, че допълнителното възнаграждение, финансирано от ОПРЧР се получава за изпълнение на дейности по проект (каквото е внушението в заповедта), което е спорна теза, получаването на този вид допълнително възнаграждение, не може да послужи като основание за лишаване от допълнително възнаграждение за постигнати резултати. Допълнителните възнаграждения по чл.19, т.5 и чл.19, т.6 от НЗСДА са различни по основание и се дължат независимо едно от друго.

Извод за липса на колизия между двата вида допълнителни възнаграждения може да се направи и от съдържанието на текста на чл.25, ал.7 от НЗСДА, според който: „Служители, които в рамките на длъжностната си характеристика участват в управлението и изпълнението на проекти, съфинансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, или на проекти и програми, финансирани от други международни финансови институции и донори, без това да е основна цел на длъжността, която заемат, освен допълнително възнаграждение за постигнати резултати въз основа на оценяването на резултатите на административните звена по ал. 4 получават и допълнително възнаграждение за постигнати резултати въз основа на индивидуална оценка за извършените дейности по разработване, управление и изпълнение на проекти и програми”.

Не на последно място, разпореждането в т.4.2. от заповедта е израз на дискриминационен подход при определяне правото на допълнително възнаграждение за постигнати резултати.

Предвид посоченото дотук, Заповеди № РД01-0693 / 19.04.2021 г., РД01-0697 / 19.04.2021 г. страдат от сходни пороци, доколкото, определят размера на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в несъответствие с разпоредбите на раздел IV и съответните приложения към него от Вътрешните правила за заплатите в Агенцията за социално подпомагане, изменени и допълнени със Заповед № РД01-1356/16.07.2019 г.

В заключение, споделяме убеждението си, че използвания подход при разпределяне на средствата за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, не само противоречи на нормативната уредба и утвърдените Вътрешни правила за заплатите в АСП, но и не спомага за постигане на основната цел, прокламирана в чл.3 от Вътрешните правила, а именно – чрез законосъобразна и справедлива организация на работната заплата да се мотивират служителите за ефективно изпълнение на функциите на агенцията, постигане на нейните цели, целите на административните звена и на служителите.

Приканваме Ви да отмените издадените и цитирани в настоящото заповеди и да разпоредите предоставянето на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати да се реализира с определените и утвърдени правила и в съответствие с разпоредбите на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

САС „Подкрепа” си запазва правото да атакува издадените заповеди по съдебен ред, предвид посочените по-горе пороци на същите.

22.04.2021 г.

София

С уважение,
КРЕМЕНА АТАНАСОВА
Заместник-председател
Синдикат на административните служители „ПОДКРЕПА”

Целият документ може да видите ТУК.