ВЪЗРАЖЕНИЕ НА САС “ПОДКРЕПА” ОТНОСНО КАДРОВОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА НОВАТА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ДО

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

СОФИЯ

ДО

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА

МИНИСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

СОФИЯ


ВЪЗРАЖЕНИЕ

от

КРЕМЕНА АТАНАСОВА

Заместник-председател САС „ПОДКРЕПА“

гр. София 1125, ул. Драган Цанков №35


ОТНОСНО: Приемане на Устройствен правилник на Държавна агенция за научни изследвания и иновации /ДАНИИ/ и промените в Устройствените правилници на Агенция за социално подпомагане /АСП/, Агенция по заетостта /АЗ/ и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда / ИА ГИТ/.

УВАЖАЕМИ Г-Н ДОНЧЕВ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО САЧЕВА,

Във връзка с постъпили сигнали в Синдикат на административните служители „Подкрепа”, касаещи поредните промени в устройствените правилници на Агенция за социално подпомагане /АСП/, Агенция по заетостта /АЗ/ и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда / ИА ГИТ/ изразяваме безпокойство си по отношение на тенденцията да бъде намалявана щатната численост на гореизброените агенции, което застрашава функциите им, структурата, както и организацията им на работа.

Със свое Постановление № 256 от 14 септември 2020 г. правителството създаде нов специализиран орган – Държавната агенция за научни изследвания и иновации /ДАНИИ/, като структура, която да разработва и изпълнява политиката по развитие на научните изследвания, иновациите и трансфера на технологии в страната. Постановлението предвижда да бъде разработен и приет Устройствен правилник на Държавната агенция. На 16.12.2020 г. в Портала за обществени консултации е открита процедура, касаеща Проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Устройствен правилник на Държавна агенция за научни изследвания и иновации със съкратен срок от 14 дни или до 30.12.2020 г. В заключителните разпоредби на Проекта на Устройствен правилник, в Приложение към чл. 6, ал. 2 е предвидена и числеността на служителите в ДАНИИ, а именно 90 щатни бройки. Видно от Проект на Постановление на Министерски съвет, с което следва да се приеме Устройствен правилник на ДАНИИ, в Заключителни разпоредби са изброени измененията в устройствените актове на редица институции на изпълнителната власт – Министерството на образованието и науката, Министерството на икономиката, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерския съвет и неговата администрация. Конкректно е предвидена следната промяна в Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика:

„§ 7. В Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика, приет с Постановление на Министерския съвет № 266 от 10 ноември 2009 г. се правят следните изменения:

1. В Приложението към чл. 15, ал. 2

а) на ред “Специализирана администрация” числото “296” се заменя с “276”;

б) на ред “Главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти” числото “185” се заменя със “165”.”

Видно от този текст става ясно, че щатната чиленост на Главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти” към МТСП ще бъде намалена с 20 щатни бройки.

В Постановление № 70 от 02.03.2021 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за научни изследвания и иновации за голяма изненада на САС „Подкрепа” е приет текст, който е с различен числов измерител от този в проекта, а именно:

„§ 9. В приложението към чл. 15, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика, приет с Постановление № 266 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 91 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2, 3, 18, 57 и 74 от 2010 г., бр. 38, 53 и 88 от 2011 г., бр. 22 и 58 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г., бр. 21 от 2015 г., бр. 56 от 2016 г., бр. 67 от 2018 г., бр. 16 от 2019 г. и бр. 75 от 2020 г.), се правят следните изменения:

1. В наименованието числото „387“ се заменя с „384“.

2. На ред „Специализирана администрация“ числото „296“ се заменя с „293“.

3. На ред „Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ числото „185“ се заменя със „182“.

От така приетото Постановление, числеността на Главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти” към МТСП е намалена реално с 3, а не с предвидените 20 щатни бройки, като това се е случило за сметка на промени в устройствените правилници на Агенция по заетостта /АЗ/, Агенция за социално подпомагане /АСП/ и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда / ИА ГИТ/, които промени фигурират в следните текстове от ПМС № 70 от 02.03.2021 г.:

„§ 10. В приложението към чл. 2, ал. 3 от Постановление № 266 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 91 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2, 18 и 57 от 2010 г., бр. 38 и 88 от 2011 г., бр. 58 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г., бр. 86 и 88 от 2014 г., бр. 21 от 2015 г., бр. 56 от 2016 г., бр. 67 и 68 от 2018 г., бр. 16 и 33 от 2019 г. и бр. 70 и 75 от 2020 г.) се правят следните изменения:

1. В т. 1 числото „2290“ се заменя с „2285“.

2. В т. 2 числото „4656“ се заменя с „4647“.

3. В т. 3 числото „495“ се заменя с „492“.

§ 11. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 от Устройствения правилник на Агенцията по заетостта, приет с Постановление № 176 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 56 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2018 г., бр. 16 и 33 от 2019 г. и бр. 70 и 75 от 2020 г.), се правят следните изменения:

1. В наименованието числото „2290“ се заменя с „2285“.

2. На ред „Специализирана администрация“ числото „2165“ се заменя с „2160“.

3. На ред „дирекции „Бюро по труда“ числото „1770“ се заменя с „1765“.

§ 12. В приложението към чл. 7, ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане, приет с Постановление № 25 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2003 г., бр. 14 от 2005 г., бр. 48, 59, 74 и 88 от 2006 г., бр. 34 и 95 от 2007 г., бр. 32 и 71 от 2008 г., бр. 2, 17 и 74 от 2010 г., бр. 88 от 2011 г., бр. 22 и 58 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г. бр. 86 и 88 от 2014 г., бр. 21 от 2015 г., бр. 56 от 2016 г., бр. 68 от 2018 г., бр. 16 и 27 от 2019 г. и бр. 17, 75 и 97 от 2020 г.), се правят следните изменения:

1. В наименованието числото „4656“ се заменя с „4647“.

2. На ред „Специализирана администрация“ числото „4507“ се заменя с „4498“.

3. На ред „Главна дирекция „Социално подпомагане“ с 28 регионални дирекции за социално подпомагане и 147 дирекции „Социално подпомагане“ числото „4437“ се заменя с „4428“.

§ 13. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, приет с Постановление № 2 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2018 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 7, ал. 4 числото „495“ се заменя с „492“.

2. В приложението към чл. 7, ал. 5:

а) в наименованието числото „495“ се заменя с „492“;

б) на ред „Специализирана администрация“ числото „454“ се заменя с „451“;

в) на ред „Главна дирекция „Инспектиране на труда“ с 28 териториални дирекции „Инспекция по труда“ числото „428“ се заменя с „425“.”

Аритметиката сочи, в устройствените правилници на АСП, АЗ и ИА ГИТ са направени корекции по отношение на 17 щатни бройки, или точно толкова, колкото са били необходими за да изпълни МТСП предвиденото в Проекта на Постановлението, а именно 20 щатни бройки.

Прави впечатление и още нещо, което е изключително притеснително. Всички промени са в специализираната администрация на цитираните агенции, което с други думи означава, че в АСП ще има по-малко социални работници, в АЗ по-малко трудови посредници и в ИА ГИТ по-малко инспектори. През изминалата 2020 година бяха на лице и още няколко промени в устройствените правилници на АЗ и АСП, като АЗ например се лишиха от 22 щатни бройки, които бяха „преляти” в Министерството на културата и с още 9 щатни бройки, необходими за създаването на Агенция за качеството на социалните услуги/АКСУ/, а щатното разписание на АСП бе намено с 60 бройки, които също бяха насочени към АКСУ. Така за по-малко от една година числеността на АСП, АЗ и ИА ГИТ е намалена с повече от 100 щатни бройки, като всичко това се е случило в условията на кризата, породена от Ковид 19 и натоварването на цитираните администрации се е увеличило неколкократно. Налага се да припомня, че именно в тези администрации и административни структури през последната година работещите там доказаха, че именно те са хората, без които е невъзможно функционирането на държавата. Трудът на тези служители в условията на извънредно положение и последвалата извънредна епидемична обстановка в пъти увеличи обема си. На тази част от администрацията бе възложена реализацията на всички прилагани масово мерки на правителството за справяне с кризата. Така например Агенция за социално подпомагане в началото на извънредното положение пое ангажимент със снабдяването с маски и дезинфектатни на определени социални групи на обществото, а в последствие се наложи да поеме и обработката на десетки хиляди завления за отпускане на различни видове помощи във връзка с Ковид кризата, като в момента предстои тази агенция да обработи и отпусне еднократната помощ от 120,00 лв. на около 400 000 хиляди пенсионери. На Агенция по заетостта бяха възложени голяма част от мерките, свързани със запазване на заетостта, прехвърлени им бяха дейности от други администрации, възложени им бяха множество допълнителни функции, в т.ч. дори контрола върху статуса на лицата, които преминаваха през КПП по време на извънредното положение. Парадоксално е, че в АСП и АЗ се налага работниците и служителите да полагат извънреден труд, докато щатното им разписание бива редуцирано периодично.

В заключение на всичко написано бих искала да Ви уверя, че САС „Подкрепа“ следи стриктно всички нормативни промени, касаещи заетостта в държавната администрация и сме силно обезпокоени от начина по който ключови агенции биват „орязвани” от към числен състав, още повече, че това се случва в условия на извънредна епидемична обстановка. Настояваме да бъде преустановена подобен тип политика и да бъде отчетена реалната опасност ключови агенции да не са в състояние да изпълняват функциите си в следствие на недостатъчен брой работници и служители в специализираната им администрация.

19.03.2021 г.

София

С уважение,

КременаАтанасова

Заместник –председател

САС „ПОДКРЕПА“

Целият документ може да видите ОТТУК.