ДА ЗАПАЗИМ ЖИВОТА НА РАБОТНОТО МЯСТО!

Световният ден за безопасност и здраве при работа се отбелязва всяка година на 28 април от международното синдикално движение, Международната организация на труда и др. На този ден се почита паметта на жертвите на трудови злополуки и професионални заболявания и отново се напомня на световната общественост, че те могат да бъдат предотвратени. Мотото на кампанията за 2021г. е: Здравето и безопасността са основни трудови права. Да запазим живота на работното място! Усилията на Международната организация на труда /МОТ/ са насочени към осигуряването на достоен труд за всички. Според МОТ достойният труд е обезателно здравословен и безопасен. Безопасността и здравето при работа са от изключително значение за постигане на четирите стратегически цели, които си е поставила организацията:

  • прилагане на международните трудови норми и на основните принципи и права в областта на труда;
  • осигуряване на достоен труд и заплащане на работещите;
  • разширяване на обхвата и ефективността на социалната защита;
  • укрепване на тристранното сътрудничество и социалния диалог.

По данни на МОТ всяка година 2.2 милиона работници по света умират поради трудови злополуки и професионални болести. Ежегодно 270 милиона работещи получават сериозни увреждания, а броят на случаите на професионални заболявания е около 160 милиона. По изчисления на МОТ загубите от тези трудови злополуки и заболявания възлизат на 4% от брутния вътрешен продукт в световен мащаб. Според организацията опасните и нездравословни условия на труд водят и до загуба на средства и човешки ресурси и намаляват производителността и качеството на продукцията.

Статистика( по оперативни данни на НОИ

Година

Тр. Злополуки

От тях смъртни

една смъртна на общ брой тр. злополуки

2020

2309

89

26

2019

2731

89

30

2018

2914

92

32

Прави впечатление същият брой смъртни трудови злополуки спрямо предходната 2019 г, като се има предвид, че от м. март 2020 много от предприятията намалиха броя на работещите, поради отпуск или съкращения, а някои отрасли преустановиха дейност. Същевременно много предприятия преминаха на намалено работно време, работа от разстояние и др.

Общият брой на трудовите злополуки през 2020г. бележи тенденция на намаляване спрямо 2019-та, за сметка увеличение на честотата на смъртните злополуки – една на всеки 26 трудови, спрямо една на всеки 30 трудови за 2019. Това означава, че всеки ден между 6 и 7 души претърпяват злополука на работното място, а на 4 дни (календарни, а не работни) един работник в България умира. Анализите на НОИ тепърва предстоят, но предварителният извод, който можем да си направим e, че насочването на вниманието ( и финансовият ресурс) от страна на работодателите към мерките за предотвратяване на пандемията, са станали за сметка на мерките за осигуряване на общата безопасност на работното място, в т. ч психо-социалните рискове на работното място, мускулно – скелетните смущения, сърдечно- съдовите заболявания и др.

Най много смъртни:

Отрасъл/бранш

2019

2020

Строителство (строителство на сгради; строителство на съоръжения; специфични строителни дейности) Общо

18

17

Сухопътен Транспорт

14

11

Търговия на едро и дребно

12

8

Горско стопанство и растениевъдство

4

6

Добив на въглища и метални руди

3

3

Производство на метални изделия

3

3

Събиране на отпадъци, пречистване на води

 

4

Производство на хранителни продукти

3

2

В България смъртността вследствие трудова злополука е 3,6, на 100 хил. заети, което я поставя на трето място в ЕС по този показател. В целия ЕС коефициентът е 1,8 на 100 хил. У нас на 100 хил. работещи се отчитат 83 трудови инцидента, докато средната стойност за ЕС е 1513 на 100 хил. Във Франция например са 3500.

Изводът е, че не се докладват/ укриват трудовите злополуки.

Пандемията COVID-19 е преди всичко глобална здравна криза, но въпросите за безопасността и здравето на работното място също са начело в борбата с тази битка.