ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ


ВЪЗНИКВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО / УЧРЕДЯВАНЕ НА СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В КТ „ПОДКРЕПА“

ПРЕМЕРЕН УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ НА КТ „ПОДКРЕПА“

АДРЕСНА КАРТА

АНКЕТНА КАРТА

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.89 ОТ УСТАВА НА КТ „ПОДКРЕПА“

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ФИРМЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕГИСТЪР НА СИНДИКАЛНИТЕ СЕКЦИИ

РЕГИСТЪР НА ФИРМЕНИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБРАЗЕЦ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛЕГИТИМНОСТ НА СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ

ОБРАЗЕЦ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛЕГИТИМНОСТ НА ФИРМЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО РАБОТОДАТЕЛ ЗА УЧРЕДЕНА СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ


АДМИНИСТРИРАНЕ НА СИНДИКАЛНАТА ДЕЙНОСТ:


ОБРАЗЕЦ НА ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ

ОБРАЗЕЦ НА ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЕ НА ОБОСОБЕНА ГРУПА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ НА СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ

ОБРАЗЕЦ НА ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕЖАДАНЕ НА ДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ НА СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ (15)

ОБРАЗЕЦ НА ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ДЕЛЕГАТСКОТО СЪБРАНИЕ НА ФИРМЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ (16)

ОБРАЗЕЦ НА ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТЧЕТНО –ИЗБОРНО ДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ НА ФИРМЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ (17)

ОБРАЗЕЦ НА ПРОТОКОЛ ОТ РЕГИОНАЛНО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ (РПСАС) (18)

ОТГОВОР ДО РАБОТОДАТЕЛ ОТНОСНО ПОКАНА ПО ЧЛ.37 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

ОТГОВОР ДО РАБОТОДАТЕЛ ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ЗАКРИЛА ПРИ УВОЛНЕНИЕ ПО ЧЛ.333, АЛ.4 ОТ КТ (20)

ПРИМЕРНО ИСКАНЕ ДО РАБОТОДАТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЯСНЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ (21)

ПРИМЕРЕН СИГНАЛ ЗА НАРУШЕНИЯ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.406 ОТ КТ (22)

ИСКАНЕ ДО РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС ПО ВЕДОМОСТ (23)

ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ ЗА УДЪРЖАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС ПО ВЕДОМОСТ

ОБРАЗЕЦ НА МЕСЕЧНА ВЕДОМОСТ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС – 0.7 % – с вградени формули и отчетна форма

ОБРАЗЕЦ НА МЕСЕЧНА ВЕДОМОСТ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС – 1 % – с вградени формули и отчетна форма


КОЛЕКТИВНО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ:


ИСКАНЕ (ПОКАНА) ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКА НА КТД

ПРИМЕРНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЩ ПРОЕКТ НА КТД

ПОКАНА ДО РАБОТОДАТЕЛ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРЕГОВОРИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА КТД

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ПО ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА КТД (30)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА КТД В ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” (31)

ПРИМЕРНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ДЕЙСТВИЕТО НА КТД (32)

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ДЕЙСТВИЕТО НА КТД (33)

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ / СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ (34)


УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ:


ИСКАНЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРЕГОВОРИ ПО ЧЛ.3 ОТ ЗУКТС (35)

ПРИМЕРНА СТАЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ / ПОДПИСКА (36)

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ НА ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СТАЧКА (37)

ИСКАНЕ ДО НИПА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСРЕДНИК (ЕДНОСТРАННО)

ОБРАЗЕЦ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ СПОР

ИСКАНЕ ДО НИПА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСРЕДНИК (ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ)

ИСКАНЕ ДО НИПА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА АРБИТРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ ЗА ОТНАСЯНЕ НА СПОРА ЗА УРЕЖДАНЕТО МУ ОТ ДОБРОВОЛЕН АРБИТРАЖ (41)

ПРИМЕРНО УВЕДОМЛЕНИЕ ДО РАБОТОДАТЕЛ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СТАЧКА (42)

ПРИМЕРНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ЧЛ.14 ОТ ЗУКТС ОТНОСНО МИНИМАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ (43)

ИСКАНЕ ЗА АРБИТРАЖ ПРИ НЕПОСТИГАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ЧЛ.14 ОТ ЗУКТС

ПРИМЕРНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СТАЧКА (44)


ДРУГИ ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:


МОЛБА / ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК

МОЛБА / ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НЕПЛАТЕН ОТПУСК (чл.160, ал.1 КТ)

МОЛБА / ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ РАБОТНИКА / СЛУЖИТЕЛЯ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК

МОЛБА / ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ РАБОТНИКА / СЛУЖИТЕЛЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОСТАТЪКА ОТ ПРЕКЪСНАТ ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК

ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД (49)

ОТКАЗ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД

ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА НОЩЕН ТРУД

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО ЗА ПОЛАГАНЕ НА НОЩЕН ТРУД (52)

ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.113, АЛ.3 ЗА РАБОТА ПОВЕЧЕ ОТ 48 ЧАСА СЕДМИЧНО (53)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР ПО ЧЛ.327, АЛ.1, Т.2 КТ ПОРАДИ НЕИЗПЛАЩАНЕ (ЗАБАВЯНЕ ИЗПЛАЩАНЕТО) НА ТР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ТРУДОВА КНИЖКА – ЧЛ.348, АЛ.3 КТ (55)

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.348, АЛ.2 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА (56)

ЖАЛБА СРЕЩУ ЗАПОВЕД ЗА УВОЛНЕНИЕ (57)

ИСКАНЕ / ЖАЛБА ДО ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА