ОБЩИНА КАРЛОВО ОТГОВАРЯ ЗАЩО ВЪЗЛАГА УПРАВЛЕНИЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ВЪНШЕН ДОСТАВЧИК

Община Карлово

На 15.12.2021 т. САС „Подкрепа” отправи запитване до кмета на Община Карлово по повод обявен конкурс за възлагане на външен доставчик на управлението на осъществявани до момента от Община Карлово социални услуги, като делегирани от държавата дейности: Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ) и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост (ЗЖЛУИ) и отговор от д-р Емил Кабаиванов – кмет на Община Карлово”.

Запитването може да бъде изтеглено от ТУК.

На 14.01.2022 г. бе получен Отговор от д-р Емил Кабаиванов – кмет на Община Карлово по отправеното питане. Отговорът не дава основание да се смята, че управлението и изпълнението на социалните услуги от Община Карлово е в тежест за общината и нейния бюджет. Посочените причини за възлагане на външен доставчик не съдържат убедителни и конкретни аргументи.

Отговорът на д-р Емил Кабаиванов може да бъде изтеглен от ТУК.