ОТГОВОР НА МТСП ОТНОСНО НАШЕ ПИСМО ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА “ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ”

ДО

Г-ЖА КРЕМЕНА АТАНАСОВА

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ „ПОДКРЕПА“

На Ваш изх. № 01-100/01.11.2021 г.

ОТНОСНО: Приложимост на Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването спрямо държавната и общинската администрация

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,

Във връзка с Вашето писмо относно приложимостта на Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването спрямо държавната и общинската администрация предоставяме следната информация по компетентност:

Със Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването са въведени временни противоепидемични мерки на територията на Република България. Заповедта е издадена въз основа на делегираните му от Закона за здравето правомощия, свързани с опазването на общественото здраве.

В т. 29 от заповедта е предвидено, че работодателите в лечебните заведения за болнична помощ, комплексните онкологични центрове, диализните центрове, хосписите и домовете за възрастни хора организират работния процес, като допускат до работа само служители с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването. Предвидена е също така възможност, определени обекти (в т.ч. висшите училища, определени образователни центрове, музеи, галерии, кина, театри, спортни зали и фитнес и др. центрове, големите търговски обекти, заведенията за обществено хранене и др.) да работят единствено, когато всички работници и служители в тях са ваксинирани, преболедували или с отрицателен резултат от изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. Освен това, министрите, съгласно функционалната си компетентност, следва да дават указания, съгласувани с министъра на здравеопазването, за прилагането на въведените със заповедта мерки в контролираните от тях сфери и да създават организация за изпълнението им, като указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство (т. VIII от Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г.). Следователно със Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. е създадено изрично задължение на определените работодатели да не допускат до работа работници и служители, които не отговарят на посочените в заповедта изисквания.

Предвид изложеното и във връзка с изразената от Вас загриженост за здравето на служителите в държавната администрация от една страна и от друга – за „стриктно зачитане на всички трудови и граждански права“ бихме искали да Ви уверим, че в системата на Министерството на труда и социалната политика са въведени мерки и са дадени само указания, които съответстват изцяло на издадените до момента заповеди на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки. Не разполагаме и с информация служители от администрацията да не са допускани до работа, ако не притежават „зелен сертификат“.

Бихме искали да обърнем внимание, че със заповедта са определени компетентните органи както за даване на указания по прилагането, така и за осъществяването на контрол по отношение на спазване на въведените противоепидемични мерки. В тази връзка е важно всяка информация за действия в противоречие със заповедта да се изпраща към компетентните органи.

Министерството на труда и социалната политика счита, че независимо от въведените временни противоепидемични мерки, работодателят следва да организира работата по начин, който осигурява опазването на живота и здравето на работниците и служителите, спазвайки изискванията на трудовото законодателство. Съгласно чл. 127, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда (КТ) работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури здравословни и безопасни условия за труд. Съответно задължение на работника или служителя е да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и да изпълнява законните нареждания на работодателя (чл. 126, т. 6 и 7 от КТ). Ето защо при осъществяването на цялостния контрол за спазване на трудовото законодателство и на специализираната контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с изпълнение на държавната служба, ИА Главна инспекция по труда ще продължи стриктно да изпълнява и функциите, които са й възложени с т. IV от Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването.