Писмо до министъра на труда и социалната политика

Изх. № 01-122/ 22.12.2021 г.

До

Г-Н ГЕОРГИ ГЬОКОВ

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

София

Копие:

ДО

ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА”

София

ОТНОСНО: Предприети действия по прекратяване на трудови и служебни правоотношения в системата на МТСП със служители придобили и/или упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

При Синдикат на административните служители „ПОДКРЕПА“ постъпи информация за наличие на разпореждане до всички ръководители на второстепенни разпоредители с бюджетни средства в структурата на управляваното от Вас министерство, с което се възлага предприемане на незабавни действия за освобождаване до края на календарната година на всички служители, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, както на тези които са упражнили правото си на пенсия в намален размер по реда на чл.68а от КСО и такива, назначени след упражняване на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Така предприетите действия явно следва да се възприемат като първа стъпка в реализацията на гръмко презентираните намерения на правителството да редуцира драстично броя на лицата, заети в държавната администрация.

Години наред пред обществеността напълно целенасочено и необосновано бе граден и поддържан негативен образ на административния служител. Насажданият в минало време конфликт между хората на физическия труд и интелектуалците, в днешно време е успешно трансформиран в яростно противопоставяне на заетите в реалния сектор срещу заетите в бюджетната сфера. В този смисъл, намеренията за редуциране на заетите в администрацията се превърнаха в гарантирано успешен PR на всяка власт, а възторга, с който тези намерения се възприемат, само доказва обичайно популисткия характер и цели на подобна политика. Всяка нова „реформа” на административното обслужване на гражданите неизменно започва с „преброяване” на администрацията и последващо редуциране на щата й. Също така неизменно, „реформирането” на практика се изчерпва с тези изцяло аритметични и механични действия, без предприемане на реални реформи в посока оптимизация на административното обслужване чрез коригиране на въведените процедурни и административни тежести, за дигитализация, за подобряване на условията на труд и заплащане с цел привличане на по-квалифицирани кадри и т.н., и т.н.

Именно поради тази причина, гледаме максимално критично на новообявените намерения за намаляване числеността на административните служители и многократно изразихме своите притеснения от начина, по който биха се реализирали те. Категоричната ни позиция е, че чисто механичното освобождаване на голям брой служители без предварително реформиране на административното обслужване и без подсигуряване на дейностите и процесите, няма да има какъвто и да е реален позитивен ефект, а напротив, това би минирало и застрашило функционирането на държавната администрация и изпълнението на нейните функции и задачи. Този извод важи с особена сила по отношение на структурите в системата на Министерство на труда и социалната политика. И към днешна дата функционирането на АЗ и АСП е силно затруднено поради огромния брой незаети щатове, текучество и липсата на кадрово обезпечаване на ежегодно нарастващия обем от дейности, а поради същите причини, ефективността на контрола, осъществяван от ИА „ГИТ” е основателно и непрестанно подлагана на съмнение. На този фон, предприемането на незабавни действия по освобождаване на служители в МТСП не може да не предизвиква допълнителни и оправдани притеснения, както и множество основателни въпроси.

Безспорно право на работодателя, респ. органа по назначаване е да реализира предоставената от законодателството възможност за едностранно прекратяване на трудовото, респ. служебно правоотношение на основания свързани с придобито/упражнено право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Безспорно е също, че освобождаването на служители придобили или упражнили правото си на пенсия би могло да даде възможност да се предложат свободни места на млади висококвалифицирани кадри, които да стартират кариерата си в държавната служба и да намерят реализация в България. Също така, би могло да се очаква, с това да се предостави възможност за кариерно развитие и по-добра мотивация на настоящи държавни служители, които биха заели длъжности на освободените.

Позитивният ефект, обаче, в момента е не просто хипотетичен, но е и малко вероятен. Пристъпва се именно към механично освобождаване на служители, без да са предприети действия по анализиране на последиците от това за всеки конкретен случай. Вече сме получили информация за множество конкретни казуси, при които изпълнението на дейността на освободения служител и овакантената длъжност не са обезпечени за в бъдеще. Не са анализирани възможностите за съответното кадрово подсигуряване чрез вътрешни ротации в администрацията, а пазарът на труда е силно ограничен откъм квалифицирани кадри, които имат готовност и желание да работят в административна структура при сегашните условия на труд и заплащане.

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Предвид гореизложеното, за да се разсеят притесненията на нашите синдикални членове, както и съмненията относно целите на предприетите действия и техните последици, Синдикат на административните служители «Подкрепа» желае да получи отговор на слединте въпроси:

– Защо действията по освобождаване на служителите се предприемат преди да са реализирани каквито и да е реформи на дейността на структурите, които да обезпечат безпроблемно намаляване на числеността на персонала, особено в агенциите, в които и към днешна дата липсва кадрово обезпечаване?

– Кой ще понесе отговорност за всеки случай, когато в конкретни случаи изпреварващото освобождаване на служител/и/ препяства изпълнението на дейността на съответната структура и когато негативите от това се отразяват върху останалите на работа служители и потребителите на услугата?

– Какво налага освобождаване до края на календарната година, т.е. преди изтичане на установения в закона срок на предизвестие, след като неспазеният срок вместо да бъде отработен от служителите, ще им бъде заплатен като обезщетение отново с бюджетни средства без да е налице полагане на труд?

– Предприети ли са същите незабавни действия за освобождаване до края на календарната година и по отношение на служителите от първостепенните разпоредители с бюджетни средства, а именно Министерството на труда и социалната политика?

– Ще бъде ли прилаган субективен подход спрямо определени служители, заемащи по-висши ръководни длъжности в МТСП и подчинените му агенции, като същите бъдат освобождавани в изпълнение на разпореждането Ви и после назначавани отново извън утвърдената численост на персонала по реда и при условията на ПМС № 66 за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации?

– Налице ли е реална готовност на второстепенните разпоредители с бюджетни средства в структурата на МТСП да осъществяват в пълен обем и със съответното качество своите дейности при незабавното освобождаване на съответните служители в изпълнение на Вашето разпореждане?

– Ако целта е редуциране числеността на администрацията, кой е как ще изпълнява задълженията на освободените служители, без да бъдат назначавани нови такива? Как това ще се отрази на натоварването на съществуващите служители и как ще се отрази на тяхното възнаграждение, при съществуващите нормативни ограничения?

Надявам се с отговора на тези въпроси, да разсеете впечатлението, че предприетите действия не са внимателно анализирани, както и да ни убедите аргументирано и с конкретни данни, че те няма да повлияят негативно върху дейността на съответните административни структури.

22.12.2021 г.

София

С уважение,

КРЕМЕНА АТАНАСОВА

Заместник-председател

САС „ПОДКРЕПА”