ПИСМО НА САС “ПОДКРЕПА” ДО ОБЩИНА ВАРНА ОТНОСНО ЗАПЛАТИТЕ НА ЗАЕТИТЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА

СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

„ПОДКРЕПА“

ДО

Г-Н ИВАН ПОРТНИХ

КМЕТ

ОБЩИНА ВАРНА

ВАРНА

ДО

Г-Н ТОДОР БАЛАБАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНА ВАРНА

ВАРНА

КОПИЕ:

ДО

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА

МИНИСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

СОФИЯ

КОПИЕ:

ДО

ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ

ПРЕЗИДЕНТ

КТ „ПОДКРЕПА”

СОФИЯ

УВАЖАЕМИ Г-Н ПОРТНИХ,

УВАЖАЕМИ Г-Н БАЛАБАНОВ,

При Синдикат на административните служители (САС) „ПОДКРЕПА“ постъпиха множество въпроси свързани с липсата на каквито и да е процедури, проведени от Община Варна по актуализация на възнагражденията на работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение при доставчици на социални услуги на територията на общината.

Всеизвестна и безспорна е констатацията, че основен проблем при предоставянето на социални услуги е недофинансирането на дейността, а оттам и изключително ниските възнаграждения, които препятстват качеството на социалната услуга и водят до демотивация, текучество и недостиг на квалифициран персонал. Основен източник за финансово обезпечаване на предоставянето на социални услуги е държавния бюджет. На основание чл.71 от Закона за публичните финанси, Министерски съвет по предложение на министъра на финансите със свои решения приема стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели. Тези стандарти служат за определяне на общия размер на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности и за разпределението им по първостепенни разпоредители с бюджет. Разходните стандарти за 2020 г. бяха определени с Решение на Министерски съвет (РМС) № 208 от 16.04.2019 г., изменено по-късно с РМС № 644 от 01.11.2019 г.

В унисон с промотирания от правителството на Република България пакет от нови социално-икономически мерки, наред с предприетите действия за увеличение на възнагражденията в едни от най-уязвимите сектори, финансирани от бюджета, бе планирано и осъществено актуализиране на размера на средствата по стандарти за делегираните от държавата дейности в социалната сфера. Нормативното обезпечаване нарастването на тези средства бе реализирано чрез приемане на РМС № 535 от 30 юли 2020 г., с което бяха изменени стандартите, като увеличението на стандарта за финансиране дейността на центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, центровете за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания и други социални услуги е в размер на приблизително 20 %. Осигуряването на средствата до първостепенните разпоредители с бюджет бе регламентирано чрез приемането на ПМС № 176 от 31 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. В изпълнение на този нормативен акт, допълнителен трансфер на средства се реализира и към Община Варна. Според всички изявления на представители на правителството, и в частност на ресорния министър – г-жа Деница Сачева, основна цел, към която е насочен допълнителния финансов ресурс, е осигуряване на осезаем ръст на възнагражденията на работниците и служителите, заети в съответните бюджетни сфери. В проведените през последните месеци работни срещи и разговори на ръководството на САС „Подкрепа“ с министър Сачева бе препотвърдена позицията, изразена от МТСП в множество публични изяви и достъпна в медиите, според която увеличението на стандартите за финансиране на делегираните от държавата социални услуги, ще могат да се ползват за нарастване на възнагражденията на ангажирания с услугите персонал средно с 20 %, считано от 1 август 2020 г. Подобен ръст на заплатите е напълно постижим, а следователно и очакван, като се има предвид факта, че това е и средното увеличение на стандарта, а с него се обезпечават не само средства за заплати. При непроменени размери на останалите разходи, свободните средства от увеличението на стандарта биха позволили дори по-голям ръст на възнагражденията.

САС „Подкрепа“ последователно и убедено е декларирал позицията си, че единственият сигурен механизъм да се гарантира повишаване качеството на социалните услуги е да се създадат необходимите предпоставки за мотивация, предвидимост и сигурност у служителите, които реализират дейностите по предоставяне на услугата. Многократно министър Сачева увери САС „Подкрепа“, че се работи приоритетно „за достойно заплащане на служителите в социалната сфера“. Именно ръстът на стандартите цели е инструмента, позволяващ нарастване на заплатите при предоставянето на социални услуги реципрочно по размер на реализираното вече 30 процентно увеличение на основните заплати на служителите в Агенцията за социално подпомагане. Анализът на САС „Подкрепа“ на информацията, предоставена от нашите синдикални структури на територията на Община Варна, към днешна дата, показва, че не са предприети никакви действия за увеличение на възнагражденията на заетите в социалната сфера въз основа на актуализираните средства по разходни стандарти и допълнителните трансфери към общината. За разлика от Община Варна, в голяма част от общините вече е реализирано увеличение на заплатите, като актуализацията е реализирана именно чрез промяна на основните възнаграждения на персонала.

Уважаеми г-н Портних,

Уважаеми г-н Балабанов,

Предвид посоченото по-горе, констатираме явно разминаване между целите и възможностите, индикирани от правителството чрез трансфериране на допълнителни средства от държавния към общинския бюджет и предприетите от Община Варна реални действия за постигането им. В тази връзка, с настоящото, моля, да представите ясна и конкретна информация за реализираните и/или планирани действия на Община Варна за увеличение на заплатите на заетите в социалната сфера работници и служители през 2020 година във връзка с допълнително осигурените от държавния бюджет за тази цел средства.

С уважение,

КРЕМЕНА АТАНАСОВА

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

САС „ПОДКРЕПА“

Може да разгледате и изтеглите писмото ОТТУК.