ПИСМО НА САС “ПОДКРЕПА” ОТНОСНО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА ЗАПОВЕД ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕН ОТПУСК В СИСТЕМАТА НА АСП

ДО

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА

МИНИСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

На 5.11.2020 г. е издадена заповед № РД01-2079 на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, с която се нарежда от 9.11.2020 г. „да се предприемат действия за служебно предоставяне на до една втора от платения годишен отпуск на служителите в АСП без тяхно съгласие“. Като нормативни основания за разпореждането, в заповедта са посочени текстовете на:

  • чл.7 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците;
  • чл.173а от Кодекса на труда;
  • чл.64а от Закона за държавния служител.

Нито една от цитираните разпоредби не може да послужи за юридически годно основание, което да позволява на работодателя/органа по назначаване да предоставя платен отпуск на работниците и служителите без тяхно съгласие. Правото на платен годишен отпуск се реализира по принцип само по волята на правоимащия при спазване на предвидения в закона разрешителен режим. По изключение, отпускът може да се предоставя и без съгласието на работника или служителя, но САМО в изрично и императивно уредени в закона случаи. Със Заповед № РД01-2079/05.11.2020 г. работодателят/органът по назначение прекрачва отвъд предоставените му по закон правомощия, като нарежда предоставяне на платен годишен отпуск без съгласието на работника/служителя, без да са налице императивно изискуемите предпоставки за това, с което реализира грубо нарушение на трудовото законодателство на Република България.

  • Разпоредбата на чл.7 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците преустанови своето действие с изтичане на два месеца от отмяната на обявеното извънредно положение. Това е безспорно, поради наличието на изричния текст на §51а, изр.1-во от Преходните и заключителни разпоредби на същия закон, където е посочено, че:

„Разпоредбите на чл. 7, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 19 и 22 се прилагат по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна”.

  • Разпоредбата на чл.173а, ал.1 от Кодекса на труда е приложима и по времена обявена извънредна епидемична обстановка, но за да се реализира предвиденото в текста право на работодателя да предостави ползването на платен отпуск едностранно и без съгласие на работника или служителя, трябва да е налице изрично посочената предпоставка, изразяваща се в наличието на заповед за преустановяване на работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители.
  • Чл.64а от Закона за държавния служител въобще не разглежда хипотеза, при която органът по назначаване да има право да предостави ползването на платен отпуск без съгласието на служителя. В текста е визирано единствено задължение на органа по назначаване да разрешава ползване на платен или неплатен отпуск при заявено искане за това от определени категории служители.

С оглед на всичко посочено, считаме и твърдим, че издадената заповед е незаконосъобразна и като такава не може и не следва да бъде прилагана. В случай, че същата не бъде незабавно отменена, Синдикатът на административните служители „Подкрепа”, ще призове своите членове да откажат нейното изпълнение.

САС „Подкрепа” декларира, че подкрепя всички действия на работодателите и органите по назначаване, когато същите са насочени към запазване на живота и здравето на работниците и служителите, включително действията имащи за цел превенция и ограничаване разпространението на COVID-19, но не приема тези действия да се извършват в нарушение на основни права на работниците и служителите, каквото е правото на платен отпуск. В този смисъл, се надяваме, че заповедта е издадена с добри намерения и избраните юридически несъстоятелни основания и процедури се дължат на недостатъчен експертен капацитет на АСП, а не са плод на умишлено неглижиране и пренебрегване на трудовото законодателство. Отправяме молба към Министерство на труда и социалната политика да съдейства за незабавната отмяна на цитираната по-горе заповед, както и да окаже при необходимост експертно, методическо и най-вече юридическо съдействие за предприемане на законосъобразни действия в посока защита на здравето на служителите в системата на Агенция за социално подпомагане.

С уважение,

КРЕМЕНА АТАНАСОВА

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Синдикат на административните служители ”Подкрепа”

Пълният текст на писмото, можете да видите ТУК.