ПИСМО НА САС “ПОДКРЕПА” ОТНОСНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ В НЗОК И НАЧИНА НА НЕГОВОТО РЕАЛИЗИРАНЕ

До

проф. д-р петко салчев

управител на нзок

гр. софия

ЧРЕЗ

ДОЦ. ВАСИЛ ПАНДОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАДЗОРЕН СЪВЕТ НА НЗОК

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА

НАДЗОРЕН СЪВЕТ НА НЗОК

КОПИЕ:

ДО

ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В изпълнение на основателните искания на своите членове, служители на НЗОК, Синдикат на административните служители „ПОДКРЕПА“ проведе последователна и активна кампания за увеличаване броя на заетите и на възнагражденията на служителите. В хода на тази кампания, организирахме и стартирахме процедура за уреждане на колективен трудов спор, законосъобразното осъществяване на която бе обезпечено с необходимите решения, скрепени с подписите на над 1500 служители. Реализирането на формулираните искания предполагаше осигуряване на финансов ресурс, нормативно гарантиран при актуализацията на Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г., който факт стана възможен след активно лобиране сред народни представители с различна политическа принадлежност, които бяха ангажирани с основателната и справедлива кауза на служителите. За да бъде този процес окончателно финализиран и поставените искания удовлетворени в максимално възможната и постижима степен, следва да бъдат реализирани още няколко далеч по-лесни стъпки.

С настоящото, САС „Подкрепа“ отправя искане към Управителя на НЗОК да адресира чрез Министъра на здравеопазването до Министерски съвет искане за приемане на Постановление, с което да се направи изменение и допълнение в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.. За улеснение предлагаме и проект на текстово съдържание на ПМС:

§ 1. В преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация се създава § 3б:

„§ 3б. (1) В срок до …………. 2022 г., Управителят на Националната здравноосигурителна каса определя еднократно нов размер на индивидуалните основни месечни заплати, увеличен с еднаква числова стойност за всеки служител.

(2) Увеличените размери на основните месечни заплати по ал.1 се определят в рамките на разходите за персонал, предвидени по бюджета на НЗОК за 2022 година.

(3) Определените нови размери на индивидуалните основни месечни заплати влизат в сила от 1 юли 2022 г.“

§ 2. Досегашният §3б става §3в.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2022 г.

Предложените текстове, могат в най-пълна степен да удовлетворят ясно и категорично формулираните от служителите стачни искания. Напомняме, че едно от основните искания, предявено от служителите гласи:

Увеличените средства да се разходват за нарастване на основната заплата на всички служители на НЗОК / РЗОК с еднакъв като числова стойност размер“.

Декларираме, че САС „ПОДКРЕПА“ няма да направи каквито и да е компромиси с така отправеното искане, ако не сме изрично упълномощени от синдикалните ни членове. Ние напълно споделяме разбирането, че нарастването на заплатите в конкретния случай е опит за компенсиране на негативните последици от икономическите и инфлационни процеси, поради което средствата за ръст на заплатите следва да бъдат разпределени по равно между служителите, осигурявайки им еднакъв инструмент за съхраняване на покупателната способност на полученото за труда им възнаграждение. Напомняме, че процедурата по уреждане на колективния трудов спор не е приключила и всеки опит за неглижиране на някое от поставените във връзка със спора искания, ще бъде възприеман като повод за подновяване на действията на служителите, насочени към постигане на исканията в пълния им обем.

С уважение,

…………………………….

КРЕМЕНА АТАНАСОВА

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Синдикат на административните служители ”ПОДКРЕПА”

Можете да видите съдържанието на писмото ТУК