ПИСМО НА САС “ПОДКРЕПА” С ИСКАНЕ ЗА СРЕЩА С МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

ДО

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СОФИЯ

ДО

Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

СОФИЯ

ДО

Г-ЖА РОСИЦА ВЕЛКОВА-ЖЕЛЕВА

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

СОФИЯ

КОПИЕ:

ДО

ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА‘

СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Синдикат на административните служители /САС/ „Подкрепа“ изразява силното си безпокойство от нарастващото напрежение сред на членовете ни, работещи в Комисията за защита на потребителите /КЗП/ и Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия /КРДОПБГДСРСБНА/. Драстичното изоставане на ръста на възнагражденията в тези административни структури, съчетано с инфлационните процеси в страната, доведе до невъзможност за удовлетворяване на елементарни битови потребности на служителите. Получаваните месечни заплати по никакъв начин не могат да се определят като справедливо възмездяване на положения труд, а още по-малко да послужат като мотивация за ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения или като средство за съхраняване на дори минимален жизнен стандарт. Именно затова, в гореспоменатите административни структури стартираха процедури за уреждане на колективни трудови спорове, предявени са искания и са отправени покани за провеждане на непосредствени преговори на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за уреждане на колективни трудови спорове (ЗУКТС). На 17.03.2023 г. в КЗП бе проведена и едночасова предупредителна ефективна стачка.

Наясно сме, че предвидените в ЗУКТС способи за доброволно уреждане на спора чрез преговори, посредничество и арбитраж не могат да постигнат удовлетворителни резултати, поради факта, че осигуряването на средства за увеличение на възнагражденията е извън правомощията, респ. възможностите на работодателя / органа по назначаване. Липсата на каквито и да е управленски действия до момента за решаване на тези проблеми, създават впечатление за абдикация на държавата и допълнително нагнетяват социално напрежение. На този фон, намираме са силно притеснителни заявките от страна на служебното правителство и в частност анонсите на Министерство на финансите за залагане на едва 10% ръст на заплатите на работниците и служителите в КЗП и КРДОПБГДСРСБНА в проекта на ЗДБРБ за 2023 година. При последователно и продължително провеждана политика на рестрикции спрямо заплатите на тези служители, последвана от драстична инфлация, предвижданото увеличение категорично не може да има нито догонваща нито компенсационна функция, поради което е неприемливо.

При така създалата се ситуация, обявяването и стартирането на ефективни стачни действия се явява единствено възможен за реализиране от предвидените в ЗУКТС способи за постигане на поставените от служителите искания. Отчитайки потребността от полагане на всички възможни усилия за решаване на спора по пътя на преговорите и диалога, както и желанието на членовете ни, действията им да не се използват с политически цели във връзка с предстоящите парламентарни избори, Синдикат на административните служители „Подкрепа“ отправя покана за среща към министъра на финансите, която да се проведе на 30-ти или 31-ви март, в удобно и за двете страни време, на която да обсъдим възможностите за реализиране на адекватно и приемливо увеличение на основните възнаграждения на работещите в тези институции, както и в други административни структури, в които условията на труд и възнагражденията не биха могли да бъдат определени като достойни.

В заключение бих искала да Ви уверя, че САС „Подкрепа“ ще защити интересите на своите членове по всички позволени от закона начини. Адекватното и справедливо по размер увеличение на възнагражденията на работниците и служителите в ключови административни е закъсняло, но поради тази причина задължително действие на управляващите.

Няма да позволим за пореден път българският работник и служител да се превърне в изкупителна жертва и основен потърпевш от глобални и вътрешни кризи, както и в основен платец на поетите досега и бъдещите ангажименти на българските правителства!

Ще очакваме отговор във възможно най-кратък срок.

С уважение,

…………………………….

КРЕМЕНА АТАНАСОВА

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Синдикат на административните служители ”ПОДКРЕПА”

Може да изтеглите писмото от тук.