ПОКАНА ДО АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ДО
Г-Н ДРАГОМИР НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЯТА ПО
ЗАЕТОСТТА

УВАЖАЕМИ Г-Н  НИКОЛОВ,

Във връзка с постигнатите договорености в КТД и Споразумението по въпросите на служебните и осигурителните отношения в системата на Агенцията по заетостта, бихме искали да обсъдим следните въпроси:

  1. Информация за изплатените през месец април допълнителни възнаграждения на служителите, съгласно Ваша заповед № РД–11-00-671 от 27.04.2020 г.;
  2. Възможности за изплащане на допълнително възнаграждение през месец юли, съгласно Ваша заповед № РД–11-00-638 от 24.04.2020 г. изменена и допълнена с Ваша заповед № РД–11-00-800 от 27.05.2020 г.;
  3. Разни.

Тъй като тези въпроси са свързани с предмета на дейност на Съвета за социално сътрудничество предлагаме до средата на месец юли 2020 г. Вие да определите датата и мястото за провеждане на заседанието.

С  УВАЖЕНИЕ,
КРЪСТЬО БОЯНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФНСДУО
ВЛАДИМИР ПЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СРАЗ
КРЕМЕНА АТАНАСОВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС „ПОДКРЕПА“