ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА САС “ПОДКРЕПА” ЗА НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ, СВЪРЗАНИ С БЮДЖЕТА НА НЗОК

ДО

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ

УПРАВИТЕЛ

НЗОК

КОПИЕ:

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА

НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК

УВАЖАЕМИ ПРОФ. Д-Р САЛЧЕВ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ,

С настоящото, Синдикат на административните служители (САС) „Подкрепа“, изразява безпокойството на членовете си, работещи в системата на Националната здравноосигурителна каса. Създалото се социално напрежение след прилагане на Постановление № 240/31.08.2020 г. на Министерски съвет, касаещо увеличение на възнагражденията на част от работниците и служителите от системата на НЗОК с 30%, ни провокира да се обърнем към Вас с конкретни предложения за намиране на максимално приемливи и ефективни решения, които са от взаимен интерес.

Според нас ограничението, което е заложено в нормативния документ, а именно актуализиране на възнагражденията само на служителите, които са контролни органи по чл.72, т.2 от ЗЗО е действително несправедливо и необосновано, като създава сериозни социални дисбаланси, от една страна, а от друга, поражда неприемливи и непродуктивни противопоставяния в колективите. Подобен ограничаващ механизъм само задълбочава съществуващите проблеми и създава допълнителни предпоставки за вътрешно противопоставяне между служителите, както и тяхната демотивация, което неминуемо ще се отрази и върху качеството на тяхната работа.

Реализирането на т.н. „реформа“ в административния сектор през 2012 година, имаше своя нормативен израз и в приетата с ПМС № 129 / 26.06.2012 г. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация. Установените с тази наредба процедури бяха промотирани през 2012 г. като метод за оценяване и заплащане на труда на служителите според знанията, уменията и качеството на работа, т.е. като способ за „заплащане според изпълнението“. САС „Подкрепа“ убедено и отговорно твърди, че през изминалите години, въведеният модел категорично не постига така формулираната цел. Нещо повече, последиците от приетите тогава нормативни решения, и най-вече ограничения, имат подчертано негативен характер, не само върху възнагражденията и жизнения стандарт на заетите в администрацията, но и върху качеството и ефективността на административната дейност и административното обслужване във всички сфери. Недостатъците в нормативната уредба с годините доведоха до голям дисбаланс и задълбочаване на диспропорциите във възнагражденията на служителите в отделни структурни звена в рамките на една и съща администрация. Тези негативни явления са ясно видими и в системата на НЗОК, където има драстични разлики между възнагражденията в една и съща РЗОК, както и между възнагражденията на служителите на една и съща длъжност в различните РЗОК и НЗОК.

В същото време, именно от 2012 г. до днес е налице процес на непрестанно нарастване на броя и обема на дейностите, които НЗОК следва да управлява, контрола и администрира. НЗОК/РЗОК е обществена институция, чиято дейност в годините претърпя сериозна законодателни, методически и организационни промени. Финансово необезпечени обаче остават, усилията на всички служители, положени във връзка с непрекъснато увеличаващите им се отговорности, включително и при въвеждането на здравните, икономическите и организационни мерки за овладяване последствията от кризата /COVID-19/, като цяло. С годините, в РЗОК непрекъснато нараства обема на работа, информационния поток, динамиката, натовареността и задълженията на служителите, изискванията за все по-висока квалификация, стреса, бързо променящата се нормативна база. Безспирен е потока от ЗОЛ, непрестанни консултации с граждани и договорни партньори, растяща отговорност с плащания за милиони, договаряния, контрол преди заплащане, последващ контрол, жалби, съдебни дела, заверка на рецептурни книжки, протоколи, прием и обработка на документи за отпускане на лекарствени продукти за скъпоструващо лечение, за изготвянето на ЕЗОК, на европейски формуляри, молби за смяна на личен лекар, финансиране на неосигурени пациенти от АСП, трансфера от МЗ и др.

Всичко това изисква и справедливо и адекватно заплащане за положения труд.Вместо това, в момента е налице задълбочаваща се демотивация на служителите с високо ниво на експертиза, чиито знания и умения са резултат от дългогодишното им изграждане като специалисти и чието задържане в РЗОК представлява проблем, предвид конкурентния характер на пазара на труда в тази сфера. Текучеството на кадри в определени структури на НЗОК достига до 70% на годишна база. Мотивацията за привличане и задържане на служители в РЗОК е непостижима при запазване на нивата на възнагражденията. В дългосрочен план се очертава влошаване на тези проблеми, както и на организационния климат институцията като цяло, продължаващо текучество на кадри и хронична липса на служители с медицинско образование, като всичко това ще рефлектира върху качеството на дейността.

Предвид гореизложеното, Синдикат на административните служители ”Подкрепа“ предлага при реализиране на бюджетната процедура за 2021 г. да се заложат адекватни числови показатели в разходната част, позволяващи реализиране на ефективни политики в посока нарастване на възнагражденията на служителите, преодоляване на съществуващите дисбаланси и не на последно място – коригиране на необоснованото разделение и противопоставяне на служителите в системата вследствие прилагането на ограниченията, заложени в ПМС № 240/31.08.2020 г. Практическото прилагане на тези политики, предлагаме да бъде обезпечено чрез приемане на текстове в преходните разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г., които могат да бъдат формулирани по следния начин:

«§ …. . (1) В срок до един месец от влизането в сила на този закон, управителят на Националната здравноосигурителна каса може еднократно да определи нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на определени служители в рамките на разходите за персонал по бюджета на НЗОК за 2021 година, без да надхвърля максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен.

(2) Определеният по ал.1 нов размер на индивидуалната месечна заплата влиза в сила и се прилага от 1 януари 2021 г. и служи за база за изчисляване на увеличенията на индивидуалните месечни заплати за 2021 г., определени по чл.12 от Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.»

С уважение,

КРЕМЕНА АТАНАСОВА

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Синдикат на административните служители ”ПОДКРЕПА”

Текстът може да видите оттук.