ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА САС “ПОДКРЕПА” СА ЧАСТ ОТ ПМС № 82 ОТ 10.03.2021

През есента на 2020 г., Синдикат на административните служители „Подкрепа“ внесе предложение за промяна в нормативната уредба, която да позволи преодоляването на проблем, който бе констатиран при прилагането на 30 %-ното увеличение на заплатите по ПМС № 240. Предложихме, при еднократно увеличение, при което е налице достигане на максималния размер в съответната степен, заплатата на служителя да преминава в следващата по-висока степен на същото ниво на основната месечна заплата.

На 28 януари 2021 г. в Портала за обществени консултации бе открита процедура по обществено обсъждане на Проект на Постановление на Министерски съвет, с което да се реализират промени в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА), както и че в този проект бе включено и предложението, депозирано от САС „Подкрепа“, но като правило, което да действа занапред, без да може да се приложи към вече реализираното увеличение на заплатите по ПМС № 240.

След проведено допитване до всички структури, САС „Подкрепа“ изготви и изпрати ново становище в рамките на общественото обсъждане. Становището може да бъде открито в сайта на синдиката. В него поставихме две основни нови искания:

  1. Преминаването в следваща по-висока степен на същото ниво на основна месечна заплата да е приложимо и по отношение на увеличенията от есента на 2020 г. по ПМС № 240, т.е. не само да се предвидят като възможност за в бъдеще, а и да им се придаде обратно действие към реализираното вече увеличение;
  2. Възможността за еднократно увеличение на заплатите с цел преодоляване на констатирани драстични разлики между заплатите на служители на една и съща длъжност в една и съща администрация, която сега се предлага само по отношение на конкретни администрации, пряко подчинени на парламента, да се прилага ежегодно за всички администрации.

В становището си отправихме и забележки от юридико-технически характер по отношение на начина на структуриране на акта и използваната юридическа техника.

След окончателното приамане на нормативния акт и публикуването му в брой 21 на ДВ от 12 март 2021 г. като ПМС № 82 от 10 март 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, можем да отчетем, че при направените от нас предложения е постигнато следното:

  • Отразени са забележките ни от технически характер, вкл. по отношение на заглавието на акта;
  • Окончателно е правилото при еднократно определяне въз основа на нормативен акт на нов размер на индивидуалните основни месечни заплати, при достигане на максималния размер в съответната степен заплатата на служителя преминава в следващата по-висока степен на същото ниво на основната месечна заплата;
  • Приет е и текст, който да позволи това ново правило, в едномесечен срок от влизане на ПМС в сила, да се приложи към увеличението, което беше реализирано по ПМС 240;
  • Не е прието предложението ни, ежегодно да се прилага догонващо увеличение на заплатите на онези служители, които се разминават драстично със средната заплата за длъжността в същата администрация.