ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА САС “ПОДКРЕПА” ПО ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 г. И ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2022 г.

ДО

Г-Н ЛЮБОМИР КАРИМАНСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НС

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ

НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НС

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 г. И ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2022 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н КАРИМАНСКИ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публично обявените намерения на правителството за „замразяване“ на заплатите на работниците и служителите в държавната администрация и липсата на предвидени средства за увеличаване на заплатите на работещите там в проектите на ЗДБРБ и ЗБДОО, Синдикат на административните служители (САС) „Подкрепа“, изразява безпокойството си от създалото се социално напрежение.

От 2012 г. до днес е налице процес на непрестанно нарастване обема на работа на заетите в държавната администрация и по-специално тази част от администрацията, натоварена с прякото обслужване на граждани. Неефективната и несправедлива „реформа“ в административния сектор, стартирала през 2012 г. създаде сериозни социални дисбаланси, от една страна, а от друга, породи неприемливи и непродуктивни противопоставяния в колективите. Налице е и дългогодишна политика на дискредитиране на държавния служител пред обществото, като в публичното и медийното пространство манипулативно се съобщават неверни твърдения както за броя на работниците и служителите в държавната администрация, така и за размера на техните възнаграждения.

През 2021 год. в голяма част от държавната администрация не бе реализирано увеличение на работните заплати и липсата на увеличение през 2022 г. при сложната епидемична обстановка, повишаването на цените и нарастващата инфлация, ще бъде популистки акт на демонстративно пренебрежение към труда им!

Настояваме в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. да бъдат заложени средства както следва:

  • За част от второстепенните разпоредители с бюджетни средства към Министерството на труда и социалната политика, а именно АСП, АЗ и ГИТ да бъде заложено увеличение с минимум 15% в перо „разходи за персонал“;
  • За Агенция по вписванията да се заложи увеличение с минимум 15% в перо „разходи за персонал” спрямо 2021 год.,;
  • За Министерство на правосъдието да се заложи увеличение с 10% в перо „разходи за персонал” спрямо 2021 год. за дирекции „Канцелария“, „Електронно правосъдие и регистри“, „Българско гражданство“ и „Взаимодействие със съдебната власт“ за увеличаване на основните месечни заплати на служителите от цитираните дирекции;

Отправяме искане в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. да се заложи увеличение с минимум 15% в перо „разходи за персонал” спрямо 2021 год., за работниците и служителите в системата на НОИ;

Освен по отношение на възнагражденията на работниците и служителите в държавна администрация следва да се помисли и за увеличаване на средствата за издръжка и за капиталови разходи във всички горецитирани административни структури. Това е крайно необходимо имайки предвид увеличаването на разходите, с оглед обезпечаване на средства за дезинфекция и предпазване, консумативи, командировъчни за извършване на проверки, повишените разходи на комуналните услуги и най-вече електроенергия, както и предвид остарелите сграден фонд, оборудване, техника.

Необходимо е и да се предвиди възможността за подпомагане на общините за постигане на увеличение на заплатите и в общинските администрации в размер на минимум 15%.

Следва да се обърне и сериозно внимание по отношение на увеличение с поне 40% на стандартите по делегираните от държавата дейности в социалната сфера и услуги (домове за възрастни хора, домове за хора с увреждания, домове за резидентни услуги, дневни центрове за деца, центрове за настаняване от семеен тип и др.), като трябва да се гарантира минимум 15% увеличение на заплащането на служителите в социалните грижи считано от 01.01.2022 год. Увеличението на стандартите ще даде възможност и за предоставяне на качествени грижи и услуги на най-рисковите групи на обществото – деца в риск, хора с физически и психически увреждания, възрасни хора, деца и младежи с необходимост от постоянна медицинска грижа и пр.

Посочените конкретни предложения и искания са резултат от експресно проучване на нагласите на синдикалните ни членове – служители в съответните административни структури. В отговор на отправено към тях питане и като последица от редицата дискредитиращи изявления, в които прозира несправедливо и необосновано неглижиране на труда им, до момента, 37 (тридесет и седем) синдикални организации на САС „Подкрепа“ са изразили готовност за участие в протестни и/или стачни действия за защита на правата и интересите си. Единствената причина, поради която до момента не са предприети конкретни стъпки в тази посока, е нежеланието на служителите, справедливите им действия да бъдат използвани за политически цели. Очакванията ни са, че и политиците, без значение от тяхната партийна принадлежност, ще преустановят популисткото акумулиране на обществен рейтинг на гърба на охулвания и сатанизиран административен служител и неговия все по-несправедливо оценяван труд.

С уважение,

КРЕМЕНА АТАНАСОВА

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

САС ”ПОДКРЕПА”

Документа можете да свалите от ТУК.