ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА САС „ПОДКРЕПА“ СА ЧАСТ ОТ ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБАТА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ЗА КОИТО СТАРТИРА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На 28 януари 2021 г. в Портала за обществени консултации е открита процедура по обществено обсъждане на Проект на Постановление на МС, с което да се реализират промени в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА), с които промени се цели:

  • В матрицата за заплатите на служителите в държавната администрация да се увеличат минималните размери на основните месечни заплати по нива и степени и да бъдат разширени диапазоните по степен на основната заплата в по-ниските нива на заплащане. По този начин по-високите нива и степени ще имат по-висок минимален размер на основната месечна заплата, съобразно отговорностите на длъжността и квалификацията на служителя. 
  • Да се създаде възможност за преодоляване на дисбаланси в заплащането чрез еднократно коригиране на „изоставащите“ заплати на отделни служители в структурите, отчитащи се пред Народното събрание (НС) в рамките на утвърдените разходи за персонал, в случаите, когато индивидуалната основна месечна заплата на служителя е по-ниска с повече от 5 на сто от средния размер на индивидуалните заплати на служителите на същата длъжност в съответното звено или структура. Новият размер може да се определя до средния размер на заплатата за длъжността в звеното и не може да надвишава предишния с повече от 25 на сто. При определянето на новия размер се отчитат кариерното развитие и годишните оценки на изпълнението от длъжността за последните три години.
  • Да се уредят случаите, когато с нормативен акт се определят еднократно нови размери на основните месечни заплати на отделни администрации и служители, които не постъпват за първи път в съответната административна структура (аналогично на механизма, приложен с ПМС № 240 от 31 август 2020 г.), като се предвиди при достигане на максималния размер в съответната степен, заплатата на служителя да преминава в следващата по-висока степен на същото ниво на основната месечна заплата с оглед избягването на правна несигурност занапред.

По повод на третата от посочените цели, в придружаващия проекта Доклад на вицепремиера Томислав Дончев, изрично се посочва, че „предложението е постъпило чрез Синдиката на административните служители „Подкрепа““.

През октомври 2020 г. САС „Подкрепа“ сезира Дирекция „Модернизация на администрацията“ при Министерски съвет по повод на проблеми, констатирани при прилагането на еднократното увеличение на възнагражденията в изпълнение на ПМС № 240 от 31.08.2020 г. и в частност хипотезите, при които увеличението не може да бъде реализирано или се реализира частично спрямо определени служители, защото нарастването на заплатите им е лимитирано до ограничаващия максимален праг на заплащане за определената степен. По-подробно аргументите на САС „Подкрепа“, както и относимостта на същите към стартиралата процедура за изменение и допълнение на НЗСДА могат да бъдат открити в придружаващата проекта частична оценка на въздействието на предложеното за приемане Постановление на МС.

САС „Подкрепа“ изразява удовлетворение от демонстрираната в определени случаи през последните месеци чуваемост по отношение на констатирани от синдиката проблеми, както и спрямо предложения, които отправяме за тяхното решаване. Тази иначе рядко регистрирана политика най-после изпълва със съдържание често използвани термини като „социален диалог“ и „социално партньорство“. Очакваме тази тенденция не само да се затвърди и запази, но и да се развие до ниво на реално и адекватно сътрудничество по всички значими за служителите въпроси.

Във връзка с конкретния проект, САС „Подкрепа“ незабавно ще стартира обсъждане със своите структури и в рамките на предвидения за обществени консултации срок ще представи свое мотивирано становище.

Проектът на ПМС за промяна на НЗСДА може да изтеглите от ТУК

Доклад към проекта може да изтеглите от ТУК

Частична предварителна оценка на въздействието може да изтеглите от ТУК

С всички публикувани материали, както и с представените в хода на обществените консултации коментари и становища, можете да се запознаете в Портала за обществени консултации, като използвате следния линк:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5831&fbclid=IwAR0WXxraZsvWcEKKGMdNZPLXhsqEllsedCVDIXuoXUwPp3aDwVllcUv9IQY