ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0066

ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0066

с наименование:

„ДОВЕРИЕТО В АДМИНИСТРАЦИЯТА – ИНДИКАТОР И ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

се финансира от Оперативна програма „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

по процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор

„ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“

Бенефициент по проекта е СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ „ПОДКРЕПА“

Партньор по проекта е СДРУЖЕНИЕ „СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ“

Проектът има за основна цел постигането на ефективно, открито и отговорно управление, чрез повишаване на активното гражданско участие, с акцент върху ролята на социално-икономическите партньори в процесите на формулиране, изпълнение и популяризиране на политиките, насочени към реформиране и модернизиране на администрацията, доколкото качеството и ефективността на публичните услуги е в пряка зависимост от политиките по отношение на статута, квалификацията, удовлетвореността и мотивацията на административните служители. За изпълнение на тази основна цел, проектните дейности са насочени към постигане на определени специфични цели:

1. Ангажирано участие на социално-икономическите партньори и неправителствените организации, чрез формулиране и съгласуване на изводи, препоръки и предложения пред органите, които отговарят за координацията и реализирането на административната реформа;

2. Постигане на партньорско управление с гражданите и социално-икономическите партньори чрез подобряване на средата за гражданско участие в управлението посредством създаване на устойчив механизъм за взаимодействие и комуникация при реализиране на политики за реформиране и модернизиране на администрацията;

3. Повишаване на взаимодействието между администрацията и гражданите, чрез възстановяване на доверието на гражданите и преодоляване на противопоставянето “граждани” – “държава”.

Общата стойност на проекта е в размер на 59 434,56 лева (петдесет и девет хиляди четиристотин тридесет и четири лева и петдесет и шест стотинки), от които 50 519,38 лева са безвъзмездна финансова помощ, осигурена от Европейския социален фонд, а 8 915,18 лева са безвъзмездна финансова помощ, осигурена чрез национално съфинансиране.

СРОК за изпълнение на проектните дейности – 11 месеца (от 27 юли 2022 г. до 27 юни 2023 г.)

ПРОЕКТЪТ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд