ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0081-С01

(ЛОГА на ЕС И ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“)

ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0081-С01

с наименование:

„ГРАЖДАНИТЕ И АДМИНИСТРАЦИЯТА – ПАРТНЬОРИ В ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕЛЕН ПАКТ“

се финансира от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

по процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор:

„ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“

РОЛЯ НА САС „ПОДКРЕПА“ В ПРОЕКТА: ПАРТНЬОР

Бенефициент по проекта е:

СДРУЖЕНИЕ „ЕТНО, СОЦИАЛНИ И ЕКОЛОГИЧНИ ИНИЦИАТИВИ“ (ЕСЕИ)

Партньор по проекта е:

  • СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ „ПОДКРЕПА“

Цели:

Основната цел на проекта е повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с Европейския зелен пакт (ЕЗП), както на национално, така и на регионално равнище чрез:

1. Партньорско управление с гражданите и бизнеса и

2. Открито и отговорно управление.

Проектът включва следните основни дейности:

Дейност 1: Дейности за граждански мониторинг на приложението на „Зелената сделка“ в България чрез проучвания, анализи и оценяване на въздействието на примери за добри практики и отправяне на предложения а подобряване на държавната и местна администрация при прилагането й.

Дейност 2: Информационни дейности с цел повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

Общата стойност на проекта е в размер на 59 958.15 лв., от които 50 964.43 лв. европейско съфинансиране и 8 993.72 лв. национално съфинансиране..

СРОК за изпълнение на проектните дейности – 8 месеца

Стартира на 17.08.2022 г. и приключва на 17.04.2023 г.

Проектът е финансиран от Оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Документи: