ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0083-С01

ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0083-С01

с наименование:

„НА СВЕТЛО“

се финансира от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

по процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор:

„ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“

РОЛЯ НА САС „ПОДКРЕПА“ В ПРОЕКТА: ПАРТНЬОР

Бенефициент по проекта е:

СДРУЖЕНИЕ „СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ“

Партньор по проекта е:

  • СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ „ПОДКРЕПА“

Цели:

Основната цел на проекта е постигане на ефективно, открито и отговорно управление, чрез повишаване на активното гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и популяризиране на политиките, насочени към подобряване ефективността на административната контролна дейност по прилагане на трудовото законодателство за постигане на максимален положителен ефект върху дейността на бизнеса и подобряване условията на труд и защита на трудовите права на работещите граждани.

За изпълнение на тази основна цел, проектните дейности са насочени към постигане на определени специфични цели, а именно:

1. Ангажирано участие на НПО и СИП чрез формулиране и съгласуване на изводи, препоръки и предложения пред органите на управление;

2. Повишаване на взаимодействието между администрацията от една страна, гражданите, бизнеса, НПО и СИП, от друга, вкл. чрез прилагане на партньорско и споделено подпомагане на административната контролна дейност по спазване на трудовото законодателство и съвместно реализиране на противодействие на проявите на недеклариран труд;

3. Подобряване на средата за гражданско участие в осъществяването на държавната политика по безопасни и здравословни условия на труд и спазване на трудовото законодателство посредством насърчаване на взаимодействието и комуникацията на гражданите и контролната администрация.

Общата стойност на проекта е в размер на 57 929.25 лв., от които 49 239.86 лв. европейско съфинансиране и 8 689.39 лв. национално съфинансиране..

СРОК за изпълнение на проектните дейности – 12 месеца

Стартира на 17.08.2022 г. и приключва на 17.08.2023 г.

Проектът е финансиран от Оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.