САС “ПОДКРЕПА” ВЪЗРАЗЯВА СРЕЩУ ПРОЕКТ ЗА НОВ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АЗ

Изх. № 01-37 / 01.05.2023 год.

ДО

Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ДО

Г-Н ЛАЗАР ЛАЗАРОВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПО СОЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ

министър на труда и социалната политика

ДО

Г-ЖА НИКОЛИНА СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР НА

ДИРЕКЦИЯ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ДО

Г-ЖА ПОЛИНА МАРИНОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Копие:

ДО

ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ

ПРЕЗИДЕНТ НА

КТ „ПОДКРЕПА”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 30.03.2023 г. в Портала за обществени консултации към Министерски съвет е публикуван проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на нов Устройствен правилник на Агенция по заетостта.

Съгласно чл. 46а, ал. 3 от Закона за държавния служител, „Всички проекти на нормативни актове, свързани със служебните правоотношения, се съгласуват със синдикалните организации на държавните служители“. В рамките на една календарна година, това е вторият случай, при който представеният на общественото внимание проект на акт на МС за приемане на нов Устройствен правилник на администрация не се подлага на обсъждане, а още по-малко на съгласуване, със Синдикат на административните служители „Подкрепа“.

Проектът на нов Устройствен правилник и намеренията за промени в структурата и числеността на дирекциите в Централно управление на АЗ не са обсъждани със синдикатите и във връзка с разпоредбите на чл.7 от действащото Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения в системата на Агенция по заетостта.

Независимо от горните процедурни нарушения, Синдикат на административните служители „ПОДКРЕПА“, в интерес на своите членове в АЗ, както и в интерес на всички заинтересовани, изразява следното СТАНОВИЩЕ:

Предложеният проект на нов Устройствен правилник на Агенция по заетостта е неаргументиран и необоснован!

Според публикувания Доклад от заместник министър-председателя по социалните политики и министър на труда и социалната политика, водещо и ключово място в мотивите за изготвяне на нов Устройствен правилник е отделено на обстоятелството, че от влизането в сила на действащия устройствен акт през 2016 г. до настоящия момент са извършвани промени в нормативни актове от по-висока степен, които не са намерили отражение в Устройствения правилник на агенцията. Предложеният проект на нов Устройствен правилник отговаря на подобна потребност от актуализация само що се касае до нова регламентация на длъжностите „служител по мрежова и информационна сигурност“ и „длъжностно лице по защита на личните данни“. На практика с това се изчерпват обективно необходимите и надлежно аргументирани промени, които обаче биха могли да се реализират с незначителни промени в действащия Устройствен правилник.

Освен посочените обективно необходими промени в Устройствения правилник, с предложения проект се предвижда извършването на редица функционални и структурни изменения в Агенция по заетостта, както и други промени, които по никакъв начин не са коментирани и мотивирани от вносителите на проекта.

Синдикат на административните служители „Подкрепа“ по обясними причини е изключително чувствителен по отношение на регламентацията, свързана със социалния диалог в Агенция по заетостта, вкл. по отношение на основните функции и задачи на агенцията. По необясними причини и без каквато и да е аргументация, с проекта за нов Устройствен правилник се предвиждат съществени промени в регламентацията на консултативния орган – Съвет към изпълнителния директор, в дейността на който национално представителните синдикални организации са пълноправни участници. В предложения нов проект се премахва установената квота за участие в съвета на представителните работодателски и синдикални организации, като изразът „от по двама представители“ се заменя с израза „от представители“ на представителните организации. На практика, това означава, че за участие в съвета могат да бъдат поканени произволен брой представители и то НЕ НА ВСИЧКИ представителни работодателски и синдикални организации. Много по-съществена е промяната, изразяваща се в премахване на текстовете, които уреждат правомощията и компетентността на Съвета като консултативен орган. В действащия Устройствен правилник на АЗ, чл.6 включва разпоредбите на ал.3 и ал.4, които гласят:

„(3) Съветът консултира изпълнителния директор при вземане на решения и наблюдава дейността на агенцията по изпълнението на политиката за насърчаване на заетостта при спазване принципите на откритост, публичност и прозрачност.

(4) Съветът:

1. обсъжда плана и отчета за дейността на агенцията;

2. прави предложения за подобряване изпълнението на програмите и мерките за заетост и обучение и за обучение на възрастни;

3. обсъжда ефективността на дейността на агенцията, в т.ч. на прилаганите мерки и програми.“

С премахването на цитирания текст на ал.3, така описаната роля на съвета, вкл. на граждански и обществен наблюдател и гарант за откритост, публичност и прозрачност при реализиране на политиките по заетост се премахва в проекта на нов Устройствен правилник, с което се отнема възможността на представителите на бизнеса и на синдикатите да осъществят консултативна и контролна функции върху дейността на агенцията.

Това обстоятелство се потвърждава и от премахването на ал.4, която разписва конкретните правомощия на консултативния орган.

Фактът, че вносителите на проекта желаят да запазят наличието на съвета само като формално съществуващ и на практика нефункциониращ орган за социален диалог, се потвърждава и от предложената нова редакция в чл.6 от проекта, в която е премахнато задължението на изпълнителния директор да свиква консултативния орган най-малко 4 пъти годишно.

Силно се надяваме, че принципните критики отправяни в последните години от САС „Подкрепа“ по отношение на начина на управление на Агенция по заетостта, не са в основата на този явен опит за фактическо премахване на гражданския контрол върху управлението, функционирането и дейността на агенцията.

Също толкова „тихомълком“, без мотиви и аргументация, в проекта на нов Устройствен правилник се появяват разпоредби, които оставят съмнение за целенасочено и преднамерено създаване на предпоставки за нецелесъобразни (ако не и незаконосъобразни) действия при осъществяване на ръководството на агенцията. Така например, изпълнителният директор вече би могъл да делегира свои правомощия не само на своите заместници, но и на произволно избран служител, доколкото това е изрично предвидено в чл. 5, ал. 6 на проекта за нов Устройствен правилник. По подобен начин е решено и предоставянето на правомощия, които са вменени на главния секретар, доколкото в чл.8, ал. 3 се посочва, че „при отсъствие на главния секретар, неговите функции се изпълняват от директор на дирекция или друг служител, определен със заповед на изпълнителния директор за всеки конкретен случай“. Доколкото и в двата случая, дори не е направено уточнението, че служителя на когото се делегират/възлагат правомощия, следва да е „ръководен служител“, то видно е, че се създават предпоставки за безконтролно и напълно избирателно прехвърляне на правомощия и отговорности.

Далеч по-притеснителни като цел и последствия са предложените функционални и структурни промени, предвидени в проекта за нов Устройствен правилник. Те са категорично неаргументирани и необосновани. Дори и след направените корекции във връзка с констатациите и предписанията, съдържащи се в Становището на администрацията на Министерски съвет, Частичната предварителна оценка на въздействието, респ. придружаващия Доклад до МС, продължават да НЕ СЪДЪРЖАТ ясно формулирани конкретни проблеми, които да налагат предложените изменения в структурата и функционалното разпределение на дейностите. И след направените корекции, аргументите и мотивите за голяма част от предложените промени са най-общо формулирани и поради това, необосновани.

Дори произволен и незадълбочен анализ може да бъде достатъчен за да се потвърдят тези наши изводи:

Многократно, на различни форуми и в различен формат САС „Подкрепа“ е поставял за обсъждане потребността от увеличаване капацитета на работещите в Агенция по заетостта в онези административни звена, в които се осъществява преобладаващата част от дейността на агенцията, а именно – дирекциите „Бюро по труда“. Посочвали сме непрекъснато нарастващият обем от работа и вменяването на нови и допълнителни функции на служителите в тези звена. Предложеният проект предвижда вътрешно преразпределение на числеността на заетите в отделните административни структури на специализираната администрация, при което нито една щатна бройка не се пренасочва към звената с най-голяма потребност от това. Напротив, предвижда се значително нарастване на числеността на заетите в Дирекциите „Регионална служба по заетостта“, вкл. за изпълнение на дейности, при които ДРСЗ буквално и реално дублира дейността на общата администрация – дирекция „Финанси и управление на активите“ и на дирекция „Човешки ресурси“.

Създаването на Дирекция „Мониторинг на дейностите по заетостта и трудовата миграция“ е функционално и смислово необосновано. Нейната основна функция е да „осъществява мониторинг и контрол по изпълнението на политиката по заетостта“. Дирекцията се създава чрез закриване на дирекция „Координация и контрол“ (дирекция с контролни функции и в момента) и сливането й с друга специфична за Агенцията дейност, а именно дейността по международна трудова миграция чрез закриване на дирекция „Международна трудова миграция и посредничество“. Това е дейност по издаване на разрешения за работа на чужденци в Република България.

Дирекция „Координация и контрол“ към настоящия момент изпълнява задачи свързани с проекти на териториалните поделения на АЗ и проверки на място на обекти на работодатели. Тази дейност е напълно несъвместима с дейности свързани с трудовата миграция и посредничеството. В доклада, придружаващ проекта се посочва:

„Нормативни промени, свързани с достъпа до пазара на труда на чужди граждани са настъпили в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ), Правилника за неговото прилагане и други, чрез които са вменени нови, изменени са или са отпаднали функции на Агенцията по заетостта. Вследствие на измененията сроковете за обработка на преписки са съкратени, а обемът им значително се е увеличил в сравнение с предходни години, което налага необходимостта от укрепване на административния капацитет по отношение на тези дейности. В тази посока е отправена и препоръка към Агенцията по заетостта в доклад от извършен одит от ДВО на МТСП.“

Към момента, според оценката на самата Агенция по заетостта и МТСП, се наблюдава устойчив ръст на дадените разрешения за работа, като тази тенденция се очаква да продължи. По данни на САС „Подкрепа“, само до 21 април 2023 г. в дирекцията са постъпили 5668 преписки за достъп на чужденци до българския пазар на труда, като тенденцията на нарастване на обема се запазва.

Предвид на всичко горепосочено закриването на тази дирекция не само би било неефективно, но и крие сериозни рискове.

Сливането в рамките на една дирекция на функции едновременно по изпълнение (издаване на разрешения и предоставяне на решения за сезонна заетост на чужденци) и контрол (следи за спазването на вътрешните правила за организацията на работа на агенцията), противоречат на основния принцип, залегнал в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, а именно разделянето на отговорностите по вземане на решение, изпълнение и осъществяване на контрола. Наличието на вътрешен контрол в една дирекция при йерархическа зависимост прави нейното съществуване напълно неефективно и проформа.

С оглед наличието на споменатия одитен доклад на МТСП, в който са констатирани редица просрочени законови срокове, необосновано е неукрепването на звеното по трудова миграция, както и сливането му с цялостния контрол и мониторинг на Агенцията, което е специфична дейност касаеща коренно различни функционалности. Закриването на дирекция “Координация и контрол” и вливането й в нова дирекция в едно с трудовата миграция, ще направи контрола неефикасен. Липсата на обособена дирекция за контрол и закриване на секторите в страната от ГД „ЕФМП“, ще доведе до липса на такъв, вкл. и чрез драстично намаляване числеността на контролиращите служители.

Преобразуването на Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти“ в дирекция „Европейски фондове“ е необосновано и лишено от логика. Премахването на регионалните сектори и преминаването им в ГД „Услуги по заетостта“ няма да позволи спазването на принципа на „четирите очи“ и ще вдигне процента на неверифицирани средства по програмите, по които конкретен бенефициент е АЗ. Такава практика има в Агенция по заетостта до 2012 г., като големият процент на неверифицирани средства доведе до създаване на звено в лицето на териториалните звена към ГД „ЕФМП“ за контрол и подпомагане на ДБТ. Тогава, това сведе процента на неверифицирани средства до под прага на същественост – под 1%.

Изводите за необоснованост на практика се потвърждават от доклада на министър Лазаров, в който се посочват множеството констатации за нарушения на обществените поръчки в АЗ. Над 80% от тях са по ОП „РЧР“ и това се дължи на предприетата „реформа“ от 2015 г., когато на ГД „ЕФМП“ се отне отдела за предварителен контрол на обществените поръчки. Това доведе до финансови корекции за десетки милиони левове. Липсата на сектори по регионите няма да може да доведе до изпълнение на функциите заложени в проекта на устройствен правилник, а именно „организира и осъществява мониторинг и контрол върху дейността на крайните бенефициенти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 до приключването й и Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, включително чрез проверки на място, съобразно методика за контролна дейност, утвърдена от Министерството на труда и социалната политика или от изпълнителния директор на агенцията;“. Отнемането на секторите по региони, ще доведе до съсредоточаване на контрола на крайните бенефициенти единствено в една дирекция – ГД „Услуги по заетостта“, която ще трябва да контролира сама себе си.

Изводите за необоснованост се потвърждават и от факта, че в придружаващия проекта доклад, както и в частичната предварителна оценка се представя некоректна информация. И в двата документа като основна причина за предприетото преструктуриране по отношение на ГД „ЕФМП“ се посочва, че „от началото на втория програмен период 2014 – 2020 г. на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, както и през настоящия 2021 – 2027 г. на Програма „Развитие на човешките ресурси“ ролята на Агенцията по заетостта като междинно звено е отпаднала и към момента агенцията има качеството само на конкретен бенефициент.“

Позоваването на това обстоятелство е некоректно, защото то вече бе отчетено при приемането на действащия сега Устройствен правилник през 2016 г. Освен чисто функционалните промени произтичащи от това, тогава бе променена й числеността на ГД „ЕФМП“ като същата бе редуцирана от 156 на 115 броя заети в дирекцията. ГД „ЕФМП“ действа активно и ефективно през програмен период 2014-2020 на ОПРЧР, както и при стартиралия нов програмен период.

Могат да се дадат още много аргументи срещу предложените структурни и функционални промени, доколкото предложеното преструктуриране на отделните административни звена не е конкретно и ясно обосновано и не са дефинирани последиците от промените по начин, който да даде обективен и аргументиран отговор как тези промени реално ще подобрят процеса по предоставянето на посреднически услуги и координацията между отделните структурни звена.

Прегледът на предложения проект, в контекста на представената обосновка, изглежда като неумело съшит сценарий за постигане на различни от представените привидно аргументирани цели.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Както вярно е отразено в т.1.4 на Частичната предварителна оценка, „не е необходимо предприемане на задължителни действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока степен. Не се налагат действия, произтичащи от актове от правото на ЕС.“

Предвид всичко горепосочено, считаме, че са възможни минимални и несъществени изменения на действащия Устройствен правилник на Агенция по заетостта, с които да се отговори на най-неотложните потребности от нова регламентация, свързана с правомощията и функциите на длъжностите „служител по мрежова и информационна сигурност“ и „длъжностно лице по защита на личните данни“. Настояваме проектът за нов Устройствен правилник на Агенция по заетостта да не се приема, особено в този му вид и в частта, касаеща изменения на регламентацията на съвета към изпълнителния директор, както и в частта, касаеща структурните и функционални промени в агенцията. Промените на структурата и функционалните характеристики на отделни административни звена се нуждаят от внимателен, прецизен и задълбочен предварителен анализ, вкл. функционален такъв, който обективно и аргументирано да отчита реалните проблеми и потребности. Такъв до този момент не е представен. Предприеманите промени не трябва да са подчинени на конюктурни и самоцелни опити за ново структуриране на административните звена само и единствено за да се заобиколи закона и да се разрешават субективни и кадрови междуличностни проблеми.

Синдикат на административните служители „Подкрепа“ декларира, че в зависимост от това дали ще бъдат предприети действия по приемането на предложения проект и отчитането на изложеното в настоящото становище, ще вземе допълнително решение дали да оспорва законосъобразността на приемането на акта във връзка с допуснатите процедурни пропуски по неговото съгласуване.

София

02.05.2023 г.

С уважение,

………………………………

КРЕМЕНА АТАНАСОВА

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Синдикат на административните служители ”Подкрепа”