САС Подкрепа за пореден път апелира за увеличение на заплатите в НСИ

Правителството е  поело ангажимент “да осигурява финансовите и човешки ресурси, необходими за запазване и подобряване на качеството на официалната статистика” , които самото то не изпълнява. Питаме до кога???

Изх. № 01-76/05.09.2023 год.

ДО
АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
СОФИЯ

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА  
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
СОФИЯ

            УВАЖАЕМИ АКАД. ДЕНКОВ,

            УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ,

            Синдикат на административните служители /САС/ „Подкрепа“, изразява силното безпокойство на членовете си, работещи в Национален статистически институт, чиито заплати не бяха актуализирани с приемането на ЗДБРБ 2023 г.

             Работните заплати в НСИ (ЦУ и ТСБ) от 2015 г. до 2020 г. са увеличавани на база годишна оценка с възможно най-ниския процент (3-4%). През 2020 г. с ПМС 240 във връзка с Ковид кризата са увеличени заплатите с до 30% само на служители от ТСБ, чиито задължения включват обслужване на терен – провеждане на изследвания в домакинствата по метода „лице в лице“. През  месец декември 2022 г. с ПМС  са увеличени заплатите на всички служители с 11%, но въпреки това увеличение те изостават чувствително. За първото тримесечие на 2023 г. при средна брутна работна заплата за централната администрация от 2080 лв. средната брутна работна заплата за НСИ е едва 1368 лв., т.е. с около 34% по-ниска. Има младши експерти в централното управление на НСИ, които получават брутна заплата в размер на  800 лв., но има и заплати от 780 лв. в регионалните офиси, където възнагражденията са по-ниски. Има главни експерти със заплати от 1150 лв., което е обидно възнаграждение за всеки работещ!

            Поради всичко гореспоменато, за първо тримесечие на 2023 г. от 120 държавни институции НСИ е на 114-то място по размер на средната работна заплата, като от 120 агенции, поделенията на НСИ (Териториалните статистически бюра) са на 118 –то място.

            УВАЖАЕМИ АКАД. ДЕНКОВ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ,

Във връзка с гореизложеното, Ви препращам писмо от г-жа Атанаска Кръстева, председател на синдикална секция на КТ „Подкрепа“ в системата на НСИ, чрез което работещите в Национален статистически институт отново Ви призовават да увеличите с минимум 500 лв. възнагражденията им във възможно най-кратък срок и да спазите ангажимента, който Министерски съвет има съгласно РМС № 867 от 9 декември 2021 г., а именно „да осигурява финансовите и човешки ресурси, необходими за запазване и подобряване на качеството на официалната статистика“.

УВАЖАЕМИ АКАД. ДЕНКОВ,

Не на последно място апелирам за личната Ви ангажираност, доколкото с Ваша Заповед КВ – 191 / 08.06.2023 г. в изпълнение на вменените Ви от чл. 108, ал. 2 на Конституцията задължения по координация на правителствената политика, лично сте си възложил отговорности и функции на координация и взаимодействие по отношение на дейността на Националния статистически институт. Изразявайки нашата загриженост и солидарност, питаме:

Заслужават ли квалифицираните експерти и специалисти в НСИ адекватно и незабавно увеличение на заплатите? Заслужават ли Вашата подкрепа или Вашето бездействие?

Очакваме отговорите на тези въпроси не с думи, а с дела…

С уважение,

…………………………….

КРЕМЕНА АТАНАСОВА

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Синдикат на административните служители ”ПОДКРЕПА”

Ресурси по темата

Кодекс на европейската статистическа практика 2017

Доклад от Партньорска проверка 2022

Ангажимент на правителството на Република България

Заповед ресорен министър 2023

Писмо Атанаска Кръстева Ангажимент на Правителството на Р България

Уведомление Ангажимент на Правителството на Р България