САС “ПОДКРЕПА” ИЗРАЗИ НЕСЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА НОВ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИА “ГИТ”

ДО

Г-Н ГЕОРГИ ГЬОКОВ

министър на труда и социалната политика

СОФИЯ

ДО

Г-ЖА НИКОЛИНА СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР НА

ДИРЕКЦИЯ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СОФИЯ

Копие:

ДО

ИНЖ. ЕЛЕНА АВРАМОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

„ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

СОФИЯ

Копие:

ДО

ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА”

СОФИЯ


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 23.06.2022 г. в Портала за обществени консултации към Министерски съвет е публикуван проект на постановление на Министерския съвет за приемане на нов Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. Предвид голямото сходство в текстовете и съдържанието, това ще е втори опит за реализиране на подобно преструктуриране на специализирания държавен орган за контрол по спазване на трудовото законодателство. Предходният, обосновано и оправдано неуспешен опит, датира от лятото на 2016 г..

Съгласно чл. 46а, ал. 3 от Закона за държавния служител, „Всички проекти на нормативни актове, свързани със служебните правоотношения, се съгласуват със синдикалните организации на държавните служители“. Представеният на общественото внимание проект на нов Устройствен правилник не е обсъждан, а още по-малко съгласуван със Синдикат на административните служители „Подкрепа“. Нещо повече, в представената Частична предварителна оценка на въздействието при определяне на заинтересованите страни, не се посочват синдикалните организации на служителите на ИА „ГИТ“, въпреки че дори в указанието за попълване на документа е посочено, че в този раздел се посочват „всички потенциални заинтересовани страни/групи заинтересовани страни (в рамките на процеса по извършване на частичната предварителна частична оценка на въздействието и/или при обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове), върху които предложенията ще окажат пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи/общини и др.)“. Синдикатът на административните служители „Подкрепа“ е легитимен представител на работниците и служителите заети в ИА „ГИТ“ и безспорно е заинтересована страна, върху която предложението оказва въздействие.

Буди недоумение и фактът защо ръководството на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” наруши чл. 7, ал. 1, т. 1, буква „б“ от сключеното Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, като не предостави на вниманието на САС „Подкрепа” мотивите и проекта на нов Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Независимо от горното, Синдикат на административните служители „ПОДКРЕПА“, в интерес на своите членове в ИА „ГИТ“, както и в интерес на всички български работници и служители, спрямо които дейността на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ е от изключително значение, изразява следното СТАНОВИЩЕ:

 1. Изразяваме пълна и категорична ПОДКРЕПА относно планираното увеличаване на щатната численост на ИА „ГИТ“.

Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА“, а в частност и Синдикатът на административните служители „ПОДКРЕПА“ многократно и при всяка възможност настояваха за създаване на необходимите нормативни и финансови предпоставки за незабавно и драстично увеличаване на броя на служителите от специализираната администрация на ИА „ГИТ“, пряко ангажирани с реализирането на контролната дейност. Ефективността при упражняване на контрола и ефикасността на осигурената и гарантирана от държавата защита изискват наличието на адекватен капацитет и провеждане на политики по „настройване” на контролната дейност към актуалните потребности на гражданите и обществото. Правомощията на ИА „ГИТ“ през годините непрекъснато се разширяват, което при практическо запазване нормативната численост на персонала и констатираното високо текучество създава риск за постигане на заложените цели. Както правилно се посочва в Доклада на МТСП във връзка с предложението, „от 2019 г. на ИА ГИТ е вменен специализиран контрол по Закона за хората с увреждания. С промени в Кодекса на труда от м. декември 2017 г. на ИА ГИТ са възложени правомощия за подаване на молби за несъстоятелност по реда на чл. 625 от Търговския закон, считано от м. март 2018 г. От началото на пандемията от коронавирус през 2020 г. на ИА ГИТ бяха възложени правомощия да контролира изпълнението на заповедите на министъра на здравеопазването относно спазване на противоепидемичните мерки, както и контрол по актовете на Министерския съвет, с които се предоставят компенсации на работодателите за преодоляване на икономическите последици от пандемията. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ ангажира значителен човешки ресурси и за преодоляване на последиците от настъпилите военни действия на територията на Република Украйна, като съдейства на гражданите, търсещи убежище в България, в изпълнение на устойчивата си визия за подкрепа и защита на трудовите интереси на всеки работещ, независимо какво гражданство притежава“. Вменяваните нови правомощия и задължения на ИА „ГИТ“ в съчетание с ниската средната брутна работна заплата водят, както до намаляване мотивираността на служителите и ограничаване обема на извършваната дейност, така и до създаване на реални предпоставки за корупционни практики. Като така направената моментна снимка не отчита множество други отговорности и ангажименти, възложени на ИА „ГИТ“ в периода преди 2019 г. При далеч по-малко на брой възложени дейности, през далечната 2000 година, числеността на персонала в организационните структури и административните звена на ИА „ГИТ“ е 470 щатни бройки. За периода от 2000 г. до 2021 г. възложените дейности и отговорности на контролния орган се увеличават в пъти, а числеността на персонала нараства от 470 до едва 495 щатни бройки, които през 2021 са намалени до 492. Освен това, с Постановление № 63 на Министерския съвет от 2022 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 03.05.2022 г.) 12 щатни бройки от числеността на ИА „ГИТ“ са преминали към Министерството на туризма, като така числеността на щата се свежда до 480 щатни бройки. С други думи при многократно завишение на обема от дейности, за 22 години щата нараства с едва 10 щатни бройки, като трябва да се отбележи, че през по-голяма част от този период, се поддържа реално непопълване на щата средно с около 10 на сто, както заради непривлекателността на възнаграждението и условията на труд, така и заради осигуряването на буфер при административни редукции и промени в бюджетните условия. Трайни и споделени са изводите, че поради недостатъчен административен капацитет, контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ не може да обхване цялата съвкупност от икономически субекти на територията на страната, което създава сериозен риск работодатели с ниска правна и управленска култура или по други причини да не спазват нормите на трудовото законодателство и тези за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Предвид всичко горепосочено, САС „Подкрепа“ напълно подкрепя предложението, съдържащо се в § 2 на Заключителните разпоредби на Проекта на Постановление за приемане на Устройствен правилник на ИА „ГИТ“, с който се променя числеността на персонала на агенцията от 492 на 680 щатни бройки. Макар че и тази нова численост не би удовлетворила в достатъчна степен необходимото повишаване на административния капацитет, тя е сериозна стъпка в правилната посока, осигуряваща подобряване на качеството и повишаване на обема на контролната дейност.

 1. Изразяваме категорично НЕСЪГЛАСИЕ с предложените структурни промени.

Адмирирайки нарастването на числеността на персонала в ИА „ГИТ“, следва веднага да отбележим, че имаме сериозни опасения и обосновани възражения относно начина, по който практически ще се оптимизира и подобри работата на контролния орган, предвид предложените в проекта на нов Устройствен правилник структурни и функционални промени.

Основната структурна промяна, която се предлага с новия Устройствен правилник предполага трансформирането на съществуващите 28 териториални дирекции на агенцията в 7 (седем) главни дирекции „Инспекция по труда“. Считаме това предложение за необмислено и напълно погрешно, като аргументите ни за това са следните:

 • Предлага се сформирането на 7 (седем) главни дирекции, към които функционират по 2 (две) териториални дирекции. В същото време, всяка от предложените седем главни дирекции ще осъществява контролна дейност с териториален обхват, съвпадащ с територията на средно 4 (четири) административни области (изключение правят ГД „ИТ София“ с териториален обхват 2 /две/ административни области – София град и София област, както и ГД „ИТ Северозападен район“, в чийто териториален обхват попадат 5 /пет/ административни области – Видин, Монтана, Враца, Ловеч и Плевен). Тъй като седалището на главните дирекции съвпада със седалището на една от териториалните дирекции, които са й подчинени, то броят на административните области, в които ще функционира дирекция (главна/териториална) „Инспекция по труда“ се свежда до 14 административни области. С други думи в половината от съществуващите административни области няма да е налична Дирекция „Инспекция по труда“ (нито главна, нито териториална).
 • Закриването и липсата на териториална дирекция „Инспекция по труда“ в определени административни области вече е експериментирано и доказано като неуспешно. През 2010 г., с промени в действащия тогава Устройствен правилник на ИА „ГИТ“ приет с ПМС № 83 от 22.04.2008 г. и отменен, считано от 29.01.2014 г., броят на териториалните дирекции бе редуциран от 28 на 21, като в седем от административните области функционираха отдели. Четири години по-късно, през 2014 г., при приемането на действащия сега Устройствен правилник, този експеримент бе отчетен като погрешен и възпрепятстващ дейността на контролния орган и бе възстановено съществуването на териториални дирекции във всяка една от 28-те административни области. В Доклада си до Министерски съвет по повод приемането на действащия Устройствен правилник, тогавашния министър на труда и социалната политика посочва:

„Със създаването на 28 дирекции „Инспекция по труда, структурирани на териториален принцип, съобразно административно териториалното деление на страната на мястото на съществуващите преди това 21 дирекции в 21 областни града и седем отдела в останалите областни градове, както и със създаването на Главна дирекция „Инспектиране на труда” ще се подобри качеството на работа, ръководството и координацията на контролната дейност на териториите на всяка област. На директорите ще бъде предоставена необходимата оперативна самостоятелност за по-добро оперативно ръководство на дирекциите и възможност директорите на териториалните дирекции да вземат самостоятелни решения в рамките на предоставените им правомощия, съобразени с конкретните особености на всяка област, което ще подобри качеството на работа.“

Сега се предлага закриването на дирекциите „Инспекция по труда“ не в една четвърт (както е през 2010 г.), а в една втора от всички административни области, което ще се отрази изключително негативно върху администрирането, осъществяването и мониторинга на контролните функции по места.

Интересен е факта, че в доклада си към предложения сега нов Устройствен правилник, МТСП използва дословно същите аргументи, за да обоснове премахването на 28-те териториални дирекции „Инспекция по труда“:

„Със създаването на Главните дирекции „Инспекция по труда“, структурирани на териториален принцип, съобразно административно териториалното деление на страната (???) ще се подобри качеството на работа, ръководството и координацията на контролната дейност на територията на всяка област (???). На главните директори ще бъде предоставена необходимата оперативна самостоятелност за по-добро оперативно ръководство на дирекциите и възможност главните директори на териториалните дирекции да вземат самостоятелни решения в рамките на предоставените им правомощия, съобразени с конкретните особености на всяка област (???), което ще подобри качеството на работа.“

 • По никакъв начин не може да бъде приет и споделен аргумента, че чрез предложените структурни и функционални промени ще се оптимизира контролната дейност на ИА „ГИТ“, защото в специализираната администрация щели да останат само контролните функции. Това е необоснован извод, защото още с приемането на действащия сега Устройствен правилник, извършените през 2014 г. структурни промени имаха за цел именно този ефект. С УП на ИА ГИТ в сила от 29.01.2014 г. са извършени оптимизация на структурата и работните процеси в агенцията. Централизирани са дейности по управление на човешките ресурси и финансовото управление, които са изведени от териториалните дирекции. С реорганизацията, експертни длъжности в специализираната администрация, които са се занимавали с финансово счетоводна дейност, са трансформирани в инспекторски длъжности при запазване общата численост на персонала. В резултат на оптимизацията на структурата броят на инспекторите по труда от 322 нараства на 350. Пак тогава още 92 щатни бройки са получават инспекторски правомощия – директори, началници на отдели и юрисконсулти, които се включват в инспекционната дейност при възникване на необходимост.
 • Напротив, анализът на предложените промени дава основание да се твърди, че предвижданото увеличение на щатната численост няма да се използва оптимално за засилване на контролната дейност.
 • Изведените извън числеността на общата и специализираната администрации от 4 се увеличават на 5 щатни бройки с добавянето на Служител за мрежова и информационна сигурност;
 • Общата администрация от 37 служители се увеличава на 50, което на практика означава лишаване на инспекторският състав от 13 щатни служители;
 • В специализираната администрация на агенцията, със създаването на 4 дирекции към Централно управление, извън седемте Главни дирекции, броят на ангажираните в тях се определя на 55 щатни бройки, които ще са ангажирани основно с методически функции и на практика ще осъществяват административна работа без да извършват реална контролна дейност. За сравнение, сегашната численост на заетите в специализираната администрация в дирекции извън териториалните е 25 щатни бройки, т.е. тук се предвижда ръст от 100 %.

С други думи, при планирано нарастване на числеността на персонала до 680 щатни бройки, с реална контролна дейност се очаква да са ангажирани 570 служители, т.е. поне 16 % от служителите на ИА „ГИТ“ няма да осъществяват реални контролни функции на терен.

 • Неясни са критериите, чрез които се извършва разпределението на щата в рамките на специализираната администрация, т.е. начина по който се разпределят останалите 570 щатни броя служители, пряко ангажирани с осъществяване на контрола. Например, за новата Главна дирекция „Инспекция по труда Северозападен район“ се предвиждат най-малко (55 броя служители), което вероятно се дължи на по-малкия брой икономически субекти, но не отчита факта, че това е единствената главна дирекция в чийто териториален обхват попада територията на 5 (пет) административни области. Липсват мотиви с числови данни (брой стопански субекти, брой икономически активни лица, брой подадени декларации по ЗЗБУТ и т.н.), които да мотивират и подкрепят така направеното разпределение.

Междувременно, прави впечатление, че за дирекция “Безопасност и здраве при работа” е определен числен състав от само 13 служители. Контролът по безопасност и здраве при работа изначално е основен приоритет, за осъществяването на който е създадена Инспекцията по труда. В КИД са определени 99 икономически дейности, за които контролът е изключително широкоспектърен и различен в зависимост от технологията на производство, вида на работното оборудване, електробезопасността и механообезопасеността на работното оборудване, употребата и съхранението на опасните химични вещества и т.н., и т.н. Предвид това, отново възникват въпроси относно критериите, чрез които е извършено разпределението на щатовете в рамките на дирекциите от специализираната администрация при Централно управление.

 • Сега функциониращите 28 териториални дирекции са подчинени на ЕДНА Главна дирекция „Инспектиране на труда“. В предложеният проект на Устройствен правилник липсва орган, който да осъществява единно ръководство на седемте Главни дирекции „Инспекция по труда” т.е. да координира, планира, анализира и отчита резултатите от контролната дейност и да предлага мерки за подобряването й.
 • Контролната дейност се осъществява самостоятелно или във взаимодействие с други държавни администрации, както и със съдействието на организациите на работниците и служителите и на работодателите. Другите държавни администрации няман реципрочно и аналогично обединение на териториалните поделения, което от своя страна ще затрудни, комуникацията, координацията и съвместният контрол с другите държавни администрации.
 • От Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” се предоставят множество административни услуги, вкл. във връзка с различни видове разрешителни и регистрационни режими, предоставят се образци на еднодневни трудови договори, съгласно разпоредбата на чл. 114а от Кодекса на труда, издават се удостоверения за участие в обществени поръчки, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 3 от Закона да обществените поръчки и т.н. Така предложената структура на ИА „ГИТ“ ще доведе до изключително много затруднения при документооборота между различните териториални дирекциии и главната дирекция. Ще отнема време на директора на Главната дирекция „Инспекция по труда” да разглежда и подписва изходящи документи и резолира входящата кореспонденция в рамките на териториалния обхват на дирекцията. Ще настъпят трудности при участието на директора на Главната дирекция „Инспекция по труда” в мероприятия на областно и общинско ниво и ще бъде нарушен социалния диалог. При възникване на различини форсмажорни обстоятелства в някои от областите от административно-териториалното деление на Република България, при които няма на щат ръководна длъжност, ще трябва да се информира директора на съответната Главна дирекция „Инспекция по труда” и той да вземе някакво решение за възникналия проблем. Отделните главни директори ще имат различен подход и отделните различия в седемте Главни дирекции ще доведат до различни действия в отделните звена в агенцията като цяло и разлики в поведението на агенцията спрямо гражданите и стопанските субекти, при липса на ясно конституирано единно ръководство, което да дава методически указания и да контролира дейността на главните дирекции.
 • Неясен е критерият при определяне на структурирането на дейността от гледна точка на географско разположение и териториален обхват. Пример за необмислено структуриране може да бъде даден с планираното създаване на Главна дирекция „Инспекция по труда Югозападен район” със седалище в град Благоевград и териториален обхват включващ административните области Благоевград, Кюстендил, Перник и Пазарджик. Към тази Главна дирекция трябва да функционират териториални дирекции със седалище в Благоевград и Пазарджик, които ще осъществяват контролната дейност във всичките 4 административни области. В същото време, административна област „Пазарджик“ географски граничи единствено с област Благоевград, която е седалище както на Главната дирекция, така и на втората териториална дирекция. Област Пазарджик няма географска граница с административните области Кюстендил и Перник, което ограничава реалното осъществяване на контролната дейност в тези административни области до служителите от ГД/ТД – Благоевград. По сходен начин е планирано структурното разпределение и в Главна дирекция „Инспекция по труда Северозападен район” със седалище в гр. Плевен и териториален обхват в областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч и Плевен, при наличието на 2 териториални дирекции – в Плевен и Враца, като административна област Видин няма географска граница нито с област Враца, нито с област Плевен.
 • В проекта на УП не са посочени и конкретизирани щатните бройки в рамките на отделните Главни дирекции, респ. териториални дирекции „Инспекция по труда” и техните поделения. Това е възможност за манипулиране от страна на ръководството на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” на числеността на персонала в отделните териториални поделения във всеки един момент, което обстоятелство ще доведе до липса на информираност към съответния пряк ръководител с колко инспектора може да осъществява дейност на територията на дадена административна област.
 • Всички инспектори по труда в отделните дирекции „Инспекция по труда” са с еднакви правомощия, извършват едни и същи дейности и имат еднакви контролни правомощия. Те изпълняват идентични планове с приблицително еднаква натовареност. С така предложеният проект на устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, тези които са в щата на съответната Главна дирекция „Инспекция по труда” ще бъдат с различно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, в сравнение с тези от Териториални дирекции „Инспекция по труда”, което от своя страна ще доведе до съществени различия в размера на заплатите на отделните служители, които на практика ще извършват една и съща дейност. Това от своя страна ще доведе до допълнителна демотивация при голяма част от служителите и предпоставки за възникване на конфликти.
 • Планираното структуриране ще доведе до увеличение на разходите за гориво на автомобилите (поради по-големите разстояния между отделните области) и разходите за командировка на отделните служители, вкл. във връзка с осъществяване на процесуално представителство, което се възлага на дирекция „Правни дейности, обществени поръчки и управление на собствеността”.

Предполага се и възникването на проблеми при снабдяване с канцеларски материали и консумативи за различните дирекции.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По-горе са посочени само част от аргументите, които синдикалните членове на САС „ПОДКРЕПА“ идентифицират във връзка с планираните структурни и функционални промени. Всички тези доводи, дават основание категорично да заявим позиция на несъгласие с голяма част от планираните промени в структурата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Доколкото някои от предложенията са оправдани и са свързани с регламентиране на определени дейности и функции, същите могат да бъдат реализирани и чрез промени в действащия Устройствен правилник. Няма причина, поради която да подкрепим и приемем планираното закриване на териториалните дирекции „Инспекция по труда“ и осъществяването на управленски експерименти, които могат да се отразят крайно негативно на контролната дейност в една толкова общественозначима сфера. Вместо подобряване на ефективността и административния капацитет на ИА „ГИТ“, с предложените структурни промени ще се постигне точно обратния практически резултат – агенцията ще се превърне в тромава и неработеща административна структура, парализирана от необоснована нова координация, неопределени взаимодействия между отделните окрупнени и неясно защо променени дирекции. Убедени сме, че предложеното преструктуриране ще доведе единствено до влошаване на резултатите от контролната дейност, което ще обезсмисли до голяма степен правилното и крайно наложително решение за увеличаване на общата численост на ангажираните с контрола служители.

София

11.07.2022 г.

С уважение,

КРЕМЕНА АТАНАСОВА

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Синдикат на административните служители ”Подкрепа”

Писмото можете да прочетете ОТТУК.