САС “ПОДКРЕПА” НАСТОЯВА ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТИТЕ В ЧАСТТА “РАЗХОД ЗА ПЕРСОНАЛ”

Изх. № 01-20/ 15.02.2022 год.

ДО

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

СОФИЯ

ДО

Г-ЖА КАЛИНА КОНСТАНТИНОВА

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПО ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

СОФИЯ

ДО

Г-Н ЛЮБОМИР КАРИМАНСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НС

СОФИЯ

ПРОТЕСТНО ПИСМО / ИСКАНИЯ

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТКОВ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО КОНСТАНТИНОВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н КАРИМАНСКИ,

Синдикат на административните служители /САС/ „Подкрепа“, изразява силното безпокойство на членовете си, работещи в държавната администрация, и по конкретно на работещите в системата на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/, Националният осигурителен институт /НОИ/, Агенция за социално подпомагане /АСП/, Агенция по заетостта /АЗ/, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Агенция по вписванията /АВ/ по отношение на липсата на предвидени средства за увеличаване на заплатите в графа „Разходи за персонал“ в проектите на ЗБНЗОК, ЗБДОО и ЗДБРБ за 2022 г.

Горецитираните администрации са обществени институции от изключителна важност в едни от ключовите сфери от национално значение – здравеопазване, пенсионна система, социално подпомагане, заетост, условия на труд, контрол по спазване на трудовото законодателство, охранително регистърно производство и т.н.. През годините дейността им претърпява сериозни законодателни, методически и организационни промени. Финансово необезпечени обаче остават усилията на всички служители, положени във връзка с непрекъснато увеличаващите им се отговорности, включително и при въвеждането на здравните, икономическите и организационните мерки за овладяване на последствията от кризата /COVID-19/.

Налице е процес на непрестанно нарастване обема на работа на заетите в държавната администрация и по-специално тази част от администрацията, натоварена с прякото обслужване на граждани. Неефективната и несправедлива „реформа“ в административния сектор, стартирала през 2012 г., създаде сериозни социални дисбаланси, от една страна, а от друга, породи неприемливи и непродуктивни противопоставяния в рамките на самите администрации. Към това следва да се добави дългогодишно провеждана политика на дискредитиране на държавния служител пред обществото, като в публичното и медийното пространство манипулативно се съобщават неверни твърдения, както за броя на работниците и служителите в държавната администрация, така и за размера на техните възнаграждения, гарнирани с интерпретации за всевъзможни „привилегии”.

През 2021 г. в голяма част от държавната администрация не бе реализирано актуализиране на работните заплати, а липсата на увеличение през 2022 г. при сложната епидемична обстановка, повишаването на цените и свързаната с това нарастваща инфлация, може да се квалифицира единствено като популистки акт на демонстративно пренебрежение към труда им!

Във връзка с гореизложеното, Синдикат на административните служители „Подкрепа“ отправя към Вас следните справедливи искания, като се надява, че Вие, в качеството си на управляващи, си давате сметка, че държавната администрация е тази, която следва да изпълнява политиките на всяко едно правителство на терен, че работещите там са тези, на чиито плещи се крепи доверието към държавността и институциите въобще!

Настояваме:

  • В Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. да се заложи увеличение с минимум 10% в перо „разходи за персонал” спрямо 2021 год., за работниците и служителите в системата на НЗОК;
  • В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. да се заложи увеличение с минимум 15% в перо „разходи за персонал” спрямо 2021 год., за работниците и служителите в системата на НОИ;

Настояваме в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. да бъдат заложени средства както следва:

  • За част от второстепенните разпоредители с бюджетни средства към Министерството на труда и социалната политика, а именно АСП, АЗ и ГИТ да бъде заложено увеличение с минимум 15% в перо „разходи за персонал“;
  • За Агенция по вписванията да се заложи увеличение с минимум 15% в перо „разходи за персонал” спрямо 2021 год.,;

Освен по отношение на възнагражденията на работниците и служителите в държавна администрация, следва да се помисли и за увеличаване на средствата за издръжка и за капиталови разходи във всички горецитирани административни структури. Това е крайно необходимо имайки предвид увеличаването на разходите, с оглед обезпечаване на средства за дезинфекция и предпазване, консумативи, командировъчни за извършване на проверки, повишените разходи на комуналните услуги и най-вече електроенергия, както и предвид остарелите сграден фонд, оборудване и технически средства.

Необходимо е и да се предвиди възможността за подпомагане на общините за постигане на увеличение на заплатите и в общинските администрации в размер на минимум 15%.

Следва да се обърне и сериозно внимание по отношение на увеличение с поне 40% на стандартите по делегираните от държавата дейности в социалната сфера и услуги (домове за възрастни хора, домове за хора с увреждания, домове за резидентни услуги, дневни центрове за деца, центрове за настаняване от семеен тип и др.), както и да се гарантира, че с нарастване на средствата за делегирани дейности, минимум 15% ще бъдат предназначени целево за увеличение на заплащането на служителите в социалните грижи, считано от 01.01.2022 год. Увеличението на стандартите ще даде възможност и за предоставяне на качествени грижи и услуги на най-рисковите социални групи – деца в риск, хора с физически и психически увреждания, възрастни хора, деца и младежи с необходимост от постоянна медицинска грижа и пр.

Посочените конкретни искания са резултат от направено проучване на нагласите на синдикалните ни членове – служители в съответните административни структури. В отговор на отправено към тях питане и като последица от редицата дискредитиращи изявления, в които прозира несправедливо и необосновано неглижиране на труда им, до момента, десетки синдикални структури на САС „Подкрепа“ (включващи хиляди служители), са изразили готовност за участие в протестни и/или стачни действия за защита на правата и интересите си, в това число и ефективни стачни действия и преустановяване на изпълнение на служебните задължения! Единствената причина, поради която до момента не са предприети конкретни стъпки в тази посока, е нежеланието на служителите, справедливите им действия да бъдат използвани за политически цели. Очакванията ни са, че и политиците, без значение от тяхната партийна принадлежност, ще преустановят популисткото акумулиране на обществен рейтинг на гърба на охулвания и сатанизиран административен служител и неговия все по-несправедливо оценяван труд.

С уважение,

…………………………….

КРЕМЕНА АТАНАСОВА

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Синдикат на административните служители ”ПОДКРЕПА”

Пълният текст на писмото, можете да изтеглите от ТУК.