САС “ПОДКРЕПА” НАСТОЯВА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ЗАПЛАТИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ГОДИШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ ДА ОБХВАНЕ ВСИЧКИ АДМИНИСТРАЦИИ

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

СОФИЯ

ДО

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

СОФИЯ

СИГНАЛ

от

СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ „ПОДКРЕПА”,

ЕИК 130972227

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ,

Синдикат на административните служители (САС) „Подкрепа“ е пълноправен член на Конфедерация на труда „Подкрепа“. В САС „Подкрепа” членуват държавни служители, както и работещи по трудови правоотношения в държавната администрация и други административни служители, обединени в синдикални секции за защита на своите права по служебни или трудови правоотношения, професионални и социални интереси.

Ръководството на САС „Подкрепа” имаше възможността да коментира ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 ОТ 31 АВГУСТ 2020 Г. за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. с което се реализира увеличение на размера на заплатите в 34 администрации и административни структури с не повече от 30 на сто от досегашния им размер в няколко свои становища. Това действие на правителството подкрепихме, не толкова като икономическа мярка за преодоляване на ефекта от разразилата се в световен мащаб пандемия, а като адекватен, макар и закъснял опит за неутрализиране на последиците от неефективната и несправедлива „реформа“ в административния сектор, стартирала през 2012 г. Част от мотивите, изложени в доклада придружаващ Проектът на постановление на Министерския съвет при публикуването му в портала за обществени консултации са „…администрации, в които основните заплати на служителите са по-ниски в сравнение с други институции, в дисонанс с обема на отговорностите им и прекия риск за здравето…”, а в резюмето, с което се презентира постановлението пред широката общественост има текст „…Става дума за администрации, в които основните заплати на служителите са по-ниски в сравнение с други институции, въпреки значителния обем на отговорностите им и прекия риск за здравето…”.

От началото на 2021 год. при нас постъпиха многобройни сигнали от работници и служители на различни агенции, които бяха част от администрациите включени в обхвата на ПМС № 240 от 31.08.2020 год. в които се съобщава, че през м. януари 2021 г. не е осъществено увеличение на заплатите им съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА) във връзка с реализираната годишна оценка на изпълнението на служителите, както и че не се очаква такова увеличение да бъде предприето през цялата 2021 год., като ръководителите на съответните агенции обясняват бездействието си в тази връзка, с пряко разпореждане на Министерски съвет. Случващото се е изключително притеснително с оглед на това, че неминуемо отново до ще се стигне до изоставане на заплатите на работниците и служителите именно в тези администрации и административни структури. Нещо повече, през последната година работещите в държавната администрация доказаха, че именно те са хората, без които е невъзможно функционирането на държавата. Трудът на тези служители в условията на извънредно положение и последвалата извънредна епидемична обстановка в пъти увеличи обема си. На администрацията бе възложена реализацията на всички прилагани масово мерки на правителството за справяне с кризата. Така например Агенция за социално подпомагане в началото на извънредното положение пое ангажимент със снабдяването с маски и дезинфектатни на определени социални групи на обществото, а в последствие се наложи да поеме и обработката на десетки хиляди завления за отпускане на различни видове помощи във връзка с Ковид кризата, като в момента предстои тази агенция да обработи и отпусне еднократната помощ от 120,00 лв. на около 400 000 хиляди пенсионери. На Агенция по заетостта бяха възложени голяма част от мерките, свързани със запазване на заетостта, прехвърлени им бяха дейности от други администрации възложени бяха множество допълнителни функции, в т.ч. дори контрола върху статуса на лицата, които преминаваха през КПП по време на извънредното положение. НОИ поеха изплащането на добавката от 50 лева към пенсиите, като допълнителната сума се изплаща на всички пенсионери, независимо от размера на тяхната пенсия и добавката от 50 лева е част от мерките на правителството за справяне с предизвиканата от коронавируса криза. Националната здравноосигурителна каса също пое много допълнителни ангажименти включително и комантироването на работници и служители от НЗОК заедно с техни колеги от РЗИ по контролните пропусквателни пунктове. Ще се ограничим с даването на примери тъй като сме убедени, че сте наясно с цялата ситуация, но Ви уверяваме, че изброеното съвсем не е всичко, което би могло да се посочи.

Предвид всичко гореизложено, липсата на увеличение на заплатите на работниците и служителите от администрациите, включени в обхвата на ПМС 240 считаме за абсолютно несправедлива и изключително демотивираща. През изминалата седмица, в свое становище САС „Подкрепа“ изрази удовлетворение от демонстрираната в определени случаи през последните месеци чуваемост по отношение на констатирани от синдиката проблеми, както и спрямо предложения, които отправяме за тяхното решаване. Отбелязахме, че тази, иначе рядко регистрирана политика, най-после изпълва със съдържание често използвани термини като „социален диалог“ и „социално партньорство“. Отново споделяме очакванията си, тази тенденция не само да се затвърди и запази, но и да се развие до ниво на реално и адекватно сътрудничество по всички значими за служителите въпроси.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ,

Синдикат на административните служители „Подкрепа” настоява, като последица от приключилата процедура по годишно оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, да се реализира предвидената в НЗСДА възможност за съответстващо на получената оценка увеличение на заплатите на работещите в държавната администрация, като този процес се осъществи по отношение на всички заети лица, без ограничаване на приложното му поле по отношение на администрациите, попаднали в обхвата на ПМС № 240 от 31.08.2020 год.

Считаме, че правителството на Република България дължи това на хората, които в условия на безпрецедентна пандемична обстановка останаха на работните си места и продължиха да изпълняват служебните си задължения, считайки ги за свое признание и дълг!

С уважение,

Кремена АТАНАСОВА

Заместник-председател

САС „Подкрепа”

С пълният документ можете да се запознаете ОТТУК.