САС „ПОДКРЕПА“ ПОЛУЧИ ОТГОВОР НА СИГНАЛА ЗА НЕПРАВОМЕРНО ПОЛОЖЕН ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД В АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Във връзка с подадения от САС „Подкрепа“ сигнал до ИА „Главна инспекция по труда“ за неправомерно положен извънреден труд в Агенция по заетостта, получихме отговор от контролния орган. В отговора се потвърждава, че е налице положен извънреден труд без за това да е издадена заповед от страна на работодателя/органа по назначаване. Посочва се, че е издадено устно разпореждане при наличие на съгласие от страна на служителите, който аргумент, дори да е верен, е без никакво правно значение, както изчерпателно сме посочили при формулирането на сигнала.

От представената информация не получаваме отговор на редица от поставените въпроси, включително по повод незаконосъобразността на така положения извънреден труд и противоречието с императивните изисквания и ограничения в закона по отношение на задължителните почивки при полагане на извънреден труд. Няма данни за наличието на наложени санкции на работодателя/органа по назначаване и съответите длъжностни лица, допуснали нарушението. Проверката установила полагане на извънреден труд в два дни, които бяха изрично посочени в сигнала, без да се дава информация за положен извънреден труд на други дати, включително през 2020 г., каквато информация бе постъпила в синдиката и каквато проверка също изисквахме в сигнала.

Независимо от тези липсващи отговори, в документа на ИА „ГИТ“ се посочва, че са издадени задължителни предписания възнаграждението за положения труд да се изплати до 26.02.2021 година.

Електронен образ на отговора на ИА „ГИТ“ можете да видите ТУК.