САС „ПОДКРЕПА“ ПРЕДСТАВИ ПОДПИСКИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В СИСТЕМАТА НА НЗОК

ДО

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДО

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

ДО

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ОТ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОПИЕ ДО

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ

УПРАВИТЕЛ НА НЗОК 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представяме на Вашето внимание подписки от работници и служители в системата на НЗОК, с които настояваме предвиденото в проекта на Закон за бюджета на НЗОК за 2021 г. увеличение на работните заплати на служителите в системата на НЗОК, които не са контролни органи по чл. 72, т. 2 и не са получили увеличение, съгласно ПМС № 240/31.08.2020 г., да бъде извършено считано от 01.01.2021 г.

Членовете на САС „Подкрепа“, работещи в системата на Националната здравноосигурителна каса се обръщат към Вас с безпокойство заради създалото се социално напрежение след прилагане на Постановление № 240/31.08.2020 г.на Министерския съвет, касаещо увеличение на възнагражденията на част от работниците и служителите от системата на НЗОК с 30%.

Според нас, ограничението, което бе заложено в нормативния документ, а именно увеличаването на възнагражденията да се отнася само за служителите, които са контролни органи по чл.72, т.2 от ЗЗО, е изключително несправедливо и създава сериозни дисбаланси. Този ограничаващ механизъм задълбочи съществуващите проблеми и вътрешното противопоставяне между служителите, както и тяхната демотивация, което неминуемо ще се отрази и върху качеството им на работа.

В проекта на Закон за бюджета на НЗОК в §13, ал. 6 е записано, че „управителят на НЗОК, след 01.04.2021 г. по определени от него критерии, може еднократно да определи нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на служителите в администрацията на НЗОК, без да надхвърля максималния размер на основната заплата за съответното ниво и степен, в рамките на разходите за персонал по бюджета на НЗОК за годината, независимо от извършените увеличения на месечните заплати през годината“.

Не е ясен процентът на заложеното увеличение на работните заплати в НЗОК след 01.04.2021 г., както и точно кога ще бъде направено. Настояваме този текст да бъде коригиран по следния начин: „управителят на НЗОК, от 01.01.2021 г., еднократно да определи нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на служителите в администрацията на НЗОК, необхванати от ПМС № 240/31.08.2020 г., като ги увеличи с до 30%, без да надхвърля максималния размер на основната заплата за съответното ниво и степен, в рамките на разходите за персонал по бюджета на НЗОК за годината“. Нашите изчисления, направени въз основа на бюджета на НЗОК за 2020 г., сочат, че за тази цел са необходими 62 498 000 лв., което е с около 6 000 000 лв. повече от заложените средства в проекта на Бюджета на НЗОК за 2021 г. в перо разходи за персонал. 

Синдикатът на административните служители към КТ „Подкрепа“ счита, че разграничението, направено между служителите на НЗОК по вид дейност в Постановлението, е необосновано и неаргументирано. Заложеното в административния акт разделение създава сериозен социален  дисбаланс и противопоставяне между служителите. Породеното напрежение в колективите  продължава и се задълбочава.

Приложено предоставяме на Вашето внимание писма с придружени подписки от работниците и служителите от системата на НЗОК в 12 здравноосигурителни каси в цялата страна и бихме искали да Ви уверим, че в случай, че не бъдат направени съответните промени в Бюджета на НЗОК за 2021 г. ще предприемем всички законови действия за обявяване и реализиране на протестни и стачни действия.

Приложения – Подписки от работници и служители от системата на НЗОК:

РЗОК – ВАРНА, РЗОК – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РЗОК – ГАБРОВО, РЗОК – КЪРДЖАЛИ, РЗОК – ПАЗАРДЖИК, РЗОК – ПЛОВДИВ, РЗОК – СМОЛЯН, РЗОК – СОФИЯ ГРАД, РЗОК – СОФИЯ ОБЛАСТ, РЗОК – ТЪРГОВИЩЕ, РЗОК – ХАСКОВО, РЗОК – ШУМЕН.

С уважение,

КРЕМЕНА АТАНАСОВА

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ”ПОДКРЕПА”

За повече информация може да прочетете ТУК.