САС “ПОДКРЕПА” СИГНАЛИЗИРА ЗА НАРУШАВАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СТАНДАРТИТЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В  ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ“ ПРИ ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ДО
Д-Р ИВАНКА ШАЛАПАТОВА
МИНИСТЪР НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
СОФИЯ

ДО
Г-ЖА ЕКАТЕРИНА АСЕНОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“
СОФИЯ

ДО
Г-ЖА ВИКТОРИЯ ТАХОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО
СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ШАЛАПАТОВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АСЕНОВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТАХОВА,

С Постановление № 343 от 7 декември 2020 г. (обн. в ДВ, бр.105 от 11.12.2020 г.) Министерски съвет на Република България прие Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет. Наредбата влезе в сила от 1 януари 2022 година.

Съгласно чл.2 от цитирания нормативен акт, „стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, са задължителни при определянето на възнагражденията на тези служители“. Минималните стандарти за заплащане на труда са установени в наредбата като съотношение спрямо минималната работна заплата, установена за страната и всяка нейна промяна автоматично изменя и минималните възнаграждения на служителите.

При Синдикат на административните служители „Подкрепа“ постъпи информация за нарушение на правилата установени с цитираната по-горе наредба. Сигналът е отправен от наши синдикални членове, полагащи труд по правоотношения с Общинско предприятие „Социално обслужване“, което предоставя социални услуги на територията на община Поморие. Според изложеното в писмото на синдикалната ни организация, възнагражденията на заетите в ОП „Социално обслужване“ при Община Поморие не са актуализирани след последната промяна на размера на МРЗ за страната (в сила от 1 януари 2023 г.), с което се нарушават нормите на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет. Отправените от първичната синдикална организация запитвания до Директора на ОП „СО“, както и до кмета на Община Поморие не са оставени без отговор.

Предвид посоченото, с настоящото Ви приканвам да извършите проверка в рамките на своите правомощия относно законосъобразността на действията на директора на Общинско предприятие „Социално обслужване“ в качеството му на работодател и в случай, че нарушенията бъдат потвърдени, да предприемете необходимите и предвидени в закона мерки за предотвратяване и преустановяване на нарушенията на законодателството, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, вкл. изплащане на разликите във възнагражденията от 1 януари 2023 година. Липсата на каквато и да е комуникация с работниците и служителите, независимо от отправените писмени искания, дава основание да настояваме и за санкциониране на виновните длъжностни лица за допуснатите нарушения на трудовото законодателство.

04.08.2023 г.

София

С уважение,

КРЕМЕНА АТАНАСОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Синдикат на административните служители ”ПОДКРЕПА”

Можете да видите и изтеглите сигнала от ТУК.