САС “ПОДКРЕПА” С ПИСМО ПО ПОВОД УДЪЛЖАВАНЕТО НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ЦАО

ДО
Г-ЖА КАЛИНА КОНСТАНТИНОВА
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
ГР. СОФИЯ

КОПИЕ:
ДО
Г-Н БОЙКО РАШКОВ
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

КОПИЕ:
ДО
Г-ЖА НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

КОПИЕ:
ДО
Г-ЖА ДАНИЕЛА МИТЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

КОПИЕ:
ДО
Г-ЖА ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

КОПИЕ:
ДО
Г-Н СМИЛЕН ВЪЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

КОПИЕ:
ДО
Г-ЖА РУМЯНА ПЕТКОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

КОПИЕ:
ДО
Г-Н ХРИСТО ДАСКАЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

КОПИЕ:
ДО
Г-ЖА ЛИЛЯНА ПЕТРОВА-ИЛИЕВА
НАЧАЛНИК НА ДИРЕКЦИЯТА
ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

КОПИЕ:
ДО
Г-Н ГЕОРГИ ПАЛАГАЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

КОПИЕ:
ДО
Г-Н ПЕТКО САЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

КОПИЕ:
ДО
Г-Н ИВАЙЛО ИВАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

КОПИЕ:
ДО
Г-ЖА НАТАША БОСЕВА
ДИРЕКТОР НА ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР
НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ

КОПИЕ:
ДО
КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ
С ЦЕНТЪР АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ЦЕНТРОВЕ
НА ОБЛАСТИТE

ОТНОСНО: Ваше писмо № 02.63-31 от 23.03.2022 г. във връзка с удълженото работно време на центровете за административно обслужване

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Изготвеното и разпратено от Вас писмо с изх. № 02.63-31 от 23.03.2022 г. и съдържащото се в него предложение (указание) да се въведе удължено работно време на Центровете за административно обслужване (ЦАО) в съответните администрации, до които е адресирано, дава повод за разнопосочни тълкувания и обсъждания относно приложимостта на предложението. С оглед преодоляване на потенциално напрежение сред служителите и превантивното избягване на спорни ситуации при осъществяването на трудовите и служебните правоотношения в администрацията, с настоящото Синдикат на административните служители „ПОДКРЕПА” обръща внимание на следното:

Синдикат на административните служители „ПОДКРЕПА” като социално – отговорна организация, която е пряко ангажирана с актуалните обществени проблеми, свързани с административното обслужване, припознава като правилни и наложителни усилията, насочени към чувствително подобряване обслужването на гражданите, включително чрез създаването на допълнителни предпоставки за това, изразяващи се в удължено работно време на ЦАО, от една страна, и ускоряване процеса на дигитализация в комуникацията между администрацията и гражданите, от друга. Надяваме се резултатите от тези усилия да стават все по-осезаеми и отчетливи за обществото, с което да се промени и подобри незаслужено негативното отношение към служителите в администрацията и техния труд. В Същото време, трябва да подчертаем, че качеството на предоставяните административни услуги е в пряка зависимост от условията на труд, мотивацията и удовлетвореността на административните служители. Подобряването на обслужването е невъзможно, ако се очаква същото да се реализира за сметка на негативни промени в условията за изпълнение на трудовите функции и служебните задължения. В тази връзка, при обсъждане на възможностите за реализиране на предложеното от Вас удължено работно време на ЦАО, следва да се има предвид, че:

  1. Понятието „удължено работно време” има едно съдържание и едно значение, когато се отнася до работното време на центровете за административно обслужване и съвсем различно съдържание и значение, в случаите, когато касае работното време на работниците/служителите в същите тези ЦАО. Различната употреба на понятието следва категорично да се разграничава.

Работно време на ЦАО е времевия интервал, в който за гражданите и юридическите лица е осигурен достъп и възможност за комуникация с администрацията, както и получаване на административна услуга. Наредбата за административното обслужване регламентира задължението „работното време на ЦАО е не по-кратко от работното време на съответната администрация”, както и възможността обявеното работно време на ЦАО да не съвпада с обявеното работно време на съответната администрация”. В този смисъл, в интерес на потребителите на административни услуги и с цел подобряване на обслужването чрез предоставяне на повече възможности за достъп до услуги в удобно за гражданите време, работното време на ЦАО може да бъде удължено.

Удълженото работно време на работещите по трудово правоотношение е детайлно регламентирано в чл.136а от Кодекса на труда, като при определени изчерпателно конкретизирани в закона предпоставки и условия, то се свежда най-общо до инцидентната възможност работодателят с писмена заповед да удължава работното време през едни работни дни и да го компенсира чрез съответното му намаляване през други, след предварителна консултация с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ. Законът за държавния служител не съдържа регламентация за удължаване на работното време за полагащите труд по служебно правоотношение.

Видно от посоченото, различната употреба на понятието „удължено работно време”, следва категорично да се разграничава. Удължаването на работното време на ЦАО не може да се реализира чрез удължаване на работното време на служителите в центровете.

  1. Удължено работно време на ЦАО не може да се реализира и чрез полагане на труд в условията на ненормиран работен ден. Служителите, заемащи длъжности, за които е установен ненормиран работен ден, са длъжни при необходимост да изпълняват задълженията си след изтичане на работното време. Следователно, отново е налице инцидентност, при която, при вече установено и регламентирано разпределение на работното време, се налага инцидентно да се изпълняват служебните задължения след края на работния ден. Типичен пример за правомерно положен труд в режим на ненормиран работен ден е хипотезата на чл. 10, ал. 4 от Наредбата за административното обслужване, където е предвидено, че „в случаите, когато в служебните помещения има потребители в края на обявеното работно време, работата на ЦАО продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време”.
  2. Съгласно чл.10, ал.6 от Наредбата за административното обслужване, „работният график на служителите от звеното за административно обслужване, които работят в ЦАО се установява във вътрешните правила по чл. 1, ал. 2”. Цитираните вътрешни правила, в частта, в която касаят разпределението на работното време на служителите и техния работен график, следва да бъдат отнесени към вътрешните актове, подготовката на които се реализира с участието на синдикалните организации. Съгласно чл. 44, ал.3 от ЗДСл „Синдикалните организации представляват и защитават интересите на държавните служители пред държавните органи по въпросите на служебните и осигурителните отношения чрез предложения, искания и участие в подготовката на проекти за вътрешни правилници и наредби, които се отнасят до служебните отношения”. Сходна и категорична по смисъл е и разпоредбата на чл.37 от Кодекса на труда, според която „органите на синдикалните организации в предприятието имат право да участват в подготовката на проектите на всички вътрешни правилници и наредби, които се отнасят до трудовите отношения, за което работодателят задължително ги поканва”.

Очакваме, в случай на планиране на промени във вътрешните актове на администрациите с цел въвеждане на удължено работно време на ЦАО, когато това е свързано с трудовите, респ. служебните правоотношения на служителите чрез промени в регламентацията и разпределението на работното им време, очакваме ръководствата на синдикалните ни структури в съответните администрации да бъдат своевременно поканени за да участват в подготовката на тези изменения.

  1. Ще инструктираме синдикалните организации на САС „Подкрепа” в администрациите, при обсъждане на възможностите за въвеждане на удължено работно време на центровете за административно обслужване, освен горепосочените съображения, да отстояват следното:
  • Когато такова се предвижда, удълженото работно време на ЦАО да се реализира чрез изготвяне на графици, които балансирано и справедливо да разпределят работното време на отделните служители така, че да не се променя съществуващата до момента обща продължителност на дневното работно време от началото до края на работния ден.
  • В изпълнение на горното, графиците да се изготвят така, че да позволяват подходяща организация на застъпване и/или редуване на служителите, съответстваща на правилото на чл. 10, ал.5 от Наредбата за административното обслужване – „В ЦАО се установява различен ред за ползване на почивките, така че да се осигури непрекъсваем режим на работа с потребителите”.
  • При обсъждане на възможностите за удължаване на работното време на ЦАО да се анализират взаимодействията на служителите в тези звена с останалите служители от администрацията или извън нея, когато предоставянето на определени административни услуги е в зависимост от съдействието или изпълнението на служебни задължения на служители извън ЦАО.

В заключение, САС „Подкрепа” декларира, че в наше лице, ръководителите на съответните администрации могат да разчитат на коректен и конструктивен диалог в интерес на гражданите и обществото, при зачитане на правата и интересите на административните служители.

……… 2022 г.

София

С уважение,

…………………………..

КРЕМЕНА АТАНАСОВА

Заместник-председател

Синдикат на административните служители ”Подкрепа”