Становище на Конфедерация на труда „Подкрепа“ относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

ДО

г-н АСЕН ВАСИЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

С Т А Н О В И Щ Е

на Конфедерация на труда „Подкрепа“

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,

КТ „Подкрепа“ изразява възмущението си от факта, че проектозаконът не предвижда увеличение на минималната работна заплата. Закъснялото увеличение от 1 април тази година беше в размер на 9,2%, като дори към този момент вече не покриваше натрупаната инфлация в периода след предходното увеличение на МРЗ. Само към април 2022 г. годишната инфлация спрямо същия месец на предходната година е 14,4%. Още при обсъжданията на Закон за държавния бюджет 2022 г. настояхме за повторно увеличение в рамките на анонсираната актуализация в средата на годината. Както Вие, така и министъра на труда и социалната политика г-н Георги Гьоков, заявихте, че смятате за правилно да се извърши „едно доста бързо нарастване на минималната работна заплата“. Въпреки заявените от Вас позиции и въпреки нарасналия инфлационен натиск, актуализираният бюджет 2022 замразява нивото на МРЗ, като така всички икономически несполучия се прехвърлят на гърба на българските работници!

Тази политика беше прилагана и от г-н Дянков през 2010-2011 г. и доведе до значително изоставане на българските трудови възнаграждения от европейските такива, което все още не може да бъде компенсирано. Първите данни от преброяването на населението сочат, че през последното десетилетие населението на България е намаляло с невъобразимите 844 000 души, като 47% от тях са напуснали страната в търсене на по-нормални условия за живот. Това са естествени процеси на трудова миграция, които няма да бъдат прекратени с поддържане на ниски трудови възнаграждения.

КТ „Подкрепа“ настоява от 1 юли 2022 г. МРЗ да се увеличи, като минимум следва да бъдат изпълнени препоръките на ЕК минималното възнаграждение да бъде не по-малко от 60% от медианната и не по-малко от 50% от средната работна заплата. Към момента това означава 850 лв. Напомняме също, че правителството заяви категоричните си намерения България да се присъедини към Еврозоната от 1 януари 2024 г. А това предполага интензивно сближаване на икономическите и социални показатели у нас със средните за Еврозоната.

Тъй като законопроектите по трите бюджета ни бяха изпратени едва след 17 ч. на 3 юни 2022 г. и в противоречие с добрата практика не преминаха през обсъждания в комисии на НСТС, тук ще зададем въпросите, които нямахме възможност да зададем на съставителите им предварително.

I. Основни прогнози на бюджета

Мотивите за актуализацията са „увеличаващите се цени на горивата и енергоносителите, съответно нарастващия инфлационен натиск“. Очакваното нарастване на цените на основните суровини е описано като „корекции във възходяща посока“. Средната цена на суровия петрол тип „Брент“ през 2022 г. вероятно се повиши с 42% до 100 щ.д. за барел. Торовете с 69,3%, металите – 15,8% и храните – 22,9%. По-ниският износ към Руската федерация и Украйна, както и затрудненията при вноса ще доведат до негативни ефекти върху производството не само в България, но и в ЕС.

1. Компенсация на наетите лица – въпреки оповестените мерки за редукция на акцизи и ДДС, се очаква леко повишение на данъчните приходи в сравнение със заложението в бюджет 2022. Номиналният растеж на компенсацията на един нает е оценен на 9,2%, като отразява увеличенията извършени от началото на годината, без да предвижда такива през второто полугодие. С оглед на описаните тежки икономически и социални последствия от военния конфликт в Украйна и наложените на Русия икономически санкции, каква е логиката да не се приложат мерки за насърчаване увеличението на трудовите възнаграждения? От една страна, замразяването на МРЗ ще доведе до замразяване и на трудови възнаграждения, определяни през КТД, когато те са обвързани с минималното за страната възнаграждение. От друга страна, не се предприемат никакви мерки, за да се гарантира правото на работниците да се сдружават, за да водят преговори с работодателите в предприятията. Многократно давахме пример със случващото се в „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД, където въпреки доказаните нарушения на трудовото законодателство, държавните институции не могат да наложат спазването на правовия ред от страна на работодателя. При 14,4% инфлация към април 2022 г. работещите в тази компания получиха едва 6% увеличение на трудовите възнаграждения, тъй като създаването на синдикат се препятства. Ето как работниците са тези, които плащат и ще плащат цената на кризата.

2. Намаление на ДДС – одобряваме отпадането на намалената ДДС ставка за бира и вино в заведенията. Многократно КТ „Подкрепа“ призоваваше да бъде прекратено действието на тази мярка. Подкрепяме и нулевата ставка за хляба. Същевременно обаче трябва да подчертаем, че липсата на контролни действия по прилагането й, я обезсмисля напълно. Ако крайната цена на хляба не намалее вследствие премахването на ДДС, то единственият ефект от мярката ще е загуба за бюджета в размер на почти 61 млн. лв.

3. Област „Отбрана“ – с изменение в чл. 1, ал. 5, т.7 на Закона за държавния бюджет се предлага настояща т.7.3. да гласи „За придобиване, модернизация, поддръжка и ремонт на въоръжение и техника, в т. ч. осигуряване на експлоатацията на самолети МиГ-29, боеприпаси и горива за бойна подготовка, мисии и енергоносители“. Разширението включва ремонт на въоръжение и техника, което ще струва допълнителни 170 млн. лв. Тези средства за ремонт на украинско въоръжение и техника ли са?

4. Енергийна сигурност – новосъздаденият чл.70а предвижда държавни гаранции по заемни споразумения на „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД. Общият размер на гаранциите е левовата равностойност на 532 млн. евро или над 1 млрд. лв. Както е описано в мотивите към законопроекта, тегленето на заеми от държавните дружества се налага, за да се осигурят алтернативни доставки на газ. „Булгаргаз“ ЕАД се нуждае от 150 млн. евро за целта. Тук възникват поредица въпроси:

 • Защо дружество, което е на печалба, въпреки ниската надценка на газа, с който търгуваше до момента, и въпреки неизплатените задължение към него от страна на други компании, сега се нуждае от заем? Обръщаме внимание, че представители на правителството многократно подчертаха, че алтернативните доставки ще бъдат на значително по-ниски цени от тези на основния доставчик до месец април.
 • Ще субсидира ли „Булгаргаз“ ЕАД цената на природния газ? Ако държавната компания поема загубите, тази политика няма ли да доведе до фалита й?
 • Част от заема, който ще бъде поет от „Булгартрансгаз“ ЕАД, е предназначен за разширение на ПГХ „Чирен“ и изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия. За какво ще се използва остатъкът от близо 250 млн. лв., с който трябва да се изпълняват европейски регламенти?

5. Данъчни облекчения за работещи родители на деца под 18 години – подкрепяме тази мярка. Обръщаме внимание, че това ще е своеобразна компенсация за тези родители, които, поради изключително рестриктивните критерии, нямат право да получават детски добавки. Оценяваме като положителна възможността родителите да получават облекчението на тримесечие. Смятаме обаче, че е добре да се намери опция средствата да се получават от държавна институция, за да не зависи правото на работника от желанието или нежеланието на неговия работодател да прилага въпросното данъчно облекчение.

6. Данни за пенсионни плащания от УПФ – многократно повдигаме въпроса за нуждата от акумулиране на данни от различните частни пенсионни дружества за равнищата на пенсионните плащания, които извършват. НОИ поддържа и публикува подобна детайлна база данни по възраст, пол и други характеристики на осигурените лица. Българските управляващи и социалните партньори не разполагат с необходимата статистика за плащанията от УПФ, което възпрепятства изготвянето на анализи за пенсионната система и в частност за коефициента на заместване на трудовите доходи след пенсиониране. Невъзможно е да бъдат програмирани мерки за най-ефективна защита и постигане на максимална справедливост в пенсионната система, когато вторият стълб е на тъмно.

Пример за изкривяване: Преди две години за пръв път бяха изплатени добавки към пенсиите, за да бъдат подпомогнати пенсионерите. Впоследствие мярката се разшири и като период, и като размер. От 1 юли се предвижда ковид компенсациите да станат част от пенсиите. 60 лв. ще получи и пенсионера, който се е осигурявал само в НОИ и е внасял пълните си осигуровки в държавния солидарен стълб. 60 лв. ще получи и пенсионера, който е предпочел да остане в частното пенсионно дружество, поради което е внасял по-нисък процент от доходите си в НОИ.

Предложеният текст в § 14. от ЗИД ЗДБРБ 2022 предвижда МТСП и НОИ да предоставят информация относно индивидуални данни за лицата, обект на социално подпомагане и осигуряване на НАП. Това обаче по никакъв начин не адресира проблема с липсата на информация от УПФ, който коментирахме и на предходното заседание на НСТС. КТ „Подкрепа“ настоява частните пенсионни дружества също да предоставят на НАП информация за извършените пенсионни плащания.

II. Искания към бюджета на федерации на КТ „Подкрепа“

1. Служители на правителството – правителството заяви намерения да извърши „оптимизация“ на държавната администрация, а със спестените средства да бъдат увеличени възнагражденията на останалите. Поради това още в края на 2021 г. бяха прекратени договорите на голяма част от пенсионираните работници и служители в различни агенции. Част от работните места останаха свободни. Увеличение на заплатите обаче и сега не се предвижда.

Обществените институции от изключителна важност в едни от ключовите сфери от национално значение – здравеопазване, пенсионна система, социално подпомагане, заетост, условия на труд, контрол по спазване на трудовото законодателство, охранително регистърно производство, научна и научно-приложна дейност и т.н. През годините дейността им претърпява сериозни законодателни, методически и организационни промени. Финансово необезпечени обаче остават усилията на всички служители, положени във връзка с непрекъснато увеличаващите им се отговорности, включително и при въвеждането на здравните, икономическите и организационните мерки за овладяване на последствията от кризата /COVID-19/ през изминалите повече от две години, както и новите предизвикателства породени от конфликта в Украйна.

Налице е процес на непрестанно нарастване обема на работа на заетите в държавната администрация и по-специално тази част от администрацията, натоварена с прякото обслужване на граждани. Неефективната и несправедлива „реформа“ в административния сектор, стартирала през 2012 г., създаде сериозни социални дисбаланси, от една страна, а от друга, породи неприемливи и непродуктивни противопоставяния в рамките на самите администрации. Към това следва да се добави дългогодишно провеждана политика на дискредитиране на държавния служител пред обществото, като в публичното и медийното пространство манипулативно се съобщават неверни твърдения, както за броя на работниците и служителите в държавната администрация, така и за размера на техните възнаграждения, гарнирани с интерпретации за всевъзможни „привилегии”.

През 2021 г. в голяма част от държавната администрация не бе реализирано актуализиране на работните заплати, а липсата на увеличение през 2022 г. при сложната епидемична обстановка, повишаването на цените и свързаната с това нарастваща инфлация, която към момента е почти 15% може да се квалифицира единствено като популистки акт на демонстративно пренебрежение към труда им.

Примери: Служителите на Агенцията за социално подпомагане следва да полагат грижи за най-уязвимите членове на обществото. В същото време самите те получават доходи, близки до минималната работна заплата – стартовата заплата на социален работник към днешна дата е около 900 лв. бруто или под 700 лв. нето. Голяма част от работещите в Агенцията по заетостта са наети по програми и проекти и са на минимална работна заплата. Инспекторите от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ са едва около 350 за цялата страна. Подложени са на натиск от страна на работодатели, които нарушават трудовото и осигурителното законодателство. Включително има случаи, в които местни феодали си позволяват да не допускат инспекторите в производствените помещения.

От 2020 до момента 2022 служител в НАП на длъжност инспектор по приходите получава 1235 лв. бруто. ДВПР инспекторът получава след оценяване на всеки 3 месеца – 300 лв. Това е част от годишната му заплата, която получава след оценяване на всеки 3 месеца. Така инспекторът получава месечно 1535 лв. бруто. Тук трябва да се вземе предвид натиска от сивия сектор върху служителите и стреса, под който работят.

Всички държавни служители прилагат на практика политиката на правителството, а то очевидно не смята да оцени техните усилия. Ако има реални намерения за борба с корупцията и за привличане на млади кадри в системата, то увеличението на трудовите възнаграждения е абсолютно наложително. В тази връзка КТ „Подкрепа“ настоява в Закона изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. да бъдат заложени средства както следва:

 • За част от второстепенните разпоредители с бюджетни средства към Министерството на труда и социалната политика, а именно АСП, АЗ и ГИТ да бъде заложено увеличение с минимум 20% в перо „разходи за персонал“;
 • За Агенция по вписванията и Агенция по геодезия, картография и кадастър да се заложи увеличение с минимум 20% в перо „разходи за персонал”;
 • За Националната агенция за приходите – увеличение на разходите за персонал с 20%.

2. Общини и социални грижи – необходимо е и да се предвиди възможността за подпомагане на общините за постигане на увеличение на заплатите и в общинските администрации в размер на минимум 15%.

Следва да се обърне и сериозно внимание по отношение на увеличение стандартите по делегираните от държавата дейности в социалната сфера и услуги (домове за възрастни хора, домове за хора с увреждания, домове за резидентни услуги, дневни центрове за деца, центрове за настаняване от семеен тип и др.), както и да се гарантира, че с нарастване на средствата за делегирани дейности с определен процент, със същия процент ще се увеличи и заплащането на работниците в социалните грижи, считано от 01.07.2022 г. Увеличението на стандартите ще даде възможност и за предоставяне на качествени грижи и услуги на най-рисковите социални групи – деца в риск, хора с физически и психически увреждания, възрастни хора, деца и младежи с необходимост от постоянна медицинска грижа и пр.

3. Градски транспорт – ще се спрем специално на проблемите в градския транспорт в столицата, тъй като засегнатите в София български граждани са вече 1,4 млн. души, според последното преброяване на населението. От началото на годината алармираме за наболелите финансови проблеми. Изготвихме анализ на състоянието на дружествата от градския транспорт, на представянето му, за съжаление, не присъства нито един министър, зам.-министър или народен представител. След като необходимите средства за дофинансиране не бяха отпуснати при приемането на Закона за държавния бюджет 2022, предупредихме, че ще се стигне до социално напрежения. През месец март Столична община отказа да увеличи заплатите на заетите в дружествата, както е договорено в споразумение между работодателя и синдикатите. Федерацията на транспортните работници „Подкрепа“ инициира процедура по ЗУКТС и събра необходимите подписи от работниците и служителите за провеждане на стачка. Едва тогава СО склони да увеличи трудовите възнаграждения. Въпросът сега е дали ще може да ги плаща.

За да е възможно градският транспорт да продължи да функционира, въпреки финансовите проблеми вследствие на пандемията от коронавирус, последвалото нарастване на цените на енергийните ресурси и тежките последствия от войната в Украйна и наложените на Русия санкции, столичният градски транспорт се нуждае от допълнителен трансфер от държавния бюджет в размер на 143 млн. лв.

Транспортните работници вече проведоха протест на 18 май 2022 г. В него участваха 2000 работника – само тези, които в този момент не бяха на работа. Неглижирането на проблема и превръщането му в партиен, няма да го премахне. В случай, че, както вече ни беше заявено, бъдат забавени заплатите през следващия месец или не бъдат изплатени на 100%; ако бъдат предприети съкращения на линии и работници, то ФТР „Подкрепа“ няма да има избор и ще пристъпи към ефективни стачни действия. Това означава не затворени три кръстовища за два часа, а напълно парализирано движение в столицата. Няма да се движи включително метрото.

4. Земеделие и гори – КТ „Подкрепа“ от години повдига въпроса за липсата на базови средства за нормална работа на лабораториите на БАБХ. Водихме разговори с предходните управляващи за аутсорсването на дейността на лабораториите към частни фирми. За съжаление, без успех. В тази връзка, изразяваме удовлетворението си от факта, че част от тези проблеми започват да намират решение. Остава обаче проблемът с дългогодишното недофинансиране на двете основни институции за горите и по безопасност на храните. След проведени срещи с нашите членове в агенциите, представяме техните искания по-долу:

 1. Държавна агенция по горите – с подписаното коалиционно споразумение между управляващите партии беше взето решение за образуване на Държавна агенция по горите на пряко подчинение на Министерски съвет. Настояваме за актуализиране бюджет за 2022 г., който да обезпечи ефективното изпълнение на политиката в областта на съхраняване и увеличението на гори на – 42 058 600 лв. в това число:
 • персонал – 23 883 600 лв. – увеличение на възнагражденията с 30%
 • издръжка – 15 000 000 лв.
 • капиталови разходи – 3 175 000 лв.
 1. Държавна агенция по безопасност на храните – също така на основание подписаното коалиционно споразумение беше взето решение за преминаване на Българската агенция по безопасност на храните на пряко подчинение на Министерски съвет. Настояваме за приемане на следния актуализиран бюджет за 2022 г., който да обезпечи ефективното изпълнение на бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“ – 145 703 742 лв. в това число:
 • персонал – 69 560 400 лв. – увеличение на възнагражденията с 30%
 • издръжка – 19 740 109 лв.
 • капиталови разходи – 20 953 860 лв.
 • администрирани разходи – 35 449 373 лв.

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,

Мотивите към всеки от законопроектите за актуализация на бюджет започват с нуждата от прилагане на спешни антикризисни мерки, поради значителното нарастване на цените на енергоносителите и инфлацията. Осъзнаването на тези проблеми, се очаква да бъде съпроводено с мерки, които да помогнат на работещите да преминат през кризата без значителни сътресения. Това обаче не се вижда в настоящия бюджет. Не е предвидено увеличение на минималната работна заплата. Само по себе си това действие на правителството дава знак, че е допустимо и останалите трудови възнаграждения да не се актуализират. Не са предвидени средства за индексация на заетите в публичните сфери. Не е предвидено дофинансиране на публични услуги.

В случай, че Законът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет 2022 не отрази нашите опасения и препоръки, КТ „Подкрепа“ не може да подкрепи актуализацията.

С УВАЖЕНИЕ:

ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“

Становището можете да изтеглите от тук: