Становище на КТ “Подкрепа” относно: Проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.

С Т А Н О В И Щ Е

на Конфедерация на труда „Подкрепа“

Относно: Проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОО,

Проектът на Закон за бюджета на ДОО за 2023 г. не включва никакви значими промени в параметрите на държавното обществено осигуряване. В него е изчислен размерът на разходите по сега действащите правила, вкл. осъвременяването на пенсиите по силата на чл. 100 от КСО, т.нар. швейцарско правило.  Разликата с предходния проект на бюджет на ДОО е единствено увеличеното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст до размера на минималната работна заплата, което отчитаме като положителна стъпка. Всички останали обезщетения остават на нивата от 2022 г., което по същество означава, че значително губят покупателната си способност. Не се променят и основни приходни правила като минималните осигурителни доходи и максималният осигурителен доход, което ограничава драстично приходите в осигурителните фондове на НОИ.

1. Минимално обезщетение за безработица – замразено на 18 лв. на ден., което прави около 360 лв. на месец. КТ „Подкрепа“ многократно е настоявала това обезщетение да бъде 60% от минималния осигурителен доход, което би означавало сега то да е в размер на 468 лв. Така ще се запази връзката между осигурителен доход на лицето (поне в минималните му размери, макар че осигуреният може да се е осигурявал върху много по-висок доход) и обезщетението, което му се полага, докато е безработно. Автоматичната актуализация винаги се отхвърля от управляващите, за да се ограничат плащанията от фонд „Безработица“, въпреки че това заличава справедливостта на модела и води до засилване на демотивацията и намаляване на доверието на гражданите към системата.

2. Обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – макар в този проект обезщетението да е изравнено с минималната работна заплата, размерът му отново се определя произволно и няма никаква гаранция, че отново няма да бъде замразен. КТ „Подкрепа“ за пореден път настоява майчинството да бъде обвързано и равно на минималния осигурителен доход. Подчертаваме, че това са лица, които са работили и са се осигурявали и пак ще го правят, след като междувременно дадат приноса си към укрепване на демографския потенциал на българското общество.

КТ „Подкрепа“ не приема обяснението, че средства за актуализация на обезщетенията няма. Ако приходите са недостатъчни, то е поради нежеланието на управляващите да увеличат административно минималните осигурителни доходи и максималния осигурителен доход, което води до хронично нарастване на дефицита на Националния осигурителен институт, който се дофинансира през бюджета. В тази връзка, настояваме:

✓ да бъдат увеличени минималните осигурителни доходи. От няколко години работодателските организации бойкотират процеса по договаряне на МОД, поради което огромната част от позициите са на нивото на минималната работна заплата. С други думи, механизмът, който трябваше да осветли икономиката, вече не работи. Масово квалифицирани работници и специалисти, техници и приложни специалисти, ръководители съвсем законно се осигуряват на МРЗ. Така например ръководител в икономическа дейност „Производство на метални изделия“ може да се осигурява върху 780 лв., а такъв в предприятие с икономическа дейност „Производство на компютърна и комуникационна техника“ – върху 790 лв. Замразяването на МОД е легализиране на сивата икономика и е част от причините за ниските осигурителни приходи в НОИ.

✓ да бъде увеличен значително максималният осигурителен доход. Напомняме, че той беше въведен след поредица консултации с международни организации. Размерът му трябваше да бъде 10 пъти минималната работна заплата. Благодарение на многобройните отстъпки към бизнеса и заможните български граждани, днес максималният осигурителен доход е в размер на едва 4,35 пъти МРЗ.

✓ още в началото на настоящия мандат имаше уверения, че ще бъдат предприети решителни стъпки към изсветляване на недекларирания труд. Работодателите не плащат осигуровки за работниците и служителите, чиито доходи не са на светло. Макар укриването на осигуровки да беше криминализирано преди 8 години, до момента не е известен нито един случай,  в който работодател е осъден за подобно деяние.

Отново обръщаме внимание, че замразяването на максималния осигурителен доход е и в противоречие на заложения в §6 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО принцип, който гласи, че максималната пенсия следва да бъде в размер на 40% от максималния осигурителен доход. За да не бъде нарушен за поредна година този принцип, следва или максималната пенсия да бъде намалена до 1360 лв., или максималният осигурителен доход да стане 8500 лв. На този проблем е обърнато внимание в мотивите към законопроекта, но се предлага обратния подход – за поредна година §6 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО да не се прилага. Ако можеше по този начин да излъжем математиката и да постигнем баланс между приходите и разходите – чудесно, но математиката не се интересува от политически заигравки и управленски страх, поради което дефицитът продължава да се задълбочава.

Ако не бъдат положени усилия за акумулиране на повече средства в осигурителната система, трансферът от държавния бюджет към бюджета на НОИ ще продължи да се увеличава, а това ще доведе до по-малко разполагаеми средства за всички останали обществени сектори – здравеопазване, образование, социални услуги, публичен транспорт и др.

Не на последно място обръщаме внимание, че разходите за персонал на НОИ изобщо не са променени. Това няма да даде възможност за никакво актуализиране на заплатите на служителите. Очевидно управляващите не знаят или не оценяват труда и отговорностите, които носят заетите там. Това беше и все още е една от натоварените администрации по време на пандемията от COVID-19. НОИ пое изплащането на добавките към пенсиите, вместо те да бъдат изплащани като социално подпомагане. Впоследствие се наложи спешно да преизчислят всички отпуснати пенсии в страната. Служителите на НОИ са професионалисти, които не могат да бъдат лесно заменени, защото притежават изключително специфични знания за пенсионната система.

КТ „Подкрепа“ настоява в Закона за бюджета държавното обществено осигуряване 2023 да се заложи увеличение с минимум 30% в перо „разходи за персонал” за увеличение на възнагражденията на работниците и служителите в системата на НОИ. Обемът и интензитета на работа в системата на НОИ в последните две години е изключително сериозен, промените и предизвикателствата пред работниците и служителите са значителни и следва да получат подобаващо възнаграждение за отговорностите, които носят. Напомняме, че в структурите на НОИ вече се проведе едночасова ефективна стачка, при неизпълнение на исканията на служителите всеки момент можем да преминем към безсрочни стачни действия, т.е. съществува реален риск и замразените обезщетения, и осъвременените пенсии да не бъдат изплащани.