СТАНОВИЩЕ НА САС “ПОДКРЕПА” ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ВПРЗ НА ДП “БЪЛГАРСКИ СКПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”

ДО

Г-Н ЛЮБОМИР ПЕТРОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”

СОФИЯ

СТАНОВИЩЕ

от

СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ „ПОДКРЕПА“

гр. София, 1125, бул. Драган Цанков № 35

ОТНОСНО: съгласуване на предложения за изменение на Вътрешни правила за работна заплата в ДП „БСТ”.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТРОВ,

Във връзка с представените ни предложения за изменение на Вътрешни правила за работната заплата (ВПРЗ) в ДП „Български спортен тотализатор”, Синдикат на административните служители „ПОДКРЕПА” представя на вниманието Ви следното СТАНОВИЩЕ:

В придружителното писмо, с което ни представяте Вашите предложения, се посочва, че същите са „предизвикани от промяната на минималната работна заплата за страната, която считано от 01.01.2021 г. се увеличава от 610 на 650 лева, както и от препоръките в одитния доклад на Сметната палата“.

Така изложените мотиви и предпоставки за изменение на ВПРЗ не кореспондират по никакъв начин с една част от предложените от Вас промени. Това разминаване между мотиви, цели и реално направени предложения е най-осезаемо в обективираното Ви желание да се променят условията за получаване на допълнително материално стимулиране и най-вече в драстичното завишаване на плановия размер на постъпленията, реализирането на който е необходимата предпоставка за начисляване и изплащане на ДТВ.

През месец февруари САС „Подкрепа“ имаше възможността да представи на ръководството на ДП „БСТ“ становище, в което освен отношението ни към целесъобразността при определяне на възнагражденията, изрично посочихме незаконосъобразността на част от действащите текстове. В този смисъл, приемаме със задоволство и подкрепяме изменението на чл.7, ал.1, доколкото тази промяна гарантира размера на основното възнаграждение в размера на МРЗ и премахва незаконосъобразно формулираните до този момент условия за неговото получаване чрез неоснователно и необосновано вмъкване на елементи от сделната система на заплащане, без да са налице съответните нормативни предпоставки за нормиране на труда. В споменатото по-горе наше становище ние предложихме текст, сходен на представения ни проект. Нашето предложение бе с текст:

„Чл.7. (1) Основното месечно трудово възнаграждение на лицата, заемащи длъжността „касиер-приемчик тотализатор” на пълно работно време, не може да бъде по-малко от минималната работна заплата за страната.”

Разликата между това наше предложение и предложената от Вас редакция се изразява в това, че изразът „не може да бъде по-малко от минималната работна заплата за страната“ е заменен от Вас със словосъчетанието „е равно на 650 (шестстотин и петдесет) лева“. Продължаваме да поддържаме първоначално направеното предложение по следните причини:

  • Формулирания от нас текст не изисква реализиране на процедура по изменение на ВПРЗ при последваща нормативно установена промяна на МРЗ за страната;
  • Убедени сме, че, както чрез индивидуално, така и чрез колективно трудово договаряне следва, ако не е задължително, то поне да е допустимо уговарянето на размер на основното трудово възнаграждение над определената за страната минимална основна заплата.

Приемайки условно предложените изменения в текстовете на ВПРЗ, категорично не можем да се съгласим с част от предложените нови редакции на Приложение № 1 към ВПРЗ.

Както вече споделихме, съгласни сме, че предложеното нарастване на размера на основното месечно възнаграждение, в случая, е продиктувано от промяната на нормативната уредба, чрез която императивно се установява по-висок размер на минималната работна заплата за страната. Това е нормативно решение на правителството на Република България, чието изпълнение не може да бъде поставяно под условие и да бъде обвързвано с допълнителен ръст на производителност на труда, постигнати резултати или каквито и да е други фактори. В същото време, чрез Приложение № 1 се въвеждат нови правила за определяне на допълнителни трудови възнаграждения за реализирани постъпления от игрите, организирани от ДП „БСТ“ за лицата, заемащи по трудов договор длъжностите „касиер-приемчик, тотализатор“, „районен мениджър, продажби спорт тото“, „директор на регионален офис“ и други длъжности в регионалните офиси на ДП „БСТ“. Приемането на тези нови правила трудно може да се обозначи като „предизвикано от промяната на МРЗ за страната” или от „препоръките в одитния доклад на Сметната палата”.

САС „Подкрепа” изразява категорично несъгласие с предложените алтернативно размери на определения начален обем постъпления, а именно 12 500 или 16 000 лева. Настояваме за запазване обема от постъпленията да се регламентира със стойност равна или близка до общия обем на постъпленията, който към момента служи за гранична стойност, над която се начисляват и изплащат допълнителни трудови възнаграждения. Мотивите ни са следните:

  • Безспорно е, че вследствие на множество фактори, сред които вероятно не на последно място е положеният по-голям обем труд, а също и по-доброто управление на дейността, ДП „БСТ” в последните месеци се радва на засилен интерес, който резултира и в обема на реализираните приходи. Този факт позволи забележимо, макар и недостатъчно, нарастване на брутните възнаграждения на служителите, което дълги години бе практически „замразено” и изоставаше от общите тенденции за ръст на възнагражденията във всички икономически сектори. Възприемането и прилагането на който и да е от предложените варианти за нови стойности за начален обем постъпления, над който да се дължат ДТВ, неминуемо и доказуемо, в повечето случаи, ще доведе до редуциране на получаваните към днешна дата възнаграждения средно с около 150.00 лева месечно при повишен обем от работа, което няма как да приемем като обосновано и справедливо управленско решение.
  • Нарастването на размера на начислените брутни възнаграждения като последица от завишаване на общия обем на приходите, не следва да поставя ДП „БСТ” в затруднено от финансова гледна точка положение, което да налага и аргументира опитите за редуциране на дължимите ДТВ вследствие на завишените приходи. Това е така, поради регламентирания в Устройствения правилник на ДП „БСТ” начин на разпределение на средствата акумулирани от постъпления от хазартни игри. Съгласно чл.30, ал.1, т.2 от правилника, „не по-малко от 17 на сто” от тези постъпления са отредени „за издръжка и развитие на ДП „БСТ””. Следователно, ръстът на приходите от хазартни игри, при сходни други разходи за тяхното реализиране, би трябвало да позволява без проблемното отделяне и използване на по-голям финансов ресурс за заплащане на положения труд.
  • В пряка връзка с предходния аргумент, САС „Подкрепа” очаква от ръководството на ДП „БСТ” предприемането на действия, с които да демонстрира положителното си отношение към заетите в системата свои работници и служители, като индикира практически усилия за завишаване на възнагражденията и жизнения стандарт на персонала, а не обратното. Призоваваме ръководството на ДП „БСТ” да докаже декларираното пред синдикатите свое желание качеството на труда да се обвърже с неговите резултати, като приеме, че положения в по-голям обем труд следва да се овъзмезди справедливо, което предполага да се преустановят почти ежегодното завишаване на обема труд, за който се дължи допълнително трудово възнаграждение, което се добавя към основна заплата, която от своя страна е фиксирана към размера на МРЗ.
  • Завишаване размера на постъпленията, над които се начислява и дължи ДТВ можем да подкрепим и толерираме само при регламентиране на нива на основните заплати над размера на МРЗ, което решение можем да определим като правилно и мотивиращо в допълнителна степен, доколкото реализираните постъпления не са и не могат да бъдат в пълна мяра функция от поведението на работника или служителя. Вече имахме възможността да коментираме, че постъпленията на БСТ НЕ СА в такава ПРЯКА зависимост от труда на касиер-приемчиците, че да зависят изцяло от интензивността на труда им. Постъпленията зависят и се влияят от множество обективни фактори – интерес към предлаганите лотарийни игри, платежоспособност на населението, брой на населението по местонахождение на пункта, големина на населеното място, икономическо развитие на населеното място, брой на пунктовете в населеното място, местоположение на пункта свързано с по-голям или по-малък човекопоток, и т.н., и т.н. Това са все фактори, които имат определящо значение за размера на постъпленията от игрите на БСТ и по никакъв начин не могат да бъдат повлияни от интензивността на положения от касиер-приемчика труд и неговите усилия в тази посока. Наличието на по-големи постъпления, обаче, безспорно е сигурен индикатор за реализиран по-голям обем работа за единица време, но няма опция, при която обективно работника чрез работата си и нейния интензитет да гарантира наличието на постъпления.
  • Предложените изменения в Приложение № 1 към ВПРЗ се разминават драстично с очакванията на САС „Подкрепа”, както и на нашите членове, работещи в БСТ. В условията на разразилата се пандемия и здравна криза, Българския спортен тотализатор не е преустановявал своята дейност, а касиер-приемчиците, независимо от предприетите мерки, ежедневно са подложени на контакт с неограничен кръг лица с неустановен здравен статус, за което не получават допълнително възнаграждение или възможност да се облагодетелстват от друга икономическа мярка. В същото време, наложените противоепидемични мерки изискват практическото полагане на по-голям обем и по-рисков труд – периодично дезинфекциране, усложнена и често конфликтна комуникация с клиенти, поради изискването за носене на предпазна маска и поединично посещение на пунктовете, често почистване на работни площи от образуваната от изтриване на талони смет, приканване на участниците, закупили талони от моментните игри да напуснат пункта след закупуването и преди изтриването на талона, с цел избягване струпването на опашки от участници пред пунктовете в натоварените дни и т.н. На фона на тази фактическа обстановка, вместо да бъдат бонифицирани за поетия риск и увеличения обем работа, служителите следва да понесат редукция на възнагражденията поради предложения драстично завишен обем постъпления, който следва да реализират, за да получат допълнително трудово възнаграждение над МРЗ за страната.
  • Предвид посоченото, завишаването на обема на постъпленията, над които се дължи ДТВ е необосновано и поради несъобразяването с наложените противоепидемични мерки, чието реализиране рефлектира негативно върху обема на постъпленията в натоварените дни.
  • Завишаването на обема на постъпленията до предложените стойности ще има за резултат нарастване на броя на служителите, които ще получават индивидуално, при това, брутно възнаграждение в размер на МРЗ за страната, тъй като много пунктове са разположени в крайни райони с по-слаб човекопоток, където касиерите, независимо от положените усилия, реализират постъпления, които по обем са на границата на по-ниския от предложените прагове – 12 500 лева. В тази група ще попаднат и касиер-приемиците в пунктове, които от едносменни, но поради факта, че касиера с работата си е повишил постъпленията, пункта е преминал в двусменен режим на работа. При предложените нови нива на постъпления, двамата касиера се обричат да работят за възнаграждения, които в нетен размер ще са под минималната работна заплата за страната. Всички тези хипотези предполагат пълна демотивация за работа, несигурност и липса на предвидимост, което считаме за некоректно и несправедливо отношение към най-важния ресурс за реализиране на всяка една стопанска дейност – човешкия ресурс.
  • Приемането на предложените нови прагове на постъпленията крие множество допълнителни рискове в бъдещо време, доколкото всяко последващо изменение в организацията на дейността на БСТ – разкриване на нови точки за разпространение извън собствените пунктове, развитието на онлайн-услугите и други, може да рефлектира сериозно върху възможностите за достигане на установените обеми постъпления, а следователно върху възможността за реализиране на допълнителни трудови възнаграждения.

В заключение, САС „Подкрепа” приканва да се запази общия обем на изискуемите нива на постъпления в стойности равни или съизмерими с настоящите, при прилагане на 3% коефициент във формулата за изчисляване на ДТВ.

Извън посоченото, настояваме да се премахне използването на думата „може” при регламентиране на възможността за начисляване и изплащане на ДТВ. В чл.19, ал.1, да се премахне словосъчетанието „не са гарантирани” относно допълнителните трудови възнаграждения съгласно приложение № 1. В противен случай, се налага извода, че независимо от постигнатите резултати и изпълнените условия, допълнителното възнаграждение може да не се начисли и изплати.

Категорично възразяваме срещу продължаващото наличие на текст (т.5) в Приложение № 1 към ВПРЗ, в който се посочва, че неизпълнението на минималния обем постъпления в тримесечен период, дава право на работодателя да прекратява трудовото правоотношение. Освен посочените по-горе аргументи относно нормирането на труда чрез постъпленията, тук възражението се мотивира с категоричната незаконосъобразност на такъв текст. Основанията за прекратяване на трудовото правоотношение за ясно, изрично, изчерпателно и императивно определени в Кодекса на труда. Нови и различни прекратителни основания не могат да бъдат добавяни по волята на страните по правоотношението, а още по-малко с едностранно волеизявление на работодателя чрез изготвен от него вътрешен акт, какъвто са Вътрешните правила за работна заплата. Непостигането на определен обем постъпления по вече коментирани причини, не може да се отъждествява с неизпълнение на възложената работа.

Подкрепяме и приемаме предвидените предпоставки за получаване на ДТВ, изразяващи се в липса на дисциплинарни нарушения и липса на установени материални щети, в т.ч. установени задължения по неотчетени средства и др., но не приемаме лишаването от ДТВ при установяване на повредени или липсващи талони, доколкото същото е по отношение на талони с номинална стойност над 10 лева. Предлагаме този минимален праг да бъде завишен, защото и при най-внимателно изпълнение на трудовите функции са възможни грешки допуснати поради невнимание, липса на умисъл или други обективни причини и обстоятелства, вкл. честа загуба на връзка със сървъра и други технически проблеми, а при номинална стойност на голяма част от талоните в размер на 5.00 лева, считаме за неприемливо санкционирането при този нисък праг на допустима грешка. Възстановяването на щетите в тези случаи е справедлива и достатъчна санкция.

Приканваме за прецизиране на текстовете свързани с условията за получаване на допълнително възнаграждение от длъжностите извън длъжността „касиер-приемчик, тотализатор” и предпоставките, при които, лицата които ги изпълняват могат да бъдат лишени от ДТВ. Считаме, че не следва и не е справедливо, условие за получаването на ДТВ да е добросъвестното поведение и липсата на нарушения от страна на подчинени на лицето или контролирани от лицето служители. Отговорността следва да е лична, санкциите също.

САС „Подкрепа” желае да бъде направено ефективно и справедливо оценяване на труда и на останалите длъжности в БСТ, които не са обект на горните коментари, доколкото не разполагаме с информация техните възнаграждения да са актуализирани през последните години, а техния труд и принос към дейността на БСТ има своята значимост и е несправедливо пренебрегван.

САС „Подкрепа” приканва ръководството на ДП „БСТ”, при формулирането на измененията във ВПРЗ да се придържа обективно и точно към формулираната в чл.4 на самите ВПРЗ цел, а именно „чрез законосъобразна и справедлива организация на работната заплата, да се мотивират работещите за ефективно постигане на целите и приоритетите в работата на ДП „БСТ”.

18.12.2020 г.

София

С уважение,

Кремена Атанасова

Заместник-председател

САС “Подкрепа” 

Файл със становището можете да изтеглите от ТУК.