Искания на САС “Подкрепа” относно бюджет 2024

ДО

Г-Н НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2024 Г., ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2024 Г. И ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2024 Г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ДЕНКОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,

Синдикат на административните служители (САС) „Подкрепа“, изразява силното безпокойство и социално напрежение сред членовете си поради липса на увеличение на работните заплати в редица структури в държавната администрация или недостатъчното увеличение през настоящата година. Липсата на ясна и предвидима политика по доходите в държавната администрация през последните години създаде сериозни социални дисбаланси, от една страна, а от друга, поражда неприемливи и непродуктивни противопоставяния в колективите. По този начин само се задълбочиха съществуващите проблеми и се създадоха допълнителни предпоставки за вътрешно противопоставяне между служителите, както и тяхната демотивация, което неминуемо ще се отрази и върху качеството на тяхната работа.

При така създалата се ситуация предлагаме и настояваме:

В Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 год. да бъдат заложени средства както следва:

 • За Национален статистически институт /НСИ/ да се заложи увеличение с 50% в перо „разходи за персонал” спрямо 2023 год., или 11,8 мил. лева.

Мотиви:

Унизително ниските заплати в НСИ демотивират изградени експерти да продължават да произвеждат данни за нивата на инфлация, работни заплати, брутен вътрешен продукт и всички ключови показатели за националната икономика, без които управлението на държавата е невъзможно. Младши експерти в НСИ получават месечно възнаграждение близко до МРЗ, или под 1000 лв. бруто, макар да са с магистърска и по-висока степен на образование, а владеенето на английски език за тези позиции да е задължително. Текучеството в структурата на НСИ е огромно, на места стига до над 30%. Служителите на НСИ вече няма да търпят управленските безобразия и търпението им се изчерпва. Напомняме, че в НСИ се проведоха два национални протеста в които се включиха работници и служители от цялата страна. В момента се обсъжда провеждането на ефективни стачни действия и липсата на адекватно увеличение на заплатите им ще доведе до спиране на работата на НСИ. Обръщаме внимание, че ВСИЧКИ парламентарно представени политически партии подкрепиха исканията за увеличение за заплатите в НСИ, а управляващото мнозинство пое ангажимент пред Синдикат на административните служители „Подкрепа“ за увеличение на възнагражденията в статистиката именно с бюджет 2024 г.

 • За Комисия за защита на потребителите /КЗП/ да се заложи увеличение с 30% в перо „разходи за персонал” спрямо 2023 год., или 1,5 мил. лева.

Мотиви:

Комисия за защита на потребителите (КЗП) е специализиран държавен орган, прилагащ законодателството за защита на потребителите в България и осъществяващ административен контрол върху целия вътрешен пазар. Основната цел на този контрол е да създаде среда, където потребителите да се чувстват спокойни и сигурни. Крайно наложително е чувствително увеличение на възнагражденията на заетите в тази ключова администрация за да се пресече огромното текучество на висококвалифицирани кадри. Следва да се помисли и за повишаване на капацитета на институцията като се увеличи щатната численост поне двойно на сегашната. Това би било стъпка в правилната посока и изцяло в интерес на българските граждани.

 • За Агенция по заетостта /АЗ/ да се заложи увеличение с 30% в перо „разходи за персонал” спрямо 2023 год., или 16,5 мил. лева.

Мотиви:

Агенцията по заетостта е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта. По време на пандемията, причинена от Ковид-19 на Агенция по заетостта бяха възложени голяма част от мерките, свързани със запазване на заетостта, прехвърлени им бяха дейности от други администрации, възложени им бяха множество допълнителни функции. Именно на АЗ е поверена цялата отговорност по отношение на пазара на труда. Агенцията реализира и множество допълнителни проекти за обучения и заетост наред с основните си функции. Същевременно и там през настоящата година на бе реализирано увеличение на заплатите. Нещо повече – Агенция по заетостта е може би единствената институция, в която средната работна заплата през 2023 г. е по-ниска в сравнение с тази от 2022 г. поради грешни управленски решения, взети от предишното ръководство. Настояваме за 30% ръст на разходите за персонал в Бюджет 2024 и ще се борим за постигането му с всички позволени от закона действия.

 • За Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ /ИА ГИТ/ да се заложи увеличение с 30% в перо „разходи за персонал” спрямо 2023 год., или 6,6 мил. лева.

Мотиви:

Главната инспекция по труда е единствената отговорна институция, която контролира спазването на трудовото законодателство, упражнява специализирания контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и правата и задълженията на страните по служебното правоотношение. Инспекторите по труда задължително участват при разследване на тежки трудови злополуки, в това число и при смъртни такива. Дълго време САС „Подкрепа“ настояваше щатната численост на ИА ГИТ да бъде увеличена чувствително и това се случи през изминалата 2022 год., когато с промяна в УП на ИА ГИТ бяха осигурени допълнително 180 щатни бройки. Уви, част от тези работни места все още са вакантни и дори няма кандидати при обявяване на конкурсите за работа в инспекцията. Това се дължи на ниските заплати, липсата на конкурентоспособност на пазара на труда, огромния обем отговорности, които работата в ИА ГИТ изисква. Увеличаването на заплатите на заетите в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ ще спомогне за отстраняването на тези проблеми. Няма как да очакваме качествен, ефективен и всеобхватен контрол с малко на брой и зла платени инспектори. Апелираме за разум и настояваме правителството да обърне сериозно внимание на възнагражденията в ключовите администрации.

 • За Агенция социално подпомагане /АСП/ да се заложи увеличение с 30% в перо „разходи за персонал” спрямо 2023 год., или 39,6 мил. лева.

Мотиви:

Надали има нужда да обръщаме внимание колко ключова за българското общество е Агенция за социално подпомагане – това е институцията, която е натоварена с нелеката задача да се грижи за най-уязвимите групи от нашето общество, а работещите в агенцията са не само утвърдени професионалисти, но и хора с големи сърца. В АСП работят над 4600 души, които ежедневно, ежечасно и ежеминутно изпълняват своето професионално, но и чисто човешко призвание – грижат се за нашите съграждани в нужда! Унизително е социалните работници, чийто ангажименти нарастват постоянно през последните години, да получават възнаграждения, които са близки до минималната работна заплата! Настояваме за справедлива оценка на техния труд. Социалните работници, както и всички заети в АСП обмислят провеждане на протестни и стачни действия в случай, че исканията им не бъдат удовлетворени!

 • За РИОСВ Бургас и РИОСВ Стара Загора да се заложи увеличение с 30% в перо „разходи за персонал” спрямо 2023 год., или 400 хил. лв. за РИОСВ Бургас и 300 хил. лв. за РИОСВ Стара Загора.

Мотиви:

Основните цели и функции на Регионалните инспекции по околната среда и водите са опазване на околната среда, адаптирането и ограничаването на измененията на климата, ефективен контрол, гарантиращ спазването на екологичното законодателство, адекватна и навременна реакция, прозрачност, информираност и партньорство с обществеността. Недопустимо е труда на специалистите в поредната администрация, имаща сериозни контролни функции да бъде неглижиран, а заплатите им да биват замразявани. Синдикат на административните служители „Подкрепа“ се изкушава да настоява за осигуряване на средства за ръст на заплатите на всички 28 регионални инспекции, но ще се ограничим само до тези, в които имаме синдикални организации, защото именно към тях имаме ангажимент.

 • За Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия /КРДОПБГДСРСБНА/ да се заложи увеличение с 30% в перо „разходи за персонал” спрямо 2023 год., или 1 мил. лева.

Мотиви:

Драстичното изоставане на ръста на възнагражденията в тази административна структура, съчетано с инфлационните процеси в страната, доведе до невъзможност за удовлетворяване на елементарни битови потребности на служителите. Получаваните месечни заплати по никакъв начин не могат да се определят като справедливо възмездяване на положения труд, а още по-малко да послужат като мотивация за ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения или като средство за съхраняване на дори минимален жизнен стандарт. Обръщаме внимание, че КРДОПБГДСРСБНА е част от списъка със стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност, а възнагражденията на работещите в комисията са срамни за държавата ни. Не на последно място бихме искали да обърнем внимание на огромните разлики във възнагражденията между ръководния състав и редовите служители. Считаме това за крайно несправедливо и неприемливо!

 • За Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ да се заложи увеличение с 30% в перо „разходи за персонал” спрямо 2023 год., или 3,5 мил. лева.

Мотиви:

АГКК е единствената институция по закон, част от списъка със стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност, която създава, поддържа и предоставя кадастрална, геодезическа и картографска информация в Република България, като осигурява обществен достъп до тези данни и предоставя услуги, свързани с тях. Повече от притеснително е липсата на увеличение на заплатите на заетите там през настоящата 2023-та година. Осезаемия дисбаланс в размера на индивидуалните заплати в администрацията, невъзможността за адекватна мотивация на служителите, огромното текучество на специалисти, липсата на кандидати при обявяване на конкурси за свободните длъжности поставя агенцията в изключително неблагоприятна ситуация и слага на дневен ред въпроса за реален риск АГКК да изпадне в състояние на невъзможност да изпълнява функциите си. Макар и недостатъчно, увеличение на разходите за персонал в агенцията ще бъде стъпка в правилната посока и е крайно наложително за да има специалисти, които да работят в системата.

 • За Министерство на културата да се заложи увеличение с 30% в перо „разходи за персонал” за ръст на заплатите на работниците и служителите в администрацията на Министерство на културата спрямо 2023 год., или 2,5 мил. лева.

Мотиви:

Заплатите в Министерство на културата вероятно са най-ниските възнаграждения измежду всички министерства. По данни на наши членове, работещи в Министерство на културата, обидно ниските заплати, които са от порядъка на 1400-1500 лева водят до огромно текучество, спад в експертизата и липса на желаещи, които да работят там. Културата следва да бъде фундамент на едно развито общество, а не да се неглижира от управляващите. Отговорностите, с които са натоварени експертите в министерството са огромни, а възнагражденията – нищожни. Крайно време е това да се промени и служителите там да получат адекватна оценка на техния труд, както и уважението, което заслужават. Обръщаме внимание, че има опасност тлеещото напрежение сред работниците и служителите в МК да прерасне в протестни и стачни действия в случай, че техните справедливи искания не бъдат чути. Считаме за задължително в перо „разходи за персонал” да бъде заложено увеличение с минимум 30% за ръст на заплатите на работниците и служителите в администрацията на Министерство на културата и се надяваме, че правителството си дава сметка за ключовата роля на заетите експерти там.

 • За Министерство на правосъдието да се заложи увеличение с 20% в перо „разходи за персонал” за ръст на заплатите на работниците и служителите в администрацията спрямо 2023 год.
 • За Агенция по вписванията да се заложи увеличение с 20% в перо „разходи за персонал” спрямо 2023 год., или 4,4 мил. лева

Мотиви:

Отново ключова държавна институция, която е натоварена със създаването и поддържането на Имотен регистър, Регистър Булстат, Търговски регистър и Регистър на имуществените отношения на съпрузите. Огромна експертиза се изисква от работещите там и следва възнагражденията им да се пропорционални на отговорностите, които носят.

В Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 год. да бъдат заложени средства както следва:

 • увеличение с 20% в перо „разходи за персонал” за ръст на заплатите на работниците и служителите в НЗОК спрямо 2023 год., или 14,9 мил. лева.

Мотиви:

През годините дейността на НЗОК претърпя сериозни законодателни, методически и организационни промени. Налице е процес на непрестанно нарастване на броя и обема дейности, прехвърлени на НЗОК от други администрации (министерства и агенции), за които НЗОК следва да администрира и контролира усвояването на огромен финансов ресурс. Трудно е да бъдат изброени множеството нови дейности и отговорности, които бяха прехвърлени в НЗОК през последните десетина години, а като правило за управлението и контролът им никога не бе предвидено и съответно допълнително увеличаване на финансовия ресурс по параграф „Разходи и възнаграждения на персонала“, като усилията на всички служители, положени във връзка с непрекъснато увеличаващите им се отговорности останаха финансово необезпечени и невъзмездени. Ето защо е необходим ръст на работните заплати на заетите в НЗОК, който да съответства на висококвалифицирания труд, който полагат заетите в здравната каса.

В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 год. да бъдат заложени средства както следва:

 • увеличение с 20% в перо „разходи за персонал” за ръст на заплатите на работниците и служителите в Националния осигурителен институт спрямо 2023 год., или 22 мил. лева.

Мотиви:

Напомняме, че през месец май тази година над 2200 работници и служители в НОИ проведоха едночасова ефективна стачка с искания за увеличение на техните заплати. Благодарение на решителността си, работещите в НОИ постигнаха частично исканията си. За да не изостават отново техните възнаграждения следва и през 2024 год. да бъде заложен ръст на заплатите в размер на 20%. НОИ е една от ключовите администрации в държавата, служителите там са професионалисти, които не могат да бъдат лесно заменени, защото притежават изключително специфични знания за пенсионната система и следва да получат подобаващо възнаграждение за отговорностите, които носят.

Освен по отношение на възнагражденията на работниците и служителите в държавна администрация следва да се помисли и за увеличаване на средствата за издръжка и за капиталови разходи във всички административни структури. Това е крайно необходимо имайки предвид увеличаването на разходите, с оглед обезпечаване на средства за дезинфекция и предпазване, консумативи, командировъчни за извършване на проверки, повишените разходи на комуналните услуги, както и предвид остарелите сграден фонд, оборудване, техника и не на последно място факта, че в част от администрацията средствата за издръжка и за капиталови разходи не са увеличавани през последното десетилетие.

Следва да се обърне и сериозно внимание по отношение на увеличение с поне 30% на стандартите по делегираните от държавата дейности в социалната сфера и услуги (домове за възрастни хора, домове за хора с увреждания, домове за резидентни услуги, дневни центрове за деца, центрове за настаняване от семеен тип и др.), като се гарантира пропорционално увеличение с 30% на заплатите на работещите там считано от 01.01.2024 год. Увеличението на стандартите ще даде възможност и за предоставяне на качествени грижи и услуги на най-рисковите групи на обществото – деца в риск, хора с физически и психически увреждания, възрасни хора, деца и младежи с необходимост от постоянна медицинска грижа и пр.

Не на последно място настояваме за 30% увеличение на работните заплати в общинската и областната администрация. Общините и областните администрации са кръвоносната система на държавата по места, а работещите там са хората, към които се обръщат граждани и бизнес по всякакви въпроси. Смятаме, че е крайно време труда на работещите в общинските и областните администрации да бъде адекватно оценен.

На последно място, но не по важност, обръщаме внимание на дългогодишната позиция на САС „Подкрепа“, а именно необходимостта от възстановяване на заплащането на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, което бе отнето от работещите в държавната администрация през 2012 г. По наши изчисления това би струвало на бюджета по-малко от колкото струва субективното раздаване на т. нар. бонуси на „наши“ и на „ваши“, които бонуси, по наши наблюдения нерядко, освен всичко друго, се използват и като инструмент за упражняване на натиск и изпълняване на поръчки.

Очакванията ни са, че и политиците, без значение от тяхната партийна принадлежност, ще преустановят популисткото акумулиране на обществен рейтинг на гърба на охулвания и сатанизиран административен служител и неговия все по-несправедливо оценяван труд и ще започнат да уважават работата за заетите в държавната администрация и ще вземат предвид справедливите искания на работниците и служителите. Без държавна администрация няма държава!

С уважение,

……………………………

КРЕМЕНА АТАНАСОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Синдикат на административните служители ”Подкрепа”

Може да изтеглите исканията от ТУК.