КТ “Подкрепа” и Община Поморие подписаха първия КТД в сферата на социалните услуги

Поздравления за нашите приятели от СРС “Подкрепа” – Бургас, за членовете ни от Фирмената синдикална организация към КТ „Подкрепа”, както и за Община Поморие за положените усилия и чудесно свършената работа!

Първият колективен трудов договор в сферата на социалните услуги за община Поморие бе подписан на 01.06.2022г., от кметът на Община Поморие – Иван Алексиев, директора на Общинското предприятие „Социално обслужване” – Илко Илчев и председателя на фирмена синдикална организация към КТ „Подкрепа” за Община Поморие – Атанас Иванов. Той урежда по-добри условия на труд за работещите в социалните услуги – държавно делегирани дейности и е за срок от 24 месеца.

Акцентите в него са: Основният платен годишен отпуск за всички длъжности с изключение на управителите на социални услуги и педагози/възпитатели се определя в размер на 25 работни дни.

Основен платен годишен отпуск за управители – 30 дни, педагози/възпитатели – 36 дни.

Работещите в специфична среда, работници и служители от социални услуги ще получават 5 дни допълнителен платен отпуск, а всички останали длъжности в сферата на социалните услуги с помощен или спомагателен характер ще получават допълнително 2 работни дни. Съответно управителите на социалните звена и работещите в тях педагози/възпитатели ще могат да ползват също допълнителен отпуск в размер на 5 работни дни.

Договорено бе, работниците и служителите да ползват платен служебен отпуск 10 работни дни за срока на обявено извънредно положение/епидемична обстановка, енергийни кризи и други случаи на непреодолими събития. Предоставеният служебен отпуск ще се използва в рамките на същата календарна година.

Работниците и служителите ползват еднократно и допълнителен служебен отпуск в размер на 2 работни дни при поставяне на covid ваксина.

Страните се споразумяха за заплащане на допълнителни трудови възнаграждения на работниците и служителите при придобит трудов стаж и професионален опит 1 % от основната работна заплата за всяка година трудов стаж по специалността, с изключение на изпълнителските длъжности, за които не се изисква професионален опит. Както и при придобита допълнителна образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност, приложима в сферата на работа, съгласно изискванията по длъжностна характеристика в размер до 50 лв. при осигурено финансиране от държавния бюджет.

При отсъствие на титуляр повече от 1 календарен месец, същият може да бъде заместван от работник или служител с необходимата квалификация, образование и трудов стаж, като допълнителното му възнаграждение може да се определи от Работодателя до 50 % от основното трудово възнаграждение на титуляря, ако изпълнява при заместването и своята работа.

При реализиране на икономии във фонд работна заплата на съответната социална услуга, процент от икономиите да бъде разпределен, като ДМС между работниците и служителите на база отработени дни, оценките от атестацията или показани резултати в края на всяка календарна година.

Договорено е и осигуряване на награда от страна на работодателят в размер на 250 лв. за Деня на социалния работник. А за Рождество Христово награда също в размер на 250 лв., но при наличие на финансови средства. Работодателят осигурява и средства за издаването и подновяването на здравни книжки, за работниците и служителите, за които се изисква, срещу разходен оправдателен документ или сключен договор с лаборатория. Средствата за работно и/или представително облекло на всички работници и служители, съобразно длъжностите им се договори в размер от 300 лв. до 400 лв., според финансовите възможности на бюджета на съответната социална услуга.

Със сключването на КТД на 01.06.2022 г., се постави ново и по-добро начало в трудовите взаимоотношения между доставчика на социални услуги – Община Поморие и работниците и служителите в тях. Страните си обещаха, чрез социалния диалог и КТД, да се постигат все по-добри и благоприятни условия на труд в годините напред за работещите в сектора, да се гарантира конкурентоспособност и дългосрочна мотивация в тази трудна, изхабяваща емоционално и психически служителите, професия.