ОТГОВОР НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ДО

Г-ЖА КРЕМЕНА АТАНАСОВА

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС “ПОДКРЕПА“

На Ваш № 01-122/22.12.2021 г.

ОТНОСНО: Предприети действия по прекратяване на трудови и служебни правоотношения в системата на Министерството на труда и социалната политика със служители придобили и/или упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,

В отговор на Ваше писмо относно разпореждане за прекратяване на правоотношенията със служители в системата на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и на тези, които са назначени след като са придобили и упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, бих искал да Ви информирам за следното:

Решението за прекратяване на правоотношенията със служителите придобили и/или упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст е принципно и касае цялата централна администрация на изпълнителната власт и МТСП не прави изключение. Искам да Ви уверя, че това решение не е свързано с намаляване на числеността на административните структури в системата на Министерството. Решението е взето с цел изплащане на дължимите обезщетенията на служителите, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в рамките на утвърдените разходи за персонал със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година и ненатоварване на бюджета за персонал за следващата 2022 година. Подходът при прекратяване на правоотношенията със служителите, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и на тези, които са назначени след като са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст в системата на МТСП е еднакъв за всички структури включително и в администрацията на МТСП. Не са прекратени правоотношенията на тези служители, чието освобождаване през 2021 година би довело до невъзможност за изпълнение на конкретни функции и дейности, поради спецификата и характера на работа. Например: с главни счетоводители и счетоводители в Агенция за социално подпомагане, Държавна агенция за закрила на детето и Фонд „Социална закрила“, които имат преки ангажименти с годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишни финансови отчети за 2021 година, последващи финансови одити на Сметната палата, изготвяне на проектобюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет за 2022 година и др., както и с други експерти, които изпълняват дейности, които към момента не могат да се изпълняват от други служители. Правоотношенията  с тези служители ще бъдат прекратени през 2022 година след предприемане на действия по организиране на приемственост, приключване на вече поставени задачи  и след отработване на законовото предизвестие. Предстои да бъдат прекратени правоотношенията и на служители, на които са им връчени предизвестия в началото на месец декември 2021 година, срокът на които не е изтекъл.

Общата численост на системата на МТСП е 8009 служители, а служителите, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, вкл. и упражнили са 200, от тях на 160 служители са прекратени правоотношенията от страна на органа по назначаване/работодателя през месец декември 2021 г., на 10 служители са прекратени правоотношенията по тяхна инициатива и на 30 служители предстои прекратяване на правоотношенията през 2022 г.

На фона на общата численост на всяка структура и предвид броя на служителите, които са освободени по административни звена и длъжностите, които заемат не би следвало да се препятства изпълнението на дейността на отделните структури. Там където ръководителите на административните структури са преценили, че ще се затрудни работата на конкретно звено или не могат да бъдат обезпечени определени функции от експерти и специалисти, правоотношенията с отделни служители през 2021 г. не са прекратени. На част от тях са им връчени предизвестия, които ще се отработят, а на други предстои да им се връчат такива през 2022 г. Няма да бъде прилаган субективен подход в МТСП спрямо определени служители, заемащи висши ръководни длъжности, като същите след освобождаването им бъдат назначавани по реда и условията на ПМС № 66/1996 година за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации.

В заключение отново бих искал да Ви уверя, че прекратяването на правоотношенията със служителите, които са придобили и/или упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, няма за цел да намали числеността на административните структури в системата на МТСП. За заемането на освободените от държавни служители длъжности, които са от по-високо длъжностно ниво ще се обявят вътрешни подбори, а за вакантните длъжности по трудово правоотношение ще се обявят процедури за привличане на външни специалисти. По този начин ще се гарантира кадровото обезпечаване на всяка освободена позиция и безпроблемното изпълнение на функциите на всяка администрация. Паралелно с това ще се осигурят по-големи възможности за кариерно развитие и подобряване на заплащането и условията на труд за по-младите служители, което ще повиши тяхната мотивация.

Оригиналният текст на отговора може да прочетете ОТТУК.