ПИСМО ДО ВИЦЕПРЕМИЕРА ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ С ИСКАНЕ ЗА ПРОМЯНА В НУРОИСДА

ДО

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

СОФИЯ


КОПИЕ:

ДО

Г-Н КРАСИМИР БОЖАНОВ

ДИРЕКТОР

ДИРЕКЦИЯ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

СОФИЯ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ,

Синдикат на административните служители „Подкрепа” многократно е изразявал позиции, в които се споделя отношението ни към стартиралата през 2012 г. административна „реформа”, която през годините се доказа категорично като неефективен нормативен експеримент, който обаче има изключително сериозно негативно отражение върху мотивацията на служителите, а оттам и върху дейността на администрациите. САС „Подкрепа” ще продължи да настоява за предприемането на драстични промени в нормативната уредба, както относно оценяването на служителите, респективно формирането на възнагражденията им, така и относно статута на заетите в администрацията и съдържанието на служебните правоотношения въобще. Предвид факта, че тези ни искания, очаквано не намират подобаващ отклик у оправомощените със съответната нормотворческа инициатива, сме принудени да търсим временни решения и частични изменения, съобразявайки се с конюнктурните възможности.

В тази връзка, с настоящото Ви информираме, че ежегодно, в началото на календарната година, когато се реализира процедурата по правилата на Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (НУРОИСДА) и се извършва оценяване на служителите, в САС „Подкрепа“ постъпват множество сигнали от наши синдикални секции касаещи субективизъм, неспазване и дори грубо нарушаване на Наредбата. Обществена тайна е, че оценяването обичайно не се извършва за целите визирани в нормативния акт. Основна цел на системата за оценяване на изпълнението на държавните служители е да се подобри дейността на съответната администрация чрез ефективно управление на изпълнението на всеки отделен служител по отношение на постигането на целите, изпълнението на задълженията и развиването на личната компетентност. Друга важна задача на атестирането би следвало да е определянето нуждите от развитие на всеки служител и подобряване на професионалната му компетентност, както и създадаването на условия за справедливи и прозрачни процедури за професионално и кариерно развитие. Общата оценка следва да отразява изпълнението на целите на работния план и показаните компетентности от служителя за целия период на атестиране, да е извършена безпристрастно и компетентно въз основа на обективно установими факти и обстоятелства. На практика, всичко това остава само пожелателно, тъй като правилата не се прилагат по начин, който да гарантира прозрачност, обективност, безпристрастност и компетентност на извършваното оценяване. Поради обвързаността на оценяването с механизмите за актуализиране на възнагражденията, същото на практика се подчинява изцяло на финансовите параметри, заложени в бюджетите на администрацията и се „нагажда” към тях, без да отчита реалните постижения и компетентности на служителите. Оценките, изготвени с цел „вместване“ в бюджетните възможности демотивират служителите и ги лишават от реални възможности за кариерно и професионално развитие, а за моралната категория „справедливост“ при оценяването е немислимо да се коментира.

В НУРОИСДА няма предвидени реални и практически приложими гаранции за безпристрастност. Механизмите за контрол, както и за преразглеждане на оценката въз основа на възражение на служителя доказано във времето са само формално заложени индикатори за прозрачност и обективност. Още по-формално и практически неефективно е предвиденото участие на синдикалните организации в процеса по оценяване. В чл. 3. ал. 2 от НУРОИСДА е посочено, че „оценяването на изпълнението на длъжността на всеки служител в държавната администрация се извършва от оценяващ ръководител под наблюдението и контрола на контролиращ ръководител и на синдикалната организация на работниците и служителите в администрацията. Всички сигнали, които постъпват в САС „Подкрепа“ потвърждават убеждението ни, че почти никъде не се спазва това условие и представители на синдикалните организации не биват допускани да участват в процеса на оценяване, още по-малко да имат каквато и да е роля, която да е съвместима с дейност по упражняване на „наблюдение и контрол” върху този процес.

Същата е приложимостта и неефективността и на другите текстове в НУРОИСДА, които би следвало да конкретизират възможността на синдикалните организации да „наблюдават и контролират” оценъчната процедура – чл.21, ал.3; чл.23, ал.2 и чл.24, ал.1. Тяхното приложно поле е силно ограничено, а в случаите, когато тези клаузи все пак биват активирани, практическия резултат от това е константно сведен до липса на такъв.

В тази връзка, предлагаме да се прецизират текстовете на НУРОИСДА с цел предоставяне на по-големи гаранции и реални възможности за участието на представители на синдикалните организации на служителите в процеса на оценяване и възможности за ефективно осъществяване на наблюдение и контрол върху този процес.

21.01.2021 г.

София

С уважение,

Кремена АТАНАСОВА

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

САС „ПОДКРЕПА“

Оригиналът на писмото може да бъде изтеглен от ТУК.