СЛУЖИТЕЛИТЕ С ПРЕКРАТЕНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ В ПЕРИОДА 01.08.2020 – 04.09.2020, СЪЩО ИМАТ ПРАВО НА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ ПО ПМС № 240/31.08.2020

ОТНОСНО: Компенсаторно увеличение на възнагражденията в изпълнение на ПМС № 240 от 31.08.2020 г. на служители, чиито трудови или служебни правоотношения са вече прекратени в периода 01.08.2020 – 04.09.2020 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 4 септември 2020 г., в бр.78 на Държавен вестник бе обнародвано Постановление на Министерски съвет № 240 от 31.08.2020 г. за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. 

С Постановлението се създава нов параграф 3а в Преходните и заключителни разпоредби на наредбата, според ал.1 на който „ръководителят на административната структура определя еднократно нов размер на индивидуалните основни месечни заплати” в изброените по-нататък в текста административни структури. Видно от цитираното, предвидената първоначално редакция на текста бе променена, за която промяна изрично настоя в свое Становище и Синдикат на административните служители „Подкрепа”. Изразът „може еднократно да определи” бе заменен с императивно задължаващия глагол „определя”. В този смисъл за ръководителя на администрацията не съществува възможност ДА НЕ определи нов размер на индивидуалната заплата на служителите, които попадат в обхвата на ПМС № 240. В същото време, трябва да обърнем внимание на факта, че ПМС № 240 влиза в сила със задна дата от 1 август, като според изричната разпоредба на ал.2 на новосъздадения §3а от ПЗР на Наредбата, пак от същата дата (01.08.2020), влизат в сила и определените нови индивидуални заплати.

При тълкуване на текстовете на ал.1 и ал.2 от §3а, може да се направи заключение, че работодателят/органът по назначаване, в периода от влизане в сила на ПМС (01.08.2020) до изрично посочения краен срок – 04.09.2020 г., Е ДЛЪЖЕН ДА ОПРЕДЕЛИ нов по-висок размер на възнагражденията на служителите, спрямо които се прилага постановлението. В този смисъл, в приложното поле на новите текстове попадат служителите от съответните административни структури към 1 август 2020 г., включително и тези, чието трудово или служебно правоотношение с тези структури е прекратено след 3 август, включително (1 и 2 август са почивни дни), но преди приемането, респ. обнародването на постановлението. С други думи, ръководителите на съответните администрации са длъжни да разпоредят увеличение и на тези служители, независимо, че към датата на обнародване на ПМС № 240 същите вече не са част от тази администрация, като това задължение не се влияе от основанието, на което е прекратено правоотношението със съответния служител. Нещо повече, в случаите, когато във връзка с прекратяване на правоотношението, на служителя се дължи обезщетение, което следва да се изчисли въз основа на актуализирания размер на заплатата му считано от 1 август 2020 г., освен разпореждане за актуализиране заплатата, ръководителят на съответната администрация следва да разпореди и преизчисляване и доплащане на дължимото обезщетение съобразно новия размер на индивидуална заплата, в сила от 1 август 2020 г. Този извод не се отнася до случаите, когато база за изчисляване на обезщетението е възнаграждението дължимо преди 1 август 2020 г.

Предвид посоченото, Ви обръщаме внимание на факта, че всяко несъобразяване с горните последици от приетите нови текстове, се явява нарушение на трудовото законодателство по отношение на изплащането на дължимите заплати и обезщетения. Това нарушение може да се атакува по съдебен път, като давностния срок за търсене на неизплатени възнаграждения и обезщетения е 3 години. Освен по съдебен път, подобно нарушение може да се атакува и пред съответната областна дирекция на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. Считано от 22.12.2017 г., в обхвата на цялостния контрол по спазване на трудовото законодателство, осъществяван от ИА „ГИТ”, изрично се включва и контрола по изплащане на неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовото правоотношение. От същата дата е в сила и разпоредбата на чл.404, ал.1, т.12 от КТ, според която, контролните органи могат „да дават задължителни предписания на работодателя и органа по назначаването за изплащане на неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовите правоотношения”.

Във връзка с горното, САС „Подкрепа” приканва своите синдикални структури да ни уведомят своевременно за всеки случай, когато наш синдикален член е бил ощетен чрез бездействие на работодателя, респ. органа по назначаване при актуализиране на възнаграждението, респ. обезщетението на служител, чието правоотношение със съответната администрация е прекратено в периода 3 август – 4 септември 2020 г. САС „Подкрепа” се ангажира, при наличие на подобна информация, да се възползва от сигналната си функция, предоставена в чл.406 от Кодекса на труда, както и от възможността да предлага прилагане на принудителни административни мерки срещу нарушителите на трудовото законодателство, каквото правомощие имаме по смисъла на чл.404, ал.1 от КТ.

В заключение, искам да Ви уверя, че Синдикат на административните служители „Подкрепа” внимателно следи и анализира прилагането на ПМС № 240 от 31.08.2020 г., като вече се констатират и първи случаи на сериозни отклонения от предписаното в нормативните текстове. В случай, че същите не бъдат своевременно коригирани, за което сме сезирали съответните ръководители на администрации, имаме готовност да предприемем необходимите действия съобразно предвиденото в българското законодателство.

05.09.2020 г.

София

С уважение,

Кремена АТАНАСОВА

Заместник-председател