Становище на КТ „Подкрепа“ относно Проекта на Закон за бюджета на НЗОК за 2022 г.

ДО
Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,

Вследствие на увеличения размер на минималната работна заплата, на осигурителните доходи, увеличаването на възрастта за пенсиониране, нарасналата инфлация и други фактори, бюджетът на НЗОК се увеличава с 604 437 хил. лв. допълнителни средства за разходи и трансфери. В допълнение очакваме заявената от Вас политика на непримиримост към сивата икономика и недекларирания труд също да имат позитивен ефект върху финансовото състояние на Касата.

Наред с това се увеличават и отговорностите и задълженията на заетите в регионалните здравноосигурителни каси. От 2012 г. досега в НЗОК непрекъснато нараства обемът на работа, информационният поток, динамиката, натовареността и задълженията на служителите, изискванията за все по-висока квалификация, стресът, включително благодарение на бързо променящата се нормативна база. Консултациите с граждани и договорни партньори са ежедневни. Увеличава се и отговорността с извършване на плащания за милиони левове. Специалистите са ангажирани също с договаряния, контрол преди заплащане, последващ контрол, жалби, съдебни дела, заверка на рецептурни книжки и много други дейности както в национален, така и в европейски аспект.

Неудовлетворителното заплащане води до засилено текучество, като в някои структури на НЗОК достига до неуправляеми размери. Хроничната липса на служители с медицинско образование вече рефлектира върху качеството на дейността.

Многократно чухме заявки за замразяване на трудовите възнаграждения. Но мотивирани и лоялни служители не се задържат с пренебрежително отношение към техните знания и усилия.

КТ „Подкрепа“ настоява да преразгледате политиката на замразяване на доходите на заетите в НЗОК, чиито задължения нарастват, включително поради необоснованото навлизане на нови болници и разрешаването на допълнителни дейности на съществуващи такива[1]. Практическото прилагане на тези дейности и произтичащите от това професионални ангажименти следва да бъде обезпечено чрез завишаване на средствата в графа „разходи за персонал“ с 10% или промяна на средствата от 56 223 700 лв. на 61 846 070 лв., което е увеличение с общо 5 622 370 лв.

С УВАЖЕНИЕ:

                           ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ
                           ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“

[1] https://clinica.bg/menu.php?n_id=19569&act=view