ВЪЗРАЖЕНИЯТА НА САС „ПОДКРЕПА“ БЯХА ОТРАЗЕНИ В НОВИЯ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИА „ГИТ“

Днес, 11 октомври 2022 г., в брой 81 на Държавен вестник бе обнародван новият Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, приет с ПМС № 313 от 05.10.2022 г.

При окончателното приемане на новия Устройствен правилник бе изоставено планираното съществено и неудачно преструктуриране на контролния орган. Припомняме, че на 12.07.2022 г. Синдикатът на административните служители „Подкрепа“ категорично и с детайлна аргументация възрази срещу подготвяните промени в структурата на агенцията. Възражението може да бъде видяно и в публикация на сайта

Последващо бяхме подкрепени в позицията ни и от представителните работодателски организации. Удовлетворени сме от факта, че аргументите ни бяха приети от МТСП и ИА „ГИТ“ запази своите 28 областни дирекции.

Още по-голямо е удовлетворението ни от реализираното чрез новия правилник чувствително увеличение на броя на служителите ангажирани с осъществяването на контрола по спазване на трудовото законодателство, за каквото увеличение настоявахме многократно през последните години. Убедени сме, че в резултат на увеличената численост на контролиращите, ефективността и качеството на контролната дейност осезаемо ще се подобрят в желаната и очаквана от обществото посока.

С новият Устройствен правилник на ИА „ГИТ“ можете да се запознаете от ТУК!