ИА “ГИТ” С ОТГОВОР НА СИГНАЛА НА САС “ПОДКРЕПА” ЗА НАРУШЕНИЯ В БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР

На 22.08.2022 г. Синдикатът на административните служители „Подкрепа“ сезира Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за нарушения на трудовото законодателство в Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“. Повече за сигнала можете да видите ТУК.

На 09.09.2022 г. бе получен отговор на изпратения Сигнал. В него се посочва, че е извършена проверка, вследствие на която, става ясно, че:

  • Договорната клауза за дължимо „обезщетение“ за наложени дисциплинарни наказания „забележка“ и „предупреждение за уволнение” не би следвало да произвежда правни последици, тъй като противоречи на императивни норми на закона (каквото е и твърдението на САС „Подкрепа“ в изпратения сигнал).
  • работодателят Държавно предприятие “Български спортен тотализатор” е създал предпоставки да се правят удръжки от трудовите възнаграждения на работниците и служителите по условия и по ред, в нарушение на изискванията на чл. 272, ал. 1 във връзка с чл. 8, ал. 4 от КТ
  • За отстраняване на констатираното нарушение, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от него, на основание чл. 404, ал. 1, т. 1 от КТ, спрямо работодателя е приложена принудителна административна мярка, която го задължава да не допуска да се правят удръжки от трудовите възнаграждения на работниците и служителите, освен в предвидените от закона случаи с тяхно съгласие;
  • Направено е и предписание да бъде преустановено предоставянето на проекти на допълнителни споразумения към трудовите договори на работниците и служителите, съдържащи клаузи за предварително съгласие за удръжки по чл. 272, ал. 1 от КТ и за изплащане на „обезщетение“ за наложени дисциплинарни наказания „забележка“ и „предупреждение за уволнение” на работници или служители на Държавно предприятие “Български спортен тотализатор“.

С пълния текст на отговора на ИА „ГИТ“ можете да се запознаете ТУК .