САС “ПОДКРЕПА”: СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ИЛИ БИЗНЕС ?

ДО

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

ГР. СОФИЯ


ДО

Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПО ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА И

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

ГР. СОФИЯ


До

г-Н ГЕОРГИ ГЬОКОВ

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

гр. софия


ДО

Г-ЖА ЕЛЕНА АВРАМОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИА „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

ГР. СОФИЯ


ДО

Г-Н ЙОРДАН ИВАНОВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ГР. ПЛОВДИВ

ЧРЕЗ

Г-Н ДОНЬО ТОДОРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНА КАРЛОВО

ГР. КАРЛОВО


ДО

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

КОПИЕ:

ДО

ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ

ПРЕЗИДЕНТ

НА КТ „ПОДКРЕПА”

ГР. СОФИЯУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Новият Закон за социалните услуги бе приет и влезе в сила с амбицията и ангажимента да въведе нов подход за регламентиране и гарантиране на качеството на социалните услуги, който да „отговаря на съвременното обществено развитие и социалните потребностите на гражданите” (според презентираното в сайта на Агенция за социално подпомагане).

Както е известно, социалните услуги, които се реализират като делегирани от държавата дейности, се финансират от държавния бюджет, чрез бюджетите на общините по ежегодно определяни с Решение на Министерския съвет стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели. С Решението се определят делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от държавния бюджет при организирането и предоставянето на публични услуги. В рамките на тези стандарти се формират както средствата за издръжка на потребителите на услугите, така и за заплати и осигуровки на персонала, ангажиран за предоставяне на същите.

За съжаление, новата нормативна уредба не само не премахва, но и насърчава констатираната трайна и категорично негативна тенденция за пренасочване на публичните финансови ресурси към частно-правни субекти, вкл. търговски дружества, при което средствата се използват, както за посочените по-горе легитимни цели, свързани пряко с предоставяне на социални услуги, така и за реализиране на официални и/или скрити печалби. Общинските бюджети се превръщат в пощенски кутии, чрез които се разпределят парични потоци по начин, чиято привидна законосъобразност не изключва основателните съмнения за целесъобразността при разходване на публичния ресурс. А държавата удобно и услужливо абдикира от своя ангажимент. Българското общество от десетилетия е заровило глава в пясъка по отношение на проблемите свързани с «потребителите» на социални услуги. То се чувства комфортно, когато не вижда, не знае и не мисли за хората в нужда. Синдикатът на административните служители «Подкрепа» не споделя тази самодостатъчна търпимост заради хилядите наши членове, които ежедневно и професионално предоставят реални социални услуги, но най-вече заради хората в нужда – адресат на тази държавна политика. Ние не желаем да си затваряме очите пред порочните практики, при които нещастието на отхвърлените от обществото безпардонно се превръща в източник на бизнес-печалби.

Тук ще си позволя да цитирам без никакви корекции журналиста Мартин Карбовски:

ТИХОМЪЛКОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СРЕЩУ БЪДЕЩИЯ СТАРЕЦ.

Тайно и полека социалните услуги, които предоставяше последния век държавата ни стават частни. Вижте какво става в дом за комплексни социални услуги в Пловдив. Всички ние сме бъдещи старци – ако нямаме късмет да умрем по-млади и внезапно, ще ни гледа частна анонимна фирма, която ще получава обществени средства. Всичко това се случва във всички социални услуги – сираци, увредени деца, старчески домове, социален патронаж. Днешният българин не мисли обаче за това. За това не мислят явно и от социалистическата партия, което щеше да е логично. Капитализъм при гледането на болни и старци. За това никой не ни попита. И ще страдаме жестоко. Жестоко. Милостта се превръща в бизнес, това е нещастие, помнете ми думата. А в Пловдив социалните услуги отидоха в ръцете на Иван Иванов, собственик на частната фирма, която ще замести държавата. Символично, да.

П.П. Да, пак са те! Достатъчно е да има някой да разрови. Реално услугите отиват във фирма Соник Старт, която има над 60 такива обекта. Само бюджета на пловдивския социален дом е два милиона и половина, за 185 възрастни хора. Реално имаме питане – тази Фирма кой я направи да прилича на монополист при социалните услуги? Това е филм-антиутопия. Всички старци от една държава отиват в тъмнината на една Голяма фирма, концерн за социални дейности.

Този видимо неглижиран от политици и медии проблем има стотици проявления, ежедневно! Същото търговско дружество, за което говори г-н Карбовски, днес е на път да прибави още един източник на финансиране в «портфейла» на «концерна за социални услуги». На 22.11.2021 г. Община Карлово обявява конкурс за възлагане на управлението на следните социални услуги, делегирани от държавата дейности: Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ) и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост (ЗЖЛУИ) в Община Карлово. Конкурсът вече е спечелен от „Соник старт” ООД. Докато се реализираше процедурата, САС „Подкрепа” отправи запитване (наш изх. № 01-112 от 15.12.2021 г.) до д-р Емил Кабаиванов – кмет на община Карлово, в което поискахме информация за тези социални услуги, персоналът ангажиран с тяхното предоставяне, размерът на разходваните делегираните средства и на дофинансирането от общинския бюджет, ако такова е налице, както и за конкретните причини за инициираното възлагане на частен доставчик. От предоставения ни отговор /изх. № 40-00-41(1) от 14.01.2022 г./ става ясно, че през 2021 г. не са разходвани общински средства за дофинансиране на услугите. Нещо повече, 2021 г. е стартирала с наличие на преходен остатък от средствата за 2020 г. в размер на 33 274 лева. Посочва се, че с предоставяне управлението на тези социални услуги на външен участник, община Карлово цели:

Подобряване качеството на живот на лицата с умствена изостаналост и пълноценното им социално включване; Повишаване възможностите за приобщаване на потребителите към всички области на обществения живот; Постигане на по-ефективно управление и повишаване качеството на предоставяните услуги; Изграждане на мрежа от участници с включване на по-широк кръг от заинтересовани страни; Подобряване на социалната инфраструктура и създаване на по-благоприятна среда за работа с потребителите; Повишена социална чувствителност и ангажираност на местната общност към грижата за лицата в увреждания; Гъвкав подход и търсене на многобройни и разумни решения за всички проблеми.” Така посочените цели на обявеното възлагане могат да бъдат квалифицирани само като красива фасада, прикриваща липсата на ясен отговор на поставения въпрос, а именно – кои са конкретните причини за възлагането. Безспорно е, че проблеми съществуват. В доклад на Омбудсманът на Република България, изготвен от Националния превантивен механизъм относно посещение през 2018 г. в Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – гр. Баня, се препоръчва на кмета на община Карлово да се изградят съоръжения за достъп на трудно подвижни лица към приземните етажи, да се извърши освежителен ремонт на санитарните и спалните помещения, както и да се предприемат мерки по отношение на осигуряването на достатъчен брой санитарни помещения спрямо капацитета на специализираната институция (налице е един санитарен възел на етаж). Видно е, че проблемите са свързани основно с инфраструктурата и условията, при които се предоставят социалните услуги. Община Карлово междувременно е предприела определени стъпки за решаване на тези проблеми, но е повече от сигурно, че те не се преодоляват с възлагане на управлението. Средствата за делегирани от държавата дейности не покриват реализиране на подобни подобрения и никой не може да очаква и не може да изисква от частната фирма, на която се възлага управлението да инвестира свои средства в „подобряване на социалната инфраструктура и създаване на по-благоприятна среда за работа с потребителите”, което била една от целите на възлагането. „Социалното включване”, „възможностите за приобщаване на потребителите към всички области на обществения живот” и други подобни цели, доказано не могат да бъдат практически и ефективно реализирани, когато социалната услуга се предоставя в откъснати и отдалечени от населените места сгради, когато е налице крайно недостатъчна численост на персонала и когато условията за работа, вкл. заплащането на заетите привличат и задържат малък брой служители, предимно в пенсионна възраст. Тук е мястото да се констатира, че дори при лошите битови условия и сериозните инфраструктурни проблеми, наличният персонал успява да постигне резултати, които опровергават твърденията за неефективност на управлението на услугите под общинска опека. Отчитайки ограниченията породени от епидемичната обстановка в страната, в предхождащите я години могат да бъдат посочени десетки реализирани инициативи, социално-културни и спортни мероприятия, сред които се открояват: участие на международната спортна среща в Берлин, Германия по проект Speech на студенти от НСА гр. София и Асоциация за развитие на българския спорт; участие в 40-тото издание на международния атлетически турнир „Нови звезди“, проведен в НСА „Васил Левски“ гр. София; участие в Летни европейски младежки игри в гр.Варшава, Полша и спечелен първи златен медал за България по бадминтон и бронзов медал за участие в смесени двойки, десетки посещения на концерти, спектакли и организирани екскурзии.

Опитът на САС „Подкрепа” дава основание да твърдим, че „аутсорсването” на социални услуги към частноправни субекти не води до ефектите, декларирани като цели на възлагането. Напротив, обичайните последици се свързват с влошаване на условията на труд и заплащане на персонала, което е обяснимо предвид стремежа от същият целеви финансов ресурс да се реализира печалба при предоставяне на услугите. Тази печалба е възможна само чрез оптимизиране на разходите за персонал и/или за издръжка на потребителите, като и в двата случая оптимизацията по презумпция не подобрява качеството на услугите. При подобно възлагане се стига до предоговаряне на условията на труд и заплащане, реализират се разнообразни по вида си мерки за преустановяване на синдикалното сдружаване на служителите, вкл. преустановяване прилагането на действащи колективни трудови договори и предоставянето на постигнати чрез тях придобивки и по-благоприятни условия на труд.

В чл.123 и 123а от Кодекса на труда (КТ) са посочени условията по запазване на трудовите правоотношения при различни хипотези на промяна на работодателя. Трудовите правоотношения в тези случаи НЕ СЕ ПРЕКРАТЯВАТ. От своя страна, разпоредбата на чл.55, ал.2 от КТ предвижда, че „в случаите по чл. 123 и 123а завареният колективен трудов договор действа до сключването на нов колективен трудов договор, но за не повече от една година от датата на промяната на работодателя”. Общинският съвет в община Карлово, на свое заседание, проведено на 24.02.2022 г. приема Решение № 743, с което закрива, считано от 01.05.2022 г. Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост. Повече от ясно е, че посочените социални услуги не се закриват, нито преустановяват дейността си. Вследствие на реализирания конкурс, кмета на община Карлово извършва единствено възлагане на управлението им. На персонала вече е дадено разяснение от длъжностни лица в Община Карлово, че ще получат двумесечно предизвестие и трудовите им договори ще бъдат прекратени, с което се нарушават посочените по-горе разпоредби на Кодекса на труда, както и се препятства прилагането на действащия колективен трудов договор. В мотивите към Решението на Общинския съвет се посочва, че всички работещи ще бъдат назначени по трудови правоотношения с външния доставчик на двете социални услуги. Това посочване (в мотивите) не гарантира нито сключването на тези договори, нито запазване на съществуващите до момента клаузи по трудовите договори, като вече се коментира и включването на клауза за срок на изпитване в новите договори, която по естеството си поставя всеки от работещите в състояние на несигурност и непредвидимост, респ. угроза от прекратяване без реални мотиви и причини, вкл. като своеобразна санкция за синдикалното му членство.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото се надяваме да поставим на дневен ред обществения дебат във връзка с действителните последици от все по-осезаемата абдикация на държавата и общините от предоставянето на социални услуги за най-уязвимите членове на нашето общество, при това, съчетана с целенасочено създаване на предпоставки и възможности за реализиране на печалби от оскъдните публични средства заделени за чисто физическото оцеляване на хората, наречени „потребители”.

ПРИЗОВАВАМЕ:

МИНИСТЪРЪТ НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА:

  • Да възложи извършването на анализ на последиците от възлагане на управлението и предоставянето на услугите, които се финансират със средства от държавния бюджет за делегирани от държавата дейности, на външни частноправни субекти;
  • Да разпореди извършване на проверки на всички случаи по възлагане управлението на социални услуги на външни частноправни доставчици на услуги, както на процедурите по възлагане, така и на начина, по който се изпълняват договорите и функционират услугите;
  • Да разпореди, в частност, извършване на горните проверки на всеки случай на възложено управление, при който изпълнител е търговското дружество „Соник Старт” ООД;

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА ИА „ГИТ”:

  • да приеме настоящото като сигнал по смисъла на чл.406, ал.1 от КТ и да извърши проверка на действията на кмета и длъжностните лица в община Карлово във връзка с прилагане на разпоредбите относно запазване на трудовите правоотношения и забраната за тяхното прекратяване в хипотезите на промяна на работодателя;
  • Да извърши проверка по спазване на трудовото законодателство във всички социални услуги, управлявани от „Соник Старт” ООД, ЕИК 200325323.

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ:

  • Да упражни контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация в Община Карлово във връзка с процедурата по обявяване на конкурс и възлагане на управлението на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, вкл. Решение № 743 от 24.02.2022 г. за закриване на посочените социални услуги;
  • При констатирани несъответствия на актове и действия с нормативни разпоредби, да упражни правомощията си по сезиране на компетентния съд и спиране на изпълнението им до произнасяне на съда.

МЕДИИТЕ:

  • Да проведат собствено обективно разследване по случаите на възлагане в полза на външни частни изпълнители на управлението на социални услуги, делегирани държавни дейности, финансирани с публични бюджетни средства, както и на ефектите и последиците от това възлагане.

С уважение,


Кремена Атанасова

Заместник-председател

САС „Подкрепа”

Можете да видите цялото писмо ТУК.