Стани член на “САС” Подкрепа

ЗДРАВЕЙТЕ !

Желанието Ви да станете член на Синдикат на административните служители „ПОДКРЕПА” може лесно да бъде осъществено. Най-важното условие е наличието на убеденост в нуждата от синдикално сдружаване и синдикално членство, както и споделеност по отношение на целите и задачите на синдиката.

За да се присъедините към нас, Вие трябва да полагате труд по трудово или служебно правоотношение в централна или местна административна структура. Съгласно чл.1, ал.2 от Устава на САС „Подкрепа”, в нашата организация „членуват държавни служители, както и работещи по трудови правоотношения в държавната администрация и други административни служители, обединени в синдикални секции за защита на своите права по служебни или трудови правоотношения, професионални и социални интереси”.

Напомняме, че правото Ви на синдикално сдружаване е гарантирано от Конституцията на Република България, както и от множество международни, европейски и национални нормативни актове. Според чл.49, ал.1 от Конституцията на Република България:

„Работниците и служителите имат право да се сдружават в синдикални организации и съюзи за защита на своите интереси в областта на труда и социалното осигуряване”.

Как да станете наш синдикален член?

2016 – Page 4 – Stroimedia

Първо проверете дали в организацията /структурата/, в която работите вече е учредена и функционира синдикална секция на Конфедерация на труда „Подкрепа”. Ако това е така, единственото необходимо действие от Ваша страна е да подадете Заявление за членство до ръководството на синдикалната ни организация по Вашата месторабота. Образец на заявлението ще откриете тук:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В КТ „ПОДКРЕПА” Изтегли docx / pdf

При какви условия е формирана индивидуалност индивидуалност ...

Ако такава синдикална секция на САС „Подкрепа” не е изградена при Вашия работодател/орган по назначаване, Вие разполагате с две възможности:

  • Заедно с други Ваши колеги можете да учредите синдикална секция по месторабота;

За да научите повече за учредяването на нова синдикална секция на КТ „Подкрепа” при Синдикат на административните служители „Подкрепа”, можете да се свържете с нас и/или да се запознаете с

УКАЗАНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ НА САС „ПОДКРЕПА” Изтегли pdf

  • При липса на съмишленици за учредяване на синдикална секция, можете да станете самостоятелен член в синдикална секция на самостоятелните членове, изградена при съответния Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа” по Вашето местоживеене. За град София, ролята на Синдикален регионален съюз се осъществява от САС „Подкрепа”. Разбира се, и в този случай можете да потърсите контакт с нас за допълнителни разяснения.

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!

ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО!