СИГНАЛ НА САС “ПОДКРЕПА” ДО ИА “ГИТ” ЗА НЕПРАВОМЕРНО ПОЛАГАН ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД В АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ДО

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА

МИНИСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

СОФИЯ

ДО

ИНЖ. РУМЯНА МИХАЙЛОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИА „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

СОФИЯ

СИГНАЛ

от

СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ „ПОДКРЕПА”,

ЕИК 130972227

УВАЖАЕМА МИНИСТЪР САЧЕВА,

Ръководството на СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ „ПОДКРЕПА” многократно имаше възможността да коментира изключителната натовареност на служителите на Агенция по заетостта, включително в разговори и в кореспонденция с Вас. Трудът на тези служители в условията на извънредно положение и последвалата извънредна епидемична обстановка в пъти увеличи обема си. На системата бе възложена реализацията на повечето от популярните и прилагани масово мерки на правителството за справяне с кризата, прехвърлени бяха дейности от други администрации (най-вече такива, които до този момент се извършваха от НОИ), възложени бяха множество допълнителни функции, в т.ч. дори контрола върху статуса на лицата, които преминаваха през КПП по време на извънредното положение. Всичко това, на фона на значително нарастнал брой регистрирани безработни лица и ползватели на услуги за заетост. Изпълнението на тези непосилни задачи, както Ви е известно от наши сигнали, се осъществява при условията на драстичен недостиг на кадри и огромен процент незаети работни места в голяма част от структурите на АЗ. Вярваме, че за обществеността е виден фактът, че служителите на АЗ поеха цялото това бреме, полагайки труд далеч извън рамките на установеното за тях работно време, без оглед на рисковете за здравето им, без възможност да прехвърлят другиму тежестта на собствените си човешки проблеми, включително свързани със заболели членове на семейството, с грижата за деца, които се обучават неприсъствено и т.н., и т.н.

При обсъждането на тези проблеми винаги сме били уверявани, че МТСП споделя нашата загриженост и полага непрекъснато всички възможни мерки за живота и здравето на служителите и преодоляване на негативите от тази свръхнатовареност. Бихме се съгласили с достоверността на тази ангажираност, ако фактите и поведението на ръководството на АЗ, не показват точно обратното. През последния месец, служителите на Агенция по заетостта полагат системно и нерегламентирано извънреден труд в почивни дни, който не се отчита и заплаща, като това се случва при грубо нарушаване на нормативно установени в българското трудово законодателство императивни правила. С конкретната информация в тази връзка, можете да се запознаете чрез следващите редове, в които се съдържа официалния ни сигнал до Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

УВАЖАЕМА ИНЖ. МИХАЙЛОВА,

На основание чл.406, ал.1 от Кодекса на труда, с настоящото Ви сигнализираме за допуснати драстични нарушения на трудовото законодателство в АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА, ЕИК 121604974, със седалище и адрес на управление: София, 1000, бул. Дондуков № 3, изразяващи се в следното:

По сигнали на служители на Агенция по заетостта, членуващи в САС „Подкрепа”, в агенцията системно се полага извънреден труд, за който не са издавани заповеди, който не е отчетен и не е заплатен по установения за това в българското трудово законодателство ред. Според постъпилата информация, извънреден труд в структури на АЗ се е полагал в почивните дни (съботи и недели) на месец януари 2021 г., а в определени структурни звена и в някои от почивните дни през предходен период. Най-масово и в най-голям брой звена на АЗ извънреден труд е положен на 16.01.2021 г. и на 23.01.2021 г., като интензитетът и полагането на извънреден труд в други почивни дни на месец януари е различен и зависи от натовареността на съответното звено. Тази информация лесно може да бъде проверена и потвърдена чрез анализ на данните постъпващи в деловодната система „Архимед” в дни, които по календар са почивни и които данни могат да постъпят в системата само в случай на осъществяване на дейност от служители в съответния почивен ден.

При обсъждане, по време на проведен на 27 януари 2021 г. Съвет за социално сътрудничество, Изпълнителният директор на АЗ не отрича полагането на труд през почивните дни и липсата на издадена заповед за извънреден труд в тези случаи, като пояснява, че извънреден труд не е налице, тъй като за полагащите този труд служители била установено работа на ненормиран работен ден по реда на чл.139а от Кодекса на труда (КТ), респ. по реда на чл.50 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и за положения труд през почивните дни, служителите бивали компенсирани с допълнителен отпуск за работа при ненормиран работен ден. Подобно тълкуване от страна на работодателя/органа по назначаване не може да бъде споделено и не опровергава твърдението ни за наличие на положен извънреден труд, защото при работа в условията на ненормиран работен ден, съгласно чл.139а, ал.4 от КТ, работниците и служителите „са длъжни при необходимост да изпълняват трудовите си задължения и СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО на редовното работно време”. Хипотезата за работа „след изтичане на редовното работно време”, която се компенсира чрез предоставяне на платен годишен отпуск е налице, когато тази работа се изпълнява след работно време в рамките на работен ден, а не в почивните дни от седмицата. Този извод лесно може да бъде подкрепен чрез разпоредбите на чл.139а, ал.6 от КТ и чл.50, ал.1 от ЗДСл, които изискват при полагането на труд при условията на ненормиран работен ден, със същия да не се нарушават изискванията за минималната продължителност на междудневната и седмичната почивка. Императивните текстове на чл.153, ал.1 от КТ и чл.54 от ЗДСл предвиждат, че работниците и служителите имат право на непрекъсната седмична почивка в размер на най-малко 48 часа, която няма как да бъде осигурена при полагане на труд през някой от почивните дни от седмицата. Още по-категоричен извод за неосъстоятелността на твърденията на Изпълнителния директор на АЗ следва от разпоредбата на чл.139а, ал.7 от КТ, в която изрично се посочва, че в случаите на ненормиран работен ден, „работата над редовното работно време в работни дни се компенсира с допълнителен платен годишен отпуск, а работата в почивни и празнични дни – с увеличено възнаграждение за извънреден труд”. Няма данни, ръководството на АЗ да е приложило и разпоредбата на чл.153, ал.4 от КТ, според която „за положен извънреден труд в двата дни от седмичната почивка при подневно изчисляване на работното време работникът или служителят има право освен на увеличено заплащане на този труд и на непрекъсната почивка през следващата работна седмица в размер не по-малък от 24 часа”.

На 14.12.2020 г., до заетите в АЗ е изпратен емоционален „Призив-обръщение”, с който ръководството на агенцията „апелира” към служителите да положат доброволно допълнителен труд в знак на „солидарност и съпричастност”, „като потвърждава, че нито един вложен допълнителен труд няма да остане незабелязан”. Ръководството на АЗ не спазва този свой ангажимент, като положеният допълнителен труд от „доброволците” явно остава със сигурност незабелязан, респективно незаплатен и некомпенсиран по никакъв начин. Няма причина да се приеме тезата, че изпълнението на този „призив-обръщение” е довело до доброволно полагане на допълнителен труд, който не изисква издаване на заповед, отчитане и заплащане на същия. Съгласно чл.143, ал.1 от КТ, дори когато липсва разпореждане на работодателя, положеният от работниците и служителите извън установеното за тях работно време е извънреден, ако същия се полага „със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител”.

Уважаема инж. Михайлова,

С настоящия сигнал, приканваме ИА „ГИТ” да извърши проверка по предоставената по-горе информация, а на основание чл.404, ал.1 от КТ, се възползваме от предоставената ни в тази разпоредба възможност да инициираме прилагане на относимите към случая принудителни административни мерки, с които да се преустановят нарушенията и да се отстранят вредните последици от тях, като се отчете и заплати на положения допълнителен труд, по реда и в размерите, предвидени в закона. Настояваме проверката да обхване всички структури на АЗ, както и всички заети в тези структури по трудово или служебно правоотношение. Предварително декларираме, че във връзка с настоящия сигнал, няма да приемем предоставения ни по друг повод отговор, че ИА „ГИТ” не разполага с компетентност да контролира законосъобразното развитие на служебните правоотношения, защото съгласно чл.127, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), „специализираната контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и на правата и задълженията на страните по служебното правоотношение се извършва от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда””.

Настояваме, предвид тежестта на нарушенията, както и факта, че са извършени с умисъл и в хипотеза на системност, да бъде потърсена и предвидената в закона административна отговорност от допусналите нарушенията длъжностни лица.

С уважение,

Кремена АТАНАСОВА

Заместник-председател

САС „Подкрепа”

Целият документ можете да изтеглите от ТУК.