САС “Подкрепа” иска оставката на представителите на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и обявява стачка!

С остро писмо до министър – председателя на Република България Синдикатът на административните служители “Подкрепа”  настоява за оставката на членовете на Надзорния съвет на НЗОК, излъчени като държавна квота и обявява стачна готовност!

ДО

КИРИЛ ПЕТКОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Синдикатът на административните служители (САС) „Подкрепа“ изразява силното безпокойство и възмущение на членовете си, работещи в системата на Националната здравноосигурителна каса във връзка с Проект за изменение и допълнение на ЗБНЗОК за 2022 г. и по-специално от средствата в графа „Разходи за персонал“ и поведението на представителите на Надзорния съвет на НЗОК от държавната квота в заседанията на надзора.

САС „Подкрепа“ имаше многократно възможността да запознае Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването, председателя и членовете на Надзорния съвет с аргументираните си искания по отношение на необходимостта от осигуряване на допълнителни средства в графа „Разходи за персонал“ както при подготовката на ЗБНЗОК за 2022 г., така и при изготвянето на ЗИД на ЗБНЗОК за 2022 г. За огромно наше съжаление констатираме, че от страна на представителите на държавата в НС на НЗОК не само няма разбиране по наболелите проблеми на работниците и служителите в системата на НЗОК, но и прозира умишлено саботиране на предложенията за увеличаване на средствата от страна на ръководството на НЗОК. Запознахме се с предложенията на Управителя на НЗОК относно увеличаването на средствата в графа „Разходи за персонал“, а именно увеличение в размер на 7,7 милиона лева, които припознаваме като отговарящи на констатираните и от нашите анализи обективни потребности, поради което и крайно необходими в този именно размер. Вместо това предложение да бъде прието от НС на НЗОК, както впрочем гласи и разпоредбата на чл. 19, ал. 7, т. 3 от ЗЗО, по същото е направена корекция от страна на НС на НЗОК и средствата са намалени почти на половина, а именно – 4 милиона лева. Неадекватното поведение, както и решенията, които не само ощетяват работниците и служителите на НЗОК, но и препятстват нормалното осъществяване на дейността, не биха могли да останат незабелязани от страна на САС „Подкрепа“ и в тази връзка настояваме за оставката на членовете на НС на НЗОК, излъчени като държавна квота.

Настояваме също и да бъдат заложени допълнителни средства за актуализиране на заплатите на работниците и служителите в НЗОК, както и за наемането на минимум 200 нови щатни бройки, с които да се обезпечат сериозните обеми от дейности, които са прехвърлени и предстои да се прехвърлят към НЗОК в размер на общо 10 милиона лева, а не само 4 милиона, както е предвидено в ЗИД на ЗБНЗОК за 2022 г., като за целта е необходимо да бъде предвиден и нарочен текст в ЗБНЗОК за 2022 г. чрез създаването на нова ал. (6) в §15 на Преходните и заключителни разпоредби:

„ал. (6) Управителят на НЗОК след 1 юли 2022 г. по определени от него критерии, разработени съвместно с ръководствата на синдикалните организации, може еднократно да определи нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на служителите в администрацията на НЗОК, в рамките на разходите за персонал по бюджета на НЗОК за годината.“

Длъжни сме да Ви уведомим, че към днешна дата повече от 1500 /от общо 2200/ работници и служители на НЗОК са декларирали чрез подписа си желание и готовност за незабавно стартиране на безсрочни ефективни стачни действия в случай на поредно неглижиране на техните справедливи искания, което, опасявам се, ще доведе до колапс на цялата здравноосигурителна система. Вече сме имали възможността да уведомим всички заинтересовани страни, вкл. Министерството на здравеопазването и Министерството на финансите, че сме стартирали процедура по Закона за уреждане на колективните трудови спорове и няма да се поколебаем да реализираме предвидените в закона действия, което ще доведе до блокиране функционирането на здравната система с произтичащите от това негативни последици.