Европейските социални партньори в болничния и здравен сектор подписаха ново рамково споразумение

На 1 юни браншовите социални партньори на ЕС в болничния и здравния сектор – Европейският синдикат на публичните услуги (EPSU) и Европейската асоциация на работодателите в болничната и здравната сфера (HOSPEEM) – подписаха актуализираната Рамка за действие за набиране и задържане на персонал (FoA R&R). 

Оригиналният текст беше на повече от десет години; преработеният сега текст отразява по-добре промените, настъпили в европейските здравни услуги през последните години.

Марта Бранка, генерален секретар на HOSPEEM, казва: “Недостигът на здравен персонал продължава да бъде проблем за болничния и здравния сектор в цяла Европа. С актуализираната Рамка за действие за набиране и задържане на персонал ние, социалните партньори, отново поемаме ангажимент за инициативи, които могат да укрепят устойчивостта на работната сила в здравеопазването.”

Ян Вилем, генерален секретар на EPSU, казва: “Пандемията COVID-19 показва значението на адекватното ниво на работната сила и защитата от психосоциални рискове на работното място. В актуализираната Рамка за действие ние подчертаваме това!  За нас механизмите за планиране на работната сила трябва да отчитат настоящите и бъдещите нужди, за да се гарантира, че на подходящото място и в подходящото време има достатъчен брой служители с необходимите умения.”

Актуализираната Рамка включва аспекти, свързани с COVID-19, баланса между професионалния и личния живот, равенството между половете и цифровизацията, като се фокусира върху все по-належащите въпроси, свързани със здравето и безопасността на работното място, които са важни за здравните работници. Те включват психосоциални рискове и стрес, канцерогени, мутагени и репродуктивно токсични вещества (опасни лекарствени продукти), мускулно-скелетни заболявания и насилие от трети лица.  

Социалните партньори призовават за спешно укрепване на обществените здравни услуги, за да се предоставят адекватно качествени грижи, да се осигури равен достъп и тези услуги да станат по-устойчиви на бъдещи извънредни ситуации в здравеопазването.

Те също така призовават държавите членки и Европейската комисия да подкрепят социалните партньори в браншовия социален диалог и процесите на колективно договаряне, по-специално в Южна и Източна Европа, в рамките на текущия процес на преглед на социалния диалог на Европейската комисия.

В актуализирания текст се подчертава ангажиментът на социалните партньори да повишат привлекателността на сектора и да подкрепят основан на права подход при наемането на работници мигранти. Той включва и препратки към съществуващите инициативи за задържане на работниците, например политика за активно остаряване и съвместно справяне с рисковите фактори за безопасността и здравето на работното място. Подписалите документа също така подчертават, че социалните партньори трябва да участват в планирането на работната сила (нуждите на работниците, потребностите от умения и комбинацията от умения) на всички нива. Новата Рамка за действие насърчава разнообразието и равенството между половете в работната сила, за да отразява разнообразието на обществото, за което се грижи.

За рамката за действия за набиране и задържане на персонал

Първоначалната рамка за действие беше приета на 17 декември 2010 г. След първия доклад за изпълнението през 2016 г. социалните партньори преговаряха за актуализирана версия в периода 2021-2022 г. Действията включват подкрепа за набирането и задържането на работници в болничния сектор, подобряване на организацията на работа, разработване и прилагане на механизъм за планиране на работната сила, насърчаване на многообразието и равенството между половете, непрекъснато професионално развитие за всички работници в сектора и постигане на възможно най-безопасна работна среда.