Остро писмо на САС “Подкрепа” срещу проверките, извършени на Общинско предприятие „Социално обслужване“ при Община Поморие  от Дирекция “Инспекция по труда“-Бургас и Агенция за качеството на социалните услуги

Какво НЕ искат да установят контролните органи относно нарушения при прилагането на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет в Община Поморие?

Изх. № 01-78/ 17.09. 2023 год.
ДО
Д-Р ИВАНКА ШАЛАПАТОВА
МИНИСТЪР НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
СОФИЯ
ДО
Г-ЖА ЕКАТЕРИНА АСЕНОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“
СОФИЯ
ДО
Г-ЖА ВИКТОРИЯ ТАХОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО
НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ШАЛАПАТОВА,

С писмо (Ваш вх. № 61-00-269 / 04.08.2023 г.) отправихме сигнал до МТСП, ИА „Главна инспекция по труда“ и Агенция за качеството на социалните услуги (АКСУ) за нарушения при прилагането на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет и в частност, неизпълнение на текстовете от цитираната наредба, с които се установяват минимални стандарти за заплащане на труда, доколкото същите минимални стандарти не са приложени при определяне на възнагражденията на работниците и служителите на Общинско предприятие „Социално обслужване“ при Община Поморие.

Към днешна дата, отговор на отправения сигнал е получен от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Бургас и от Изпълнителния директор на АКСУ. И двата отговора са категорично неудовлетворителни.

От предоставената информация възникват съмнения за обективността на осъществения контрол, а липсата на данни за каквито и да е предприети мерки за преустановяване на нарушенията създава впечатлението, че в системата на МТСП липсват органи, които институционално да са ангажирани с контрола по прилагането на действащите нормативни актове и тяхното нарушение се толерира като приемливо поведение. Този резултат не може да бъде приет безучастно от Синдикат на административните служители „Подкрепа“, особено в светлината на обстоятелството, че именно Министерство на социалната политика и подчинените му ИА „ГИТ“ и АКСУ следва да са не само пряко институционално, но и морално ангажирани, когато става въпрос за нарушения, засягащи правата на служители, поели за изпълнение бремето на трудната, нископлатена и непрестижна, но изключително важна и значима за обществото ни дейност по предоставяне на социални услуги на най-уязвимите обществени групи.

Предвид посоченото, както и във връзка с конкретните възражения, адресирани по-долу до Изпълнителния директор на ИА „ГИТ“ и Изпълнителния директор на АКСУ, моля да разпоредите да бъде извършена проверка от Инспекторатът на Министерството на труда и социалната политика по отношение действията и бездействията и на двете агенции при осъществяване на контрола и предприетите в резултат на това мерки, като ще очаквам да получа копие на доклада от проверката.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АСЕНОВА,

При Синдикат на административните служители бе получен отговор, съдържащ информация за извършена проверка от страна на областна Дирекция „Инспекция по труда“ Бургас, с изх. № 23079854 / 05.2023 г.. От съдържанието на документа става ясно, че представители на контролния орган са извършили проверка, при която е потвърдено, че възнагражденията на служителите, осъществяващи социални услуги при ОП „Социално обслужване“ при Община Поморие, не са актуализирани при промяната на МРЗ за страната, с което не са спазени разпоредбите на цитираната по-горе наредба.

Предоставена ни е информация относно наличието на текстове във Вътрешните правила за организация на работната заплата в ОП „Социално обслужване“, гр. Поморие, с които се регламентирал реда за определяне размера на трудовите възнаграждения и начина на осигуряване на средства, обезпечаващи тези разходи. Тази информация е ирелевантна по отношение на проверката и извършеното нарушение, доколкото се отнася за вътрешен акт на работодателя, чието прилагане не следва и не може да води до нарушение на нормативен акт, какъвто в случая е Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.

Наличието на финансови затруднения и невъзможност за осигуряване на средства за изплащане на минимално гарантираните от наредбата възнаграждения, са обстоятелства, които не отменят задължението на работодателя и не санират неговото незаконосъобразно поведение. Пояснението за „залагане“ на увеличение е само едно нереализирано и несигурно намерение, което също не променя обстоятелството, че е налице неизпълнение на нормативно установени правила за формиране на минималните основни възнаграждения на служителите, още повече, че било планирано увеличение на заплатите, считано от 1 юли 2023 г., с което отново не биха се изпълнили нормативните разпоредби, повеляващи увеличението да съвпада по време с момента на изменение на размера на МРЗ за страната, доколкото МРЗ съгласно наредбата е база за изчисляване на минималните размери на основните заплати на служителите.

Проведената с представители на синдикалната организация среща, на която същите били информирани, че за да се изпълнят точно и в пълен обем задълженията на работодателя за актуализиране на възнагражденията следвало да се извършат съкращения, е инициирана и проведена след изпращането на сигналите от САС „Подкрепа“ за допуснатите нарушения. Твърдението, че действията на работодателя по прилагане на наредбата зависят от официалния отговор на синдиката е подвеждащо, юридически несъстоятелно и меко казано абсурдно. Предложената от община Поморие и ръководството на ОП „Социално обслужване“ алтернатива, според която увеличението на заплатите би се осъществило, само ако се закрият част от наличните социални услуги, предполага вземането на решения и извършването на действия, които по никакъв начин не попадат в правомощията и компетентността на една синдикална организация. Съществуват ясно определени и надлежно регламентирани ред и механизъм по разкриване и закриване на социални услуги.

Твърдението на контролния орган, че при извършената проверка е установено, че не са установени допълнителни споразумения за увеличаване на трудовите възнаграждения във връзка с увеличението на МРЗ, считано от 01.01.2023 г. може единствено да се разглежда като допълнително потвърждение на факта на извършеното нарушение, но не и като обстоятелство сочещо, че поведението на работодателя е законосъобразно и добросъвестно, каквото внушение се прокрадва в изводите на контролиращите с обяснението, че заплатите се договарят в индивидуалните трудови договори и допълнителните споразумения към тях, поради което работодателят бил изряден, изпълнявайки разпоредбата на чл.128, т.2 от Кодекса на труда. Промяната на размера на основните възнаграждения при промяна на размера на МРЗ при прилагането на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет е задължение за работодателя, което е безусловно и произтича ex lege от нормативния акт. Напомняме на контролния орган, че в този случай не е задължително от формална гледна точка сключването на допълнително споразумение, още повече, че на работодателя е предоставена възможността едностранно да увеличава размера на възнагражденията, като законодателят изрично е посочил това в разпоредбата на чл.118, ал.3 от КТ.

В заключение към информацията, която ни се предоставя с писмо № 23079854 / 05.2023 г., се посочва, че Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет е приета на основание чл.124 от Закона за социалните услуги, контролът по който се осъществявал от Агенция за качеството на социалните услуги. На практика, с това пояснение се прави опит да се отрече подведомствеността на подадения сигнал и компетентността на ИА „ГИТ“ да се произнася по него, срещу което категорично възразяваме. Съгласно чл.399, ал.1 от Кодекса на труда, „Цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности, включително по изплащане на неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовото правоотношение, се осъществява от Изпълнителната агенция “Главна инспекция по труда” към министъра на труда и социалната политика“. С други думи, в обхвата на контрола, осъществяван от ИА „ГИТ“ се включва прилагането на всички нормативни актове, които имат за предмет регулиране на обществените отношения свързани с полагането на труд. Безспорно е, че правните норми в коментирания в случая подзаконов нормативен акт, които регулират определянето на минимални размери на трудовите възнаграждения са част от трудовото законодателство на Република България. Съгласно чл.2 от цитирания нормативен акт, „стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, са задължителни при определянето на възнагражденията на тези служители“.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АСЕНОВА,

Предвид всичко горепосочено, с настоящото Синдикат на административните служители „Подкрепа“ възразява срещу действията на контролния орган по спазване на трудовото законодателство, предвид обстоятелството, че въпреки безспорно установеното при проверката неизпълнение на разпоредбите на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, ИА „ГИТ“ не е приложила каквито и да е принудителни административни мерки за предотвратяване и преустановяване на нарушенията, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях. Напомняме, че такива мерки, съгласно чл. 404, ал.1 от КТ, контролният орган прилага по своя инициатива или по предложение на синдикалните организации, а изрично искане за прилагане на ПАМ от наша страна се съдържа в отправения до Вас сигнал – Ваш вх. 23094802 от 08.08.2023 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТАХОВА,

С Ваше писмо (Ваш изх. № О-170 / 12.09.2023 г. ни уведомявате за резултата от извършена от АКСУ проверка. Въпреки многократното и внимателно запознаване с предоставената информация, не открихме тя да съдържа каквито и да е данни, които да са относими към отправения конкретен сигнал. Констатациите Ви относно факта, че няма длъжности, за които да е определен размер на индивидуалното месечно трудово възнаграждение под минималната работна заплата за 2023 г. както и че ръководството на ОП „Социално обслужване“ не изплаща заплати по-ниски от МРЗ и изпълнява стриктно разпоредбите на ПМС № 7 от 19.01.2023 г., както и указанията на Министерство на финансите, дадени във връзка с повишения размер на МРЗ. Тази информация не съдържа никакви данни относно същността на отправения сигнал и прилагането на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет. Наредбата е ясна и категорична и задължението за прилагането й не подлежи на преценка. Твърдението Ви, че „в правомощията на доставчика на услуги и нейния ръководител е да организират предоставянето на услугата и да преценяват възможностите за договаряне и коригиране на възнагражденията на служителите в рамките на определените финансови ресурси“ е вярно, само доколкото, както и Вие сте добавили, това се извършва „при съобразяване с нормативно определените изисквания“. Именно това несъобразяване с определените в нормативен акт минимални изисквания е предмет на отправения сигнал, но по някаква причина не е попаднало в обхвата на извършената от АКСУ проверка предвид съдържанието на Вашия отговор.

17.09.2023 г.
София
С уважение,
КРЕМЕНА АТАНАСОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Синдикат на административните служители ”ПОДКРЕПА”

Може да видите и изтеглите възражението от ТУК.