Екип на САС „Подкрепа“ посети Осло, Норвегия в изпълнение на Дейност 3 от Проект  2021/336371

Екип на САС „Подкрепа“ посети Осло, Норвегия в изпълнение на Дейност 3 от Проект  2021/336371 – Повишаване на осведомеността за достоен труд за по-добре функционираща администрация (DWARFa), който се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на 2014-2021 Social Dialogue Decent Work Programme.

  • Същност и цели на мероприятието:

Организиране и провеждане на работно посещение на представители на Синдикат на административните служители „Подкрепа“ в Норвегия с цел обмяна на добри практики. Мероприятието се организира и провежда в изпълнение на Дейност 3 по Проект „Повишаване на осведомеността за достоен труд за по-добре функционираща администрация (DWARFa)“. Целта на посещението е да се реализира активен обмен на добри практики за преодоляване на вече констатираните предизвикателства пред прилагането на програмата за достоен труд. Получената от партньора по проекта информация с практическа насоченост и идентифицираните добри практики ще бъдат използвани за разработване на методологии и формулиране на основни теми за провеждане на кампании за повишаване на осведомеността в България.

  • Местопровеждане:

Град Осло, Норвегия

Град Лилестрьом, Норвегия

  • Период на изпълнение:

02.10.2022 – 07.10.2022

  • Провеждане на работното посещение и същинска дейност по дати:
  • 02.10.2022 г.

Отпътуване от България.


  • 03.10.2022 г.

Пристигане и настаняване в Норвегия.

Посещение в офисите на Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) – Lakkegata 23, Oslo, Norway

Представяне на „Норвежкия модел “ като част от „ Скандинавския модел“

– лектор и модератор – Havard Lismoen – ръководител на изследванията YS

Представяне на „Сътрудничеството в държавния сектор”

– лектор и модератор – Ragnar Ihle Bohn, заместник генерален директор на персонала в държавния сектор

Представяне на “Системата за преговори в държавния сектор”

– лектор и модератор – Tore Leirfall, ръководител на преговорите YS Държавен сектор

Представяне на „Синдикатите и тяхната роля в държавния сектор‘ – лектор и модератор – Sven Erik Rath, вицепрезидент КУ


04.10.2022 г.

Посещение в офисите на Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) – Lakkegata 23, Oslo, Norway

– Представяне на Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

– лектор и модератор – Hans Erik Skjæggerud – вицепрезидент на YS

– Представяне на ” Управлявана от данни конфедерация и набиране на младежи” – лектор и модератор – Горан Щекич, ръководител на проект YS

Посещение на NAV Lillestrom

05.10.2022 г.

Посещение в офисите на Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) – Lakkegata 23, Oslo, Norway

– Представяне на „Ролята на държавния сектор YS като федерация“

– лектор и модератор – Pal Naur Arnesen, президент на държавния сектор (YS)

– Представяне на “Млади служители в държавния сектор” – лекто и модератор – Ina Nyheim Bruun, съветник в KY

06.10.2022 г.

Посещение в Норвежката данъчна администрация – ‘ skattekvartalet’ – Schweigaardsgate 17, Oslo, Norway

07.10.2022 г.

Отпътуване от Норвегия. Пристигане в България.

Всяка от представените от норвежките ни колеги теми бе последователно и детайлно коментирана, като акцент се постави върху практическата приложимост на представените знания и възможностите за мултиплициране на добри практики от Норвегия в българските условия и при съобразяване с особеностите на националната правна рамка.

Коментирани бяха различните методи за осигуряване на информираност на работниците и служителите, практическото значение на информираността, както и начините, по които синдикатите могат да гарантират с практически действия създаването на устойчиви и пълноценни условия за достоен труд.

Всички участници от българска страна бяха впечатлени и удовлетворени от предоставената възможност да се запознаят с конкретни практически форми на реализация на синдикална дейност и социален диалог в Норвегия, както и от направените сравнения и паралели с българската практика. Оценена бе и възможността за придобиване на преки впечатления за условията на труд на административните служители в Норвегия. Препотвърден бе извода, че информираността на заетите лица, във всичките й форми, е задължителна предпоставка и своеобразна практическа гаранция за подобряване условията на труд, както и основен метод за превенция срещу нарушаване на трудовите права. Направени бяха полезни изводи за подобряване дейността на синдикалните организации в България под влияние на получените в рамките на посещението информация и знания.

DECENT WORK AWARENESS-RAISING, FOR BETTER FUNCTIONING ADMINISTRATION
DECENT WORK AWARENESS-RAISING, FOR BETTER FUNCTIONING ADMINISTRATION